Bez kategorii

ODSETKI OD CZYNSZU Z NAJMU LOKALI

Wnioskodawczyni osiągała przychody z najmu lokali mieszkalnych będących jej własnością. Przychód z tytułu najmu rozlicza w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych wg stawki 8,5% do wysokości przychodu nieprzekraczającego 120 000 zł. W 2022 r. otrzymała jednak także odsetki z tytułu nieterminowej płatności czynszu.

W związku z powyższym pojawiła się wątpliwość czy kwotę uzyskanych odsetek powinna wykazać w deklaracji rocznej PIT-37 w pozycji dotyczącej przychodów z innych źródeł i czy powinna zapłacić od uzyskanej kwoty odsetek podatek dochodowy według stawki 12%?

Jak podkreślono w wydanej interpretacji indywidualnej w myśl  art. 12 ust. 1 pkt 4 lit. ustawy o ryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne: ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 8,5% przychodów do kwoty 100 000 zł oraz 12,5% przychodów od nadwyżki ponad kwotę 100 000 zł z tytułu przychodów, o których mowa w art. 6 ust. 1a.

Zatem zgodnie z obowiązującym od 1 stycznia 2022 r. brzmieniem art. 9a ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dochody osiągane przez podatników ze źródła, o którym mowa w  art. 10 ust. 1 pkt 6 ww. ustawy, są opodatkowane w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, na zasadach określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym.

Organ podatkowy podkreślił, że instytucję prawną odsetek za zwłokę reguluje  481 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym: Jeżeli dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego, wierzyciel może żądać odsetek za czas opóźnienia, chociażby nie poniósł żadnej szkody i chociażby opóźnienie było następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi.

W interpretacji zauważono, że nie można utożsamiać odsetek za zwłokę ze świadczeniem głównym, przez które rozumie się zachowanie dłużnika zgodne z treścią zobowiązania zadośćczyniące godnemu ochrony interesowi wierzyciela. Wierzyciel może żądać odsetek dopiero, jeżeli dłużnik opóźni się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego. Odsetki mają charakter uboczny względem świadczenia głównego – są skutkiem niewykonania zobowiązań.

W świetle powyższych rozważań należy stwierdzić, że odsetki z tytułu nieterminowej zapłaty czynszu nie stanowią przychodu z tytułu najmu i nie mogą zostać opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym.

Natomiast w  przypadku niemożności jednoznacznego zaliczenia danego przychodu do jednego ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1-8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychód ten należy kwalifikować jako przychód z innych źródeł, o którym mowa w pkt 9 tegoż przepisu.

W konsekwencji przychód z tytułu odsetek od najmu lokali podlega opodatkowaniu według skali podatkowej określonej w art. 27 ww. ustawy i winien zostać wykazany w zeznaniu PIT-37.

Interpretacja indywidualna z dnia 12 czerwca 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, 0113-KDIPT2-1.4011.264.2023.2.AP