Bez kategorii

Przedsiębiorca, który sponsoruje drużynę sportową, dostanie podatkowy bonus

Sponsoring to forma reklamy, a zwiększenie popularności firmy może mieć wpływ na wzrost jej przychodów. Tak wynika z interpretacji dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.

W dniu 22 lutego 2021 r. wpłynął do organu podatkowego wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej.

Przedsiębiorstwo na podstawie umowy sponsoruje trzecioligową męską drużynę siatkarską, która bierze udział w rozgrywkach organizowanych przez WZPS. Umowa zawarta została bezpośrednio z przedstawicielem drużyny, bez pośrednictwa WZPS.

W ramach umowy przedsiębiorstwo finansuje zakup strojów i sprzętu sportowego, pokrywa koszty opieki medycznej i lekarza medycyny sportowej, transportu zawodników na mecze, rejestracji zawodników oraz inne opłaty związane z uczestnictwem w rozgrywkach (zakup licencji, wydanie certyfikatów, opłaty ewidencyjne, opłaty sędziowskie, wynagrodzenie trenera), wymagając w zamian świadczeń wzajemnych:

* drużyna siatkarska przyjmie nazwę przedsiębiorstwa i będzie jej używała do zakończenia rozgrywek sezonu 2020/2021,

* na koszulkach będzie widniało logo sponsora,

* we wszystkich wywiadach medialnych podawana będzie nazwa sponsora,

* sponsorowany będzie reprezentował w sezonie 2020/2021 wyłącznie sponsora.

Dodatkowo informacje o drużynie siatkarskiej sponsora, wynikach rozgrywek oraz  miejscu rozgrywania poszczególnych meczów zamieszczane są sukcesywnie na portalu społecznościowym facebook, na fanpage’u pod nazwą „x”.

Działania te zdecydowanie przyczyniają się do rozpowszechniania wizerunku firmy, jej promocji i rozpoznawalności oraz informacji o świadczonych usługach, a co za tym idzie – pozyskiwania nowych klientów i osiągania przychodów.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy koszty związane ze sponsorowaniem drużyny siatkarskiej można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu?

Zdaniem Wnioskodawcy, na podstawie art. 22 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o  podatku od osób fizycznych, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo  zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w  art. 23, zatem odpowiednio udokumentowane wydatki związane z  finansowaniem drużyny siatkarskiej, w zamian za reklamowanie firmy można zakwalifikować do kosztów uzyskania przychodu, tym samym uznając je jako wydatki na usługi reklamowe.

Dzięki reklamie firma pozyskuje kolejnych klientów, osiągając przychody oraz utrzymuje przy sobie stałych klientów zachowując lub zabezpieczając swoje źródła przychodów.

Ponadto umowa sponsoringu jest umową cywilną nienazwaną, nieregulowaną wprost przez przepisy prawa cywilnego, jak również nie ma o niej wzmianek w  przepisach prawa podatkowego.

Należy również nadmienić, że  potwierdzenie prawidłowości stanowiska Wnioskodawca znajduje w  interpretacjach indywidualnych ministra finansów:

* interpretacja indywidualna z dnia 20 stycznia 2017 r., sygnatura 1462-IPPB3.4510.1045.2016.1.MC,

* interpretacja indywidualna z dnia 3 lutego 2020 r., sygnatura 0111-KDIB2-1.4010.550.2019.1.PB,

* interpretacja indywidualna z dnia 17 lipca 2015 r., sygnatura IBPB-1-3/4510-28/15/AW,

* interpretacja indywidualna z dnia 1 grudnia 2017 r., sygnatura 0111-KDIB1-1.4010.117.2017.2.NL.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1426 z późn. zm.): kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo  zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w  art. 23.

W myśl tego przepisu, podatnik ma możliwość odliczenia dla celów podatkowych wszelkich wydatków, pod tym jednak warunