Interpretacja ogólna w sprawie opodatkowania wynajmu nieruchomości mieszkalnych na cele mieszkaniowe

Posted Posted in Bez kategorii

W dniu 8 października 2021 r. Minister Finansów wydał interpretację ogólną (znak: PT1.8101.1.2021), w której odniósł się do zakresu zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy o VAT. Zgodnie z tym przepisem zwolnione z podatku są usługi w zakresie wynajmowania lub wydzierżawiania nieruchomości o charakterze mieszkalnym lub części nieruchomości, na własny rachunek, wyłącznie na cele mieszkaniowe lub na rzecz społecznych agencji najmu.Powyższy przepis budził wątpliwości w zakresie interpretacji przesłanki dotyczącej dokonywania wynajmu wyłącznie na cele mieszkaniowe – nie było […]

e-Czynny żal w sprawach karno-skarbowych wciąż możliwy i skuteczny

Posted Posted in Bez kategorii

Zmiany w art. 16 § 4 Kodeksu karnego skarbowego wprowadzone ustawą o doręczeniach elektronicznych nie modyfikują treści merytorycznej przewidzianych tam regulacji. Złożenie czynnego żalu drogą elektroniczną (np. e-PUAP, e-Urząd Skarbowy) od 5 października 2021 r. pozostaje skuteczne. Wolą ustawodawcy było, aby określenie „na piśmie” dotyczyło zarówno formy papierowej, jak i elektronicznej. 5 października 2021 r. art. 16 § 4 Kodeksu karnego skarbowego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 408, ze zm.) zyskał nowe brzmienie. Chodzi o przepis […]

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Medycyna Wobec Współczesnych Wyzwań Ekonomicznych, Prawnych i Społecznych”

Posted Posted in Bez kategorii

Zapraszamy na :  Ogólnopolską Konferencję Naukową Medycyna Wobec Współczesnych Wyzwań Ekonomicznych, Prawnych i Społecznych Link : http://mels.pl/medycyna-wobec-wspolczesnych-wyzwan-ekonomicznych-prawnych-i-spolecznych/ Celem konferencji jest stworzenie otwartej i twórczej przestrzeni do wymiany poglądów i dyskusji na temat perspektyw i kierunków rozwoju współczesnej medycyny w kontekście największych wyzwań ekonomicznych, prawnych i społecznych. Rada naukowa : Prof. dr hab. n. med. Marek Brzosko Prof. dr hab. n. med. Tomasz Grodzicki Prof. dr hab. n. med. Sławomir Jeka Prof. dr hab. n. med. Eugeniusz Kucharz Prof. dr hab. n. […]

Krajowy System e-Faktur – rozpoczynają się testy

Posted Posted in Bez kategorii

Ministerstwo Finansów rozpoczęło pilotaż Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). MF zależy na przetestowaniu nowego rozwiązania przez zainteresowane podmioty, które zajmują się rozwojem oprogramowania do fakturowania. Założenia pilotażu są dostępne na podatki.gov.pl. Dostęp do wersji testowej oprogramowania jest możliwy za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej. Udział w pilotażu nie wymaga oficjalnego zgłoszenia. Faktury wystawione podczas testów nie będą wywierać żadnych skutków prawnych. Po określonym czasie będą usuwane z systemu. Od stycznia 2022 r. polscy przedsiębiorcy będą korzystać z e-Faktury dobrowolnie. Będzie to jedna z dopuszczalnych form dokumentowania sprzedaży […]

Polski Ład – abolicja podatkowa, kontrole podatkowe

Posted Posted in Bez kategorii

Nowe propozycje Ministerstwa Finansów w przedmiocie abolicji podatkowej, zostały przyjęte przez Rząd i w piątek, tj. 17.09 br. ma się nimi zająć Sejm. Wprowadzając przepis o abolicji podatkowej, w ramach Polskiego Ładu, resort finansów chce zachęcić do ujawnienia dochodów, które wcześniej nie były wykazane w rozliczeniach PIT. Skorzystanie z abolicji będzie wymagało złożenia wniosku do naczelnika właściwego urzędu skarbowego, w terminie do końca 2022 r. Wniosek będzie mógł być złożony zarówno przez podatników, jak i płatników. We wniosku podmiot będzie zobowiązany wykazać m.in. źródło powstania nieujawnionego dochodu, sposób jego […]

POLSKI ŁAD – ZMIANY W ZAKRESIE PODATKU VAT

Posted Posted in Bez kategorii

Polski Ład to rządowy program rozwoju na najbliższe lata. Projekt ten przewiduje szereg zmian w rożnych obszarach życia społecznego. Poniżej mogą się Państwo zapoznać z opracowaniem zespołu naszej Kancelarii dotyczącym proponowanych zmian w zakresie podatku od towarów i usług (VAT).

Nowelizacja Kodeksu cywilnego umożliwiająca przyznawanie zadośćuczynienia za naruszenie więzi rodzinnej

Posted Posted in Bez kategorii

Prezydent w ostatnich dniach podpisał nowelizację Kodeksu cywilnego, która wprowadza art. 446[2]:  „w razie ciężkiego i trwałego uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia, skutkującego niemożnością nawiązania lub kontynuowania więzi rodzinnej, sąd może przyznać najbliższym członkom rodziny poszkodowanego odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę”. Przepis ma być stosowany z mocą wsteczną, tj. także w związku ze zdarzeniami, których skutkiem jest niemożność nawiązania lub kontynuowania z poszkodowanym więzi rodzinnej, powstałymi przed dniem wejścia w życie projektowanej nowelizacji. Tym samym przepis ten jednoznacznie wprowadza […]

Zwolnienie od podatku od spadków i darowizn a udokumentowanie darowizny od osoby najlbliższej

Posted Posted in Bez kategorii

Co do zasady darowizny od najbliższego członka rodziny są zwolnione z podatku. Jednakże zdarza się, że fiskus neguje tę ulgę i fakt jej przysługiwania uzależnia od sposobu przekazania darowizny. W niedawnej interpretacji urząd skarbowy uznał, że syn musi opodatkować pieniądze otrzymane od matki, ponieważ wpłynęły od razu na konto kredytowe banku, a powinny być przelane na rachunek syna. Pismo z dnia 17 czerwca 2021 r. Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej 0111-KDIB2-3.4015.84.2021.1.BD W dniu 15 kwietnia 2021 r. wpłynął do Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku […]

Sztuczne wszczynanie postępowania karnego wobec podatnika w celu zapobiegnięcia przedawnieniu

Posted Posted in Bez kategorii

24 maja 2021 została wydana Uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego 7 sędziów NSA W-wa, sygn. I FPS 1/21. Ostatnio ukazało się jej uzasadnienie. NSA potwierdził w tej uchwale, że sądy administracyjne są uprawnione do weryfikacji, czy wszczęcie postępowania karnoskarbowego przez organy podatkowe miało charakter instrumentalny i pozorny, a więc czy służyło wyłącznie zawieszeniu biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Jeżeli sąd uzna, że działanie organu podatkowego było nakierowane wyłącznie na wydłużenie czasu na wydanie decyzji, skutek taki nie nastąpi (co z kolei będzie oznaczało konieczność umorzenia postępowania podatkowego). […]