Prowadzenie jednoosobowej firmy i brak pracowników nie wyklucza prawa do pełnego odliczenia VAT przy nabyciu samochodu.

Posted Posted in Bez kategorii

Na podstawie art. 86a ust. 1, ust. 3 pkt 1 lit. a i ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, z późn. zm.,) prawo do pełnego odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu pojazdów samochodowych dotyczy również podatników prowadzących jednoosobowo działalność gospodarczą bez zatrudnienia pracowników, jeżeli spełniają warunki wykorzystania pojazdu samochodowego wyłącznie do prowadzonej działalności gospodarczej. Tak stwierdził Naczelny Sąd Administracyjny w Wyroku z dnia 20 kwietnia 2021 r. I FSK 666/18 […]

Prosta spółka Akcyjna dostępna już od 1 lipca 2021 r.

Posted Posted in Bez kategorii

Od 1 lipca 2021 r. można zakładać nową spółkę kapitałową – prostą spółkę akcyjną (P.S.A.). W tym dniu wchodzi w życie ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw. W P.S.A. do minimum zostały ograniczone wymogi związane z utworzeniem i prowadzeniem spółki: Brak barier formalnych i finansowych na starcie – wystarczy kapitał akcyjny w wysokości 1 zł, a spółkę można założyć w systemie S24 (rejestracja spółki on-line w 24h); Zamiast kapitału zakładowego w P.S.A. tworzony jest kapitał […]

BREXIT: Swobodny przepływ danych do Wielkiej Brytanii

Posted Posted in Bez kategorii

Komisja Europejska formalnie potwierdziła, że Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej zapewnia odpowiedni poziom ochrony danych osobowych. 28 czerwca 2021 r. Komisja Europejska przyjęła dwie decyzje wykonawcze stwierdzające odpowiedni poziom ochrony danych osobowych w Wielkiej Brytanii: pierwsza o sygn. C(2021) 4800 final, została wydana na podstawie rozporządzenia (UE) 2016/679 (RODO); druga o sygn. C(2021) 4801 final, wydano na podstawie dyrektywy (UE) 2016/680. Skutki decyzji wykonawczych KE dla transferów danych do Zjednoczonego Królestwa Uznanie przez KE określonego państwa trzeciego, […]

Wyłączenia zaszczepionych z limitu osób na imprezach – stanowisko uodo w zakresie możliwości weryfikacji zaszczepienia w kontekście przetwarzania danych osobowych tych osób

Posted Posted in Bez kategorii

Przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii nie uprawniają podmiotów zobowiązanych do przestrzegania określonego tymi przepisami limitu osób do żądania od nich udostępnienia informacji o zaszczepieniu przeciwko COVID-19. Ewentualne okazywanie dowodów potwierdzających fakt zaszczepienia może się odbywać z inicjatywy samej osoby zainteresowanej skorzystaniem z usług takiego podmiotu. Ponieważ informacje o zaszczepieniu są danymi dotyczącymi zdrowia, to stanowią szczególną kategorię danych osobowych, o której mowa w art. 9 ust. 1 RODO. Ich przetwarzanie […]

Przedsiębiorca, który sponsoruje drużynę sportową, dostanie podatkowy bonus

Posted Posted in Bez kategorii

Sponsoring to forma reklamy, a zwiększenie popularności firmy może mieć wpływ na wzrost jej przychodów. Tak wynika z interpretacji dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej. W dniu 22 lutego 2021 r. wpłynął do organu podatkowego wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Wnioskodawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej. Przedsiębiorstwo na podstawie umowy sponsoruje trzecioligową męską drużynę siatkarską, która bierze udział w rozgrywkach organizowanych przez WZPS. Umowa […]

Praca zdalna w projekcie ustawy

Posted Posted in Bez kategorii

Do Rządowego Centrum Legislacyjnego trafił projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Projekt wprowadza do Kodeksu pracy pracę zdalną, co umożliwi kontynuowanie wykonywania przez pracowników pracy zdalnej (obecnie stosowanej lecz nieuregulowanej w żadnych przepisach) również po upływie 3 miesięcy od dnia odwołania stanu epidemii COVID-19. Projektowane regulacje zastąpią przepisy Kodeksu pracy dotyczące telepracy, które zostaną uchylone. Główne założenia projektowanych zmian polegają na: 1) wprowadzeniu […]

Czarna Księga nt. barier napotykanych przez polskie firmy w państwach UE

Posted Posted in Bez kategorii

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii opublikowało w dniu dzisiejszym drugą Czarną Księgę nt. barier napotykanych przez polskie firmy w państwach UE. Jest to wykaz barier utrudniających działalność transgraniczną polskich przedsiębiorców na rynku Unii Europejskiej. Raport w postaci Czarnej Księgi powstał na podstawie uwag i przypadków zgłoszonych bezpośrednio do resortu przez przedsiębiorców. Zostanie przekazany Komisarzowi do spraw Rynku Wewnętrznego i państwom członkowskim celem znalezienia praktycznych rozwiązań w zakresie zidentyfikowanych  nieprawidłowości. Raport można pobrać tu:

Od 4 maja można wystąpić o zwolnienie ze składek i świadczenie postojowe

Posted Posted in Bez kategorii

Przedsiębiorcy z branż wymienionych w najnowszej Tarczy antykryzysowej  będą mogli wystąpić o zwolnienie z opłacania składek także za marzec i kwiecień 2021 r. Będą też mogli skorzystać ze świadczenia postojowego nawet pięciokrotnie. Aby skorzystać ze zwolnienia z opłacania składek płatnik musi mieć rodzaj przeważającej działalności (na 31 marca 2021 r.) oznaczony  kodem PKD 2007 wymienionym w rozporządzeniu Rady Ministrów z 16 kwietnia 2021 r.  zmieniającym rozporządzenie w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19. Poza tym musi spełnić następujące warunki: przychód […]

Nowelizacja ustawy AML już opublikowana – nowe obowiązki dla firm

Posted Posted in Bez kategorii

W dniu 30 kwietnia 2021 r. opublikowana została ustawa z 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Nowelizacja Ustawy AML zawiera dawno oczekiwaną implementację V Dyrektywy AML. Nowelizacja przewiduje m.in. -rozszerzenie listy instytucji obowiązanych, w tym poprzez: dodanie do niej przedsiębiorców w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców, prowadzących działalność polegającą na: obrocie lub pośrednictwie w obrocie dziełami sztuki, przedmiotami kolekcjonerskimi oraz antykami, a także przechowywaniu, obrocie lub pośrednictwie w obrocie ww. […]

Sukcesja firm – rozpoczęły się uzgodnienia i konsultacje projektu ustawy o fundacji rodzinnej

Posted Posted in Bez kategorii

W ramach prac nad poprawą otoczenia prawnego sukcesji firm, w Ministerstwie Rozwoju, Pacy i Technologii przygotowano projekt ustawy o fundacji rodzinnej. Wprowadzenie do polskiego systemu prawnego instytucji fundacji rodzinnej ma zwiększyć szanse na skuteczną sukcesję w firmach rodzinnych, budowę silnych rodzimych marek oraz akumulację polskiego kapitału.  Cele projektu ustawy o fundacji rodzinnej Pomysł uregulowania w polskim prawie możliwości tworzenia fundacji rodzinnej zgłosiło do Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii środowisko firm rodzinnych, którego przedstawiciele brali aktywy udział w pracach. Przygotowanie projektu ustawy poprzedziło przeprowadzenie konsultacji […]