Bez kategorii

DAROWIZNY ORAZ 1% PODATKU W ROZLICZENIU PODATKOWYM ZA 2021R.

Podatnik, który w 2021 r. przekazywał darowizny m.in. na cele:

  • pożytku publicznego,
  • kultu religijnego,
  • krwiodawstwa,
  • kształcenia zawodowego publicznym szkołom prowadzącym kształcenie zawodowe

może na podstawie art. 26 ust. 5 ustawy o PIT dokonać odliczenia tej darowizny od dochodu (przychodu). Nie może jednak odliczyć darowizny w kwocie wyższej niż kwota stanowiąca 6% jego dochodu. Należy podkreślić, że odliczenia darowizny dokonujemy od podstawy opodatkowania, a nie od podatku.

Analogiczna możliwość została przewidziana w art. 18 ust. 1 ustawy o CIT, tylko tutaj przekazane darowizny w roku podatkowym mogą być odliczone łącznie do wysokości nieprzekraczającej 10% dochodu.

Odrębnie od powyższych odliczeń można na podstawie art. 45c ustawy o PIT przekazać 1% podatku zapłaconego w roku podatkowym na rzecz organizacji pożytku publicznego, działającej w oparciu o ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Kwota 1% podatku nie wpływa na powyżej wskazaną możliwość odliczenia przekazanych darowizn od podstawy opodatkowania. Są to dwie zupełnie niezależne instytucje. Zatem na przykład na rzecz tej samej organizacji można przekazać darowiznę oraz 1% podatku. Przy czym 1% podatku dochodowego nie mogą przekazywać osoby prawne.