Bez kategorii

Nowelizacja ustawy AML już opublikowana – nowe obowiązki dla firm

W dniu 30 kwietnia 2021 r. opublikowana została ustawa z 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Nowelizacja Ustawy AML zawiera dawno oczekiwaną implementację V Dyrektywy AML.

Nowelizacja przewiduje m.in.

-rozszerzenie listy instytucji obowiązanych, w tym poprzez:

  • dodanie do niej przedsiębiorców w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców, prowadzących działalność polegającą na: obrocie lub pośrednictwie w obrocie dziełami sztuki, przedmiotami kolekcjonerskimi oraz antykami, a także przechowywaniu, obrocie lub pośrednictwie w obrocie ww. towarami (w zakresie transakcji o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro, bez względu na to, czy transakcja jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydają się być ze sobą powiązane),
  • dodanie do listy pośredników w obrocie nieruchomościami w rozumieniu ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz 
  • dodanie do listy przedsiębiorców świadczących usługi polegające na sporządzaniu deklaracji, prowadzeniu ksiąg podatkowych, udzielaniu porad, opinii lub wyjaśnień z zakresu przepisów prawa podatkowego lub celnego, niebędących innymi instytucjami obowiązanymi (doradcami podatkowymi).

– uszczegółowienie niektórych definicji, m. in. beneficjenta rzeczywistego, państwa członkowskiego oraz grupy;

– rozszerzenie zakresu statystyk gromadzonych przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF);

– uszczegółowienie zasad dotyczących stosowania przez instytucje obowiązane środków bezpieczeństwa finansowego, a także działań podejmowanych przez nie w zakresie relacji związanych z państwami trzecimi wysokiego ryzyka;

– doprecyzowanie zasad przechowywania przez instytucje obowiązane dokumentów i informacji uzyskanych w wyniku stosowania środków bezpieczeństwa finansowego;

– obowiązek publikacji i aktualizacji przez państwa członkowskie UE wykazu stanowisk i funkcji publicznych, które zgodnie z prawem krajowym kwalifikują się jako eksponowane stanowiska polityczne;

– wprowadzenie mechanizmów weryfikacji danych zawartych w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR);

– obowiązek rejestrowania „podmiotów świadczących usługi wymiany walut pomiędzy walutami wirtualnymi a fiducjarnymi” i „dostawców kont waluty wirtualnej”.

Zmiana przepisów ustawy będzie dotyczyć nie tylko podmiotów, które staną się instytucjami obwiązanymi na podstawie znowelizowanych przepisów, ale również tych, które już wdrożyły stosowne procedury.

Wejście w życie planowanych zmian będzie oznaczać potrzebę wdrożenia pewnych zmian w funkcjonowaniu organizacji oraz konieczność przeglądu i uaktualnienia istniejących procedur do nowej ustawy AML.

Niezbędne będzie również przeprowadzanie szkoleń zapewniających aktualną wiedzę w zakresie realizacji obowiązków wynikających ustawy AML, zwłaszcza że szkolenia z realizacji obowiązków związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu są obowiązkiem wynikającym z ustawy AML.