Polski Ład – abolicja podatkowa, kontrole podatkowe

Posted Posted in Bez kategorii

Nowe propozycje Ministerstwa Finansów w przedmiocie abolicji podatkowej, zostały przyjęte przez Rząd i w piątek, tj. 17.09 br. ma się nimi zająć Sejm. Wprowadzając przepis o abolicji podatkowej, w ramach Polskiego Ładu, resort finansów chce zachęcić do ujawnienia dochodów, które wcześniej nie były wykazane w rozliczeniach PIT. Skorzystanie z abolicji będzie wymagało złożenia wniosku do naczelnika właściwego urzędu skarbowego, w terminie do końca 2022 r. Wniosek będzie mógł być złożony zarówno przez podatników, jak i płatników. We wniosku podmiot będzie zobowiązany wykazać m.in. źródło powstania nieujawnionego dochodu, sposób jego […]

POLSKI ŁAD – ZMIANY W ZAKRESIE PODATKU VAT

Posted Posted in Bez kategorii

Polski Ład to rządowy program rozwoju na najbliższe lata. Projekt ten przewiduje szereg zmian w rożnych obszarach życia społecznego. Poniżej mogą się Państwo zapoznać z opracowaniem zespołu naszej Kancelarii dotyczącym proponowanych zmian w zakresie podatku od towarów i usług (VAT).

Nowelizacja Kodeksu cywilnego umożliwiająca przyznawanie zadośćuczynienia za naruszenie więzi rodzinnej

Posted Posted in Bez kategorii

Prezydent w ostatnich dniach podpisał nowelizację Kodeksu cywilnego, która wprowadza art. 446[2]:  „w razie ciężkiego i trwałego uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia, skutkującego niemożnością nawiązania lub kontynuowania więzi rodzinnej, sąd może przyznać najbliższym członkom rodziny poszkodowanego odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę”. Przepis ma być stosowany z mocą wsteczną, tj. także w związku ze zdarzeniami, których skutkiem jest niemożność nawiązania lub kontynuowania z poszkodowanym więzi rodzinnej, powstałymi przed dniem wejścia w życie projektowanej nowelizacji. Tym samym przepis ten jednoznacznie wprowadza […]

Zwolnienie od podatku od spadków i darowizn a udokumentowanie darowizny od osoby najlbliższej

Posted Posted in Bez kategorii

Co do zasady darowizny od najbliższego członka rodziny są zwolnione z podatku. Jednakże zdarza się, że fiskus neguje tę ulgę i fakt jej przysługiwania uzależnia od sposobu przekazania darowizny. W niedawnej interpretacji urząd skarbowy uznał, że syn musi opodatkować pieniądze otrzymane od matki, ponieważ wpłynęły od razu na konto kredytowe banku, a powinny być przelane na rachunek syna. Pismo z dnia 17 czerwca 2021 r. Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej 0111-KDIB2-3.4015.84.2021.1.BD W dniu 15 kwietnia 2021 r. wpłynął do Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku […]

Sztuczne wszczynanie postępowania karnego wobec podatnika w celu zapobiegnięcia przedawnieniu

Posted Posted in Bez kategorii

24 maja 2021 została wydana Uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego 7 sędziów NSA W-wa, sygn. I FPS 1/21. Ostatnio ukazało się jej uzasadnienie. NSA potwierdził w tej uchwale, że sądy administracyjne są uprawnione do weryfikacji, czy wszczęcie postępowania karnoskarbowego przez organy podatkowe miało charakter instrumentalny i pozorny, a więc czy służyło wyłącznie zawieszeniu biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Jeżeli sąd uzna, że działanie organu podatkowego było nakierowane wyłącznie na wydłużenie czasu na wydanie decyzji, skutek taki nie nastąpi (co z kolei będzie oznaczało konieczność umorzenia postępowania podatkowego). […]

Prowadzenie jednoosobowej firmy i brak pracowników nie wyklucza prawa do pełnego odliczenia VAT przy nabyciu samochodu.

Posted Posted in Bez kategorii

Na podstawie art. 86a ust. 1, ust. 3 pkt 1 lit. a i ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, z późn. zm.,) prawo do pełnego odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu pojazdów samochodowych dotyczy również podatników prowadzących jednoosobowo działalność gospodarczą bez zatrudnienia pracowników, jeżeli spełniają warunki wykorzystania pojazdu samochodowego wyłącznie do prowadzonej działalności gospodarczej. Tak stwierdził Naczelny Sąd Administracyjny w Wyroku z dnia 20 kwietnia 2021 r. I FSK 666/18 […]

Prosta spółka Akcyjna dostępna już od 1 lipca 2021 r.

Posted Posted in Bez kategorii

Od 1 lipca 2021 r. można zakładać nową spółkę kapitałową – prostą spółkę akcyjną (P.S.A.). W tym dniu wchodzi w życie ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw. W P.S.A. do minimum zostały ograniczone wymogi związane z utworzeniem i prowadzeniem spółki: Brak barier formalnych i finansowych na starcie – wystarczy kapitał akcyjny w wysokości 1 zł, a spółkę można założyć w systemie S24 (rejestracja spółki on-line w 24h); Zamiast kapitału zakładowego w P.S.A. tworzony jest kapitał […]

BREXIT: Swobodny przepływ danych do Wielkiej Brytanii

Posted Posted in Bez kategorii

Komisja Europejska formalnie potwierdziła, że Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej zapewnia odpowiedni poziom ochrony danych osobowych. 28 czerwca 2021 r. Komisja Europejska przyjęła dwie decyzje wykonawcze stwierdzające odpowiedni poziom ochrony danych osobowych w Wielkiej Brytanii: pierwsza o sygn. C(2021) 4800 final, została wydana na podstawie rozporządzenia (UE) 2016/679 (RODO); druga o sygn. C(2021) 4801 final, wydano na podstawie dyrektywy (UE) 2016/680. Skutki decyzji wykonawczych KE dla transferów danych do Zjednoczonego Królestwa Uznanie przez KE określonego państwa trzeciego, […]

Wyłączenia zaszczepionych z limitu osób na imprezach – stanowisko uodo w zakresie możliwości weryfikacji zaszczepienia w kontekście przetwarzania danych osobowych tych osób

Posted Posted in Bez kategorii

Przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii nie uprawniają podmiotów zobowiązanych do przestrzegania określonego tymi przepisami limitu osób do żądania od nich udostępnienia informacji o zaszczepieniu przeciwko COVID-19. Ewentualne okazywanie dowodów potwierdzających fakt zaszczepienia może się odbywać z inicjatywy samej osoby zainteresowanej skorzystaniem z usług takiego podmiotu. Ponieważ informacje o zaszczepieniu są danymi dotyczącymi zdrowia, to stanowią szczególną kategorię danych osobowych, o której mowa w art. 9 ust. 1 RODO. Ich przetwarzanie […]