Bez kategorii

Nowe regulacje dot. wyrobów medycznych

W piątek 3 lipca Rządowe Centrum Legislacji opublikowało najnowszą wersję projektu ustawy o wyrobach medycznych, która ma na celu znowelizowanie przepisów z 2010 roku w związku z koniecznością dostosowania polskiego ustawodawstwa do nowych europejskich regulacji.

Jedną z poruszanych przez projekt ustawy kwestii jest reklama wyrobów medycznych, a w szczególności reguł jej dotyczących. Zmiany dotyczą m.in. urzędu, który będzie odpowiadał za nadzór nad reklamą. Dotychczas był on sprawowany przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Projekt ustawy zakłada, iż kompetencje te przejmie teraz Ministerstwo Zdrowia, Główny Inspektorat Sanitarny oraz Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych. Koniecznym jest również wspomnienie o karach, które mogą dotknąć reklamodawcę choćby za wprowadzenie konsumenta w błąd. W takim przypadku producent będzie zmuszony zapłacić nawet do 5 milionów złotych.

Projekt przewiduje również utworzenie wykazu wyrobów medycznych, a także ich dystrybutorów. Rejestr będzie zawierał dane dotyczące rodzaju wyrobu, jego nazwy handlowej czy też jego pochodzenia. Niedopełnienie obowiązku rejestrowego również będzie zagrożone nałożeniem kary administracyjnej.