DWA LATA NA ZAMIANĘ BIUR I CENTRÓW HANDLOWYCH W MIESZKANIA

Posted Posted in Bez kategorii

Ministerstwo Rozwoju i Technologii chce zwiększyć dostępność mieszkań przez wykorzystanie pustych powierzchni biurowych i handlowych. 16 sierpnia 2022 roku w Rządowym Centrum Legislacyjnym opublikowano projekt ustawy o zmianie sposobu użytkowania niektórych budynków niemieszkalnych na budynki mieszkalne, ale bez projektu. Z uzasadnienia do projektu ustawy wynika, że w ciągu 2 lat od wprowadzenia przepisów obowiązywać będą preferencyjne warunki przebudowy: brak pozwolenia na budowę i zgłoszenia odbioru dla prac nienaruszających konstrukcji. Projekt ustawy o zmianie sposobu użytkowania niektórych budynków niemieszkalnych na budynki mieszkalne (tzw. konwersja budynków) powstał […]

WYŻSZE LIMITY DLA DAROWIZN

Posted Posted in Bez kategorii

Ministerstwo Finansów opublikowało pod koniec sierpnia projekt rozporządzenia zmieniającego zasady opodatkowania wartości rzeczy i praw majątkowych przekazanych drugiej osobie w formie darowizny lub spadku. Zgodnie z projektem rozporządzenia podwyższone zostaną kwoty limitów zwolnienia z podatku od spadków i darowizn, kwoty wolne od tego podatku oraz skale podatkowe. Projekt podwyższa limit wartości darowizn zwolnionych z podatku od spadków i darowizn na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn (dalej: u.p.s.d.). Zgodnie z tym przepisem zwalnia się od podatku od spadków i darowizn nabycie w drodze darowizny pieniędzy […]

1st STRASBOURG SCIENCE SEMINAR „HUMAN RIGHTS IN THE COURT PRACTICE OF THE EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS”

Posted Posted in Bez kategorii

Członek naszego zespołu w trakcie wizyty w Europejskim Trybunale Praw Człowieka w Strasburgu współorganizował seminarium naukowe! Dr Agnieszka Franczak wygłosiła referat The impact of the Jurisprudence of the European Court of Human Rights on the Scope of Protection of Taxpayers Rights” i uczestniczyła w konsultacjach z sędziami ETPCz.

INFORMACJE DOTYCZĄCE SPÓŁEK NIERUCHOMOŚCIOWYCH NALEŻY ZŁOŻYĆ DO KOŃCA WRZEŚNIA

Posted Posted in Bez kategorii

Do 30 września 2022 r. spółki nieruchomościowe, których rok podatkowy lub rok obrotowy zakończył się w okresie od 31 grudnia 2021 r. do 31 maja 2022 r., a także wspólnicy tych spółek mają obowiązek przekazania Szefowi KAS informacji o ich strukturze udziałowej. Spółka nieruchomościowa to podmiot obowiązany do sporządzania bilansu na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości, który: – w przypadku podmiotów rozpoczynających działalność – na pierwszy dzień roku podatkowego co najmniej 50% wartości rynkowej aktywów (bezpośrednio lub pośrednio) stanowiła wartość rynkowa […]

UPŁYWA TERMIN NA ZŁOŻENIE OŚWIADCZENIA O ZMIANIE OPODATKOWANIA Z RYCZAŁTU NA SKALĘ PODATKOWĄ

Posted Posted in Bez kategorii

1 lipca 2022 r. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw wprowadzająca możliwość zmiany opodatkowania w trakcie roku z ryczałtu na skalę podatkową. Do zmiany formy opodatkowania z ryczałtu na skalę podatkową w trakcie 2022 r. uprawnieni są podatnicy osiągający przychody: z pozarolniczej działalności gospodarczej, ze sprzedaży przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych pochodzących z własnych upraw, hodowli lub chowu. Przedsiębiorcy mogą zrezygnować z ryczałtu jedynie na rzecz rozliczenia według zasad ogólnych. Nie ma natomiast […]

