Tarcza 2.0 – Jakie zmiany wprowadza?

Posted Posted in Bez kategorii

Ustawa o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 została uchwalona przez Sejm dnia 9 kwietnia 2020 r. Wprowadza ona szereg zmian w obowiązujących ustawach. Planowane zmiany dotyczą: Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, 1309, 1524, 1696, 1712, 1815, 2166, 2170 oraz z 2020 r. poz. 148). W dodanym do art. 3 ustawy Prawo budowlane pkt 5a wprowadzono definicję przenośnego wolno stojącego masztu antenowego. Należy przez to rozumieć wszelkie konstrukcje metalowe bądź kompozytowe, samodzielne bądź w połączeniu z przyczepą, […]

Tarcza 2.0 – Jakie zmiany wprowadza?

Posted Posted in Bez kategorii

Ustawa o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 została uchwalona przez Sejm dnia 9 kwietnia 2020 r. Wprowadza ona szereg zmian w obowiązujących ustawach. Planowane zmiany dotyczą: Ustawy dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256)  Do ustawy dodano art. 393 Kodeksu postępowania administracyjnego, na mocy którego organ administracji publicznej może doręczyć wydruk pisma uzyskanego z systemu teleinformatycznego nawet jeśli strona lub inny uczestnik postępowania: nie złożyła podania w formie dokumentu elektronicznego przez elektroniczną skrzynkę podawczą […]

Zapewnienie maseczek obowiązkiem pracodawcy?

Posted Posted in Bez kategorii

Przepisy prawa nakazujące powszechne noszenie maseczek w przestrzeni publicznej weszły dziś w życie. W myśl przyjętych rozwiązań do zakrywania twarzy zostali zobowiązani m.in.  pracownicy biur czy również ci mający bezpośredni kontakt z klientami. Jednak czy zapewnienie środków ochrony osobistej w postaci maseczek bądź przyłbic w miejscu pracy jest obowiązkiem pracodawcy? W myśl art. 207 § 2 Kodeksu pracy pracodawca ma obowiązek zapewniania ochrony zdrowia i życia pracowników poprzez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki. Obowiązek […]

Zmiany w CIT w związku z pandemią koronawirusa

Posted Posted in Bez kategorii

Pandemia koronawirusa i związane z nią restrykcje społeczne i gospodarcze doprowadziły do wielu zmian w przepisach, również tych dotyczących polskich przedsiębiorców. Jedną z nich są zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, jakże istotnym dla każdego prowadzącego działalność gospodarczą. Przyjęte dotychczas rozwiązania ustawowe w ramach tarczy antykryzysowej, związane z podatkiem CIT, doprowadziły przede wszystkim do przedłużenia terminów ustawowych. Oto one: Do 30 września 2020 r. przewidziano przedłużenie terminów do sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych, które odnosi się do […]

NIE KAŻDY POWINIEN MIEĆ DOSTĘP DO NUMERU PESEL ZAMIESZCZANEGO W CENTRALNYM REJESTRZE BENEFICJENTÓW RZECZYWISTYCH

Posted Posted in Bez kategorii

Opiniowanie projektu ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw stało się dla Prezesa UODO okazją, by zwrócić uwagę na konieczność zmiany obowiązujących już przepisów tej ustawy, tak by zapewnić właściwą ochronę numeru PESEL. Do Urzędu Ochrony Danych Osobowych wpływa wiele sygnałów dotyczących zakresu danych osobowych, które należy zamieszczać w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych. Ponieważ Rejestr ten jest jawny, oznacza to, że dostęp do niego jest nieograniczony. Zatem każdy może mieć dostęp do danych osobowych w nim zgromadzonych, […]

Tarcza antykryzysowa 2.0

Posted Posted in Bez kategorii

Podczas nocnego posiedzenia Sejmu RP z 8 na 9 kwietnia br. posłowie uchwalili wraz z poprawkami ustawę o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, potocznie określaną jako tarcza antykryzysowa 2.0. Ustawa rozszerza przyjęte dotychczas rozwiązania mające na celu przeciwdziałanie negatywnym skutkom społecznym i gospodarczym pandemii koronawirusa. Jakie zmiany zostały zaproponowane przedsiębiorcom? Oto część z nich: Zwiększenie dostępności pożyczek dla mikroprzedsiębiorców, z których będą mogły korzystać również podmioty niezatrudniające pracowników. Głównym wymogiem jest prowadzenie działalności przez 3 miesiące od dnia udzielenia […]

Świadczenie postojowe dla prowadzących działalność gospodarczą

Posted Posted in Bez kategorii

Świadczenie postojowe dla osób prowadzących działalność gospodarczą jest jedną z możliwości pomocy oferowanej przez Rząd w ramach tzw. Tarczy antykryzysowej.  W związku z tym Zakład Ubezpieczeń Społecznych przygotował specjalny wniosek o świadczenie postojowe związane z przeciwdziałaniem skutków COVID-19. Świadczenie postojowe to jednorazowe świadczenie dla osób prowadzących działalność gospodarczą w wysokości 1300 zł  lub 2080 zł, którego zadaniem jest rekompensacja braku przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej. W praktyce świadczenie postojowe będzie dotyczyć przedsiębiorców, prowadzących działalność gospodarczą na podstawie prawa przedsiębiorców bądź innych przepisów […]

Tarcza antykryzysowa

Posted Leave a commentPosted in Bez kategorii

Pandemia koronawirusa błyskawicznie stała się problemem globalnym. Analitycy i eksperci przewidują skutkiem następstw zastoju gospodarczego rychły kryzys, który dotknie praktycznie każdej formy prowadzonej działalności gospodarczej niezależnie od jej wielkości. Taka sytuacja może spowodować znaczące ograniczenie działalności przedsiębiorstw, a nawet doprowadzić do ich zamknięcia. Aby zapobiec m.in. takiemu scenariuszowi, Sejm Rzeczpospolitej Polskiej uchwalił pakiet ustaw tworzących tzw. tarczę antykryzysową. Tarcza antykryzysowa to szereg zmian w prawie, których zadaniem jest ochrona państwa i obywateli przed skutkami kryzysu wywołanego pandemią koronawirusa. Pakiet zmian opiera […]