Bez kategorii

Prawo podatkowe w systemie prawa: międzygałęziowe związki norm i instytucji prawnych

A. Kaźmierczyk, A. Franczak (red.), Prawo podatkowe w systemie prawa: międzygałęziowe związki norm i instytucji prawnych, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2019.

Prawo podatkowe tworzące odrębną gałąź prawa funkcjonuje na pograniczu prawa publicznego i prawa prywatnego. Przy zachowaniu swej formalnej i materialnej odrębności prawo to charakteryzują silne związki z innymi dziedzinami prawa. Związki te, posiadając zróżnicowany charakter, wyznaczane są w znacznej mierze przez metodę i przedmiot regulacji w prawie podatkowym.

Nie mają też one charakteru stałego, w tym znaczeniu, że pojawiające się wciąż nowe formy życia społecznego, w tym gospodarczego, wymuszają powstawanie nowych powiązań lub modyfikacje uprzednio istniejących. Dodatkowo też zmienność stosunków społecznych oddziałuje na płynność granic w zakreśleniu tradycyjnie pojmowanych gałęzi prawa. Z tej perspektywy identyfikacja związków zachodzących pomiędzy prawem podatkowym a innymi dziedzinami prawa może być dokonywana również w szerszym ujęciu, przykładowo w kontekście związków prawa podatkowego z prawem własności intelektualnej czy też prawem nowych technologii.

Zważywszy na różnorodny charakter powiązań prawa podatkowego z innymi dziedzinami prawa, badania tych związków mogą zostać przeprowadzane zarówno w sferze strukturalnych, ustrojowych relacji zachodzących pomiędzy prawem podatkowym a innymi dziedzinami prawa, jak też dotyczyć powiązań kształtujących się w zakresie przedmiotu regulacji prawa podatkowego.

Z uwagi też na to, że związki te oddziałują na sferę życia społecznego, mogą być oceniane i analizowane z perspektywy zarówno teorii nauki prawa, ale też innych nauk, np. filozofii. Taki też, szeroko zakreślony przedmiot analiz znalazł odbicie w zebranych w niniejszej monografii pracach. Część pierwsza publikacji poświęcona została refleksjom dotyczącym związków prawa podatkowego z innymi dziedzinami prawa, czynionych w kontekście teorii prawa, jak też filozofii moralnej (etyki) oraz filozofii języka (pragmatyki).

Kolejne części monografii zawierają analizy dotyczące związków prawa podatkowego odpowiednio z prawem: konstytucyjnym, cywilnym, własności intelektualnej, administracyjnym, finansowym, gospodarczym, spółek, jak też międzynarodowym i Unii Europejskiej. Szczególnie istotne wydaje się podkreślenie, że badania czynione przez autorów nie stanowią opracowań mających na celu jedynie identyfikacji związków zachodzących pomiędzy prawem podatkowym a innymi dziedzinami prawa.

Zamieszczone w monografii prace uwzględniają bowiem szerszą płaszczyznę badania wspomnianych związków, zawierając ich analizy czynione zarówno przez pryzmat procesu stanowienia, jak i stosowania prawa. W wielu wypadkach rozważania autorów czynione są w kontekście zasady racjonalnego ustawodawcy oraz problemów interpretacyjnych pojawiających się na etapie stosowania prawa. Proces stanowienia prawa powinien bowiem uwzględniać znamienite znaczenie budowy tekstu prawnego w procesie zmierzającym do ustalenia znaczenia przepisów i treści zawartych w nim norm prawnych. Opracowania ujęte w niniejszej monografii zainteresować powinny zatem nie tylko prawników teoretyków i praktyków, lecz także podmioty stosujące przepisy prawa podatkowego oraz członków instytucji mających wpływ na tworzenie tego prawa.

Przedstawione w książce rozważania umożliwiły bowiem nie tylko zdiagnozowanie relacji zachodzących pomiędzy prawem podatkowym i innymi dziedzinami prawa, ale stały się też kanwą dla sformułowania szeregu postulatów de lege ferenda.