ZEROWY VAT DLA PRODUKTÓW LECZNICZYCH FINANSOWANYCH ZE ZBIÓREK PUBLICZNYCH

Posted Posted in Bez kategorii

Ministerstwo Finansów opublikowało rozporządzenie przywracające możliwość stosowania stawki 0% dla dostaw produktów leczniczych finansowanych ze zbiórek publicznych organizowanych przez organizacje pożytku publicznego, rozpoczętych jeszcze w trakcie stanu epidemii, czyli najpóźniej 16 maja 2022 r. Natomiast  dla zbiórek rozpoczętych po odwołaniu stanu epidemii, a więc po 16 maja obowiązują wcześniejsze zasady opodatkowania, czyli stawka 8%. Warunkiem stosowania obniżonej stawki VAT jest spełnienie określonych wymogów dokumentacyjnych. Źródło: Rozporządzenie Ministra Finansów z 13 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie towarów […]

ZMIANY W KODEKSIE PRACY w 2022 r.

Posted Posted in Bez kategorii

Projektowana nowelizacja Kodeksu pracy służąca wdrożeniu unijnych rozwiązań w zakresie zatrudnienia w sposób istotny zmieni uprawniania pracownika. Najważniejsze rozwiązania w tym zakresie, przewidziane w projekcie ustawy nowelizującej, polegają m.in. na: rozszerzeniu zakresu informacji o warunkach zatrudnienia pracownika, która będzie obejmować dodatkowe elementy (np. informację o szkoleniach zapewnianych przez pracodawcę, o długości płatnego urlopu przysługującego pracownikowi); w zakresie umowy o pracę na okres próbny: • zapewnieniu, iż okres próbny będzie współmierny do przewidywanego czasu trwania umowy o pracę na czas określony i do rodzaju pracy; • umożliwieniu ponownego zawarcia umowy o pracę na okres […]

NOWE OBOWIĄZKI PO STRONIE DEWELOPERA I WIĘKSZA OCHRONA NABYWCY

Posted Posted in Bez kategorii

Od 1 lipca 2022 r. obowiązuje nowa ustawa deweloperska (ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym), która uzupełnia dotychczasowe luki, a przede wszystkim ma zapewnić ochronę nabywców lokali mieszkalnych i domów jednorodzinnych. Jak wskazano w uzasadnieniu do ustawy zakres czynności faktycznych i prawnych dewelopera i nabywcy, które podlegają regulacji ustawy, obejmuje etapy od otwarcia przedsięwzięcia deweloperskiego, przez etap podania do publicznej wiadomości informacji o rozpoczęciu procesu oferowania lokali lub domów, następnie etap zawarcia umowy deweloperskiej, na przeniesieniu własności […]

PRZEKAZANIE NIEODPŁATNIE SAMOCHODU OSOBOWEGO WYKUPIONEGO Z LEASINGU DO DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ MAŁŻONKA

Posted Posted in Bez kategorii

W najnowszej interpretacji podatkowej z 4.07.2022 r. organy uznały, że przekazanie nieodpłatnie samochodu osobowego wykupionego z leasingu przez żonę prowadzącą działalność gospodarczą do działalności gospodarczej męża stanowi nieodpłatną dostawę towarów podlegającą opodatkowaniu VAT. Wnioskodawczyni prowadziła działalność gospodarczą w zakresie usług biura rachunkowego. Była czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. Do swojej działalności używa składnik majątku – samochód osobowy, który zamierzała przekazać do działalności gospodarczej prowadzonej przez jej męża. Między małżonkami nie było rozdzielności majątkowej. W związku z powyższym zadała pytanie czy przekazanie […]

KARY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW ZA NADUŻYCIE OKREŚLEŃ „BIO” I „EKO” – NOWA USTAWA O ROLNICTWIE EKOLOGICZNYM I PRODUKCJI EKOLOGICZNEJ

Posted Posted in Bez kategorii

Prezydent podpisał nową ustawę o rolnictwie ekologicznym, która miała wejść w życie już 1 stycznia 2022. Jednak ze względu na pandemię została przyjęta z opóźnieniem. Potrzeba opracowania nowej ustawy wynika z konieczności wprowadzenia do polskiego porządku prawnego postanowień rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 oraz adaptacji systemu kontroli w rolnictwie ekologicznym do wymogów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie […]