Bez kategorii

INFORMACJE DOTYCZĄCE SPÓŁEK NIERUCHOMOŚCIOWYCH NALEŻY ZŁOŻYĆ DO KOŃCA WRZEŚNIA

Do 30 września 2022 r. spółki nieruchomościowe, których rok podatkowy lub rok obrotowy zakończył się w okresie od 31 grudnia 2021 r. do 31 maja 2022 r., a także wspólnicy tych spółek mają obowiązek przekazania Szefowi KAS informacji o ich strukturze udziałowej.

Spółka nieruchomościowa to podmiot obowiązany do sporządzania bilansu na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości, który:

– w przypadku podmiotów rozpoczynających działalność – na pierwszy dzień roku podatkowego co najmniej 50% wartości rynkowej aktywów (bezpośrednio lub pośrednio) stanowiła wartość rynkowa nieruchomości położonych w Polsce lub praw do takich nieruchomości, oraz wartość tych nieruchomości przekraczała 10 mln zł (zob. art. 5a pkt 49 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i art. 4a pkt 35 lit. a ustawy o podatku dochodowym osób prawnych);

– w przypadku pozostałych podmiotów:

  • na ostatni dzień roku poprzedzającego rok podatkowy (obrotowy) co najmniej 50% wartości bilansowej aktywów (bezpośrednio lub pośrednio) stanowiła wartość bilansowa nieruchomości położonych w Polsce lub praw do takich nieruchomości, a wartość tych nieruchomości przekraczała 10 mln zł, oraz
  • w roku poprzedzającym rok podatkowy (obrotowy) przychody podatkowe z tytułu:

– najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy, leasingu (i innych umów o podobnym charakterze); lub

– z przeniesienia własności, których przedmiotem są nieruchomości lub prawa do nieruchomości, oraz z tytułu udziałów w innych spółkach nieruchomościowych,

stanowiły co najmniej 60% ogółu przychodów (zob. art. 5a pkt 49 lit. b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i art. 4a pkt 35 lit. b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych).