Bez kategorii

NOWE OBOWIĄZKI PO STRONIE DEWELOPERA I WIĘKSZA OCHRONA NABYWCY

Od 1 lipca 2022 r. obowiązuje nowa ustawa deweloperska (ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym), która uzupełnia dotychczasowe luki, a przede wszystkim ma zapewnić ochronę nabywców lokali mieszkalnych i domów jednorodzinnych.

Jak wskazano w uzasadnieniu do ustawy zakres czynności faktycznych i prawnych dewelopera i nabywcy, które podlegają regulacji ustawy, obejmuje etapy od otwarcia przedsięwzięcia deweloperskiego, przez etap podania do publicznej wiadomości informacji o rozpoczęciu procesu oferowania lokali lub domów, następnie etap zawarcia umowy deweloperskiej, na przeniesieniu własności kończąc.

Kluczową zmianą w stosunku do obowiązującej od 10 lat dotychczasowej ustawy jest modyfikacja katalogu środków ochrony wpłat nabywcy poprzez zastąpienie dotychczas obowiązującego zabezpieczenia w postaci otwartego mieszkaniowego rachunku powierniczego oferowanego łącznie z dodatkowym zabezpieczeniem w postaci gwarancji ubezpieczeniowej albo gwarancji bankowej nowym sposobem zabezpieczenia jakim jest objęcie środków wpłacanych na mieszkaniowy rachunek powierniczy obowiązkiem odprowadzenia przez dewelopera składki na Deweloperski Fundusz Gwarancyjny. Zasady odprowadzania składek oraz funkcjonowania Funduszu są określone w przepisach ustawy.

Ustawa wprowadza też zmiany i uzupełnienia w obszarach związanych m.in. z: prowadzeniem przez bank mieszkaniowego rachunku powierniczego, uprawnieniami kontrolnymi banku, umową deweloperską, umową rezerwacyjną, prospektem informacyjnym, procedurą odbioru, prawami i obowiązkami stron umowy deweloperskiej w przypadku upadłości banku prowadzącego mieszkaniowy rachunek powierniczy oraz sankcji za brak środków ochrony.

Przy czym przedsięwzięcia deweloperskie, w których sprzedaż mieszkań rozpoczęła się przed 1 lipca 2022 r., będą realizowane na starych zasadach. W praktyce oznacza to konieczność zawarcia co najmniej jednej umowy deweloperskiej przed 1 lipca 2022 r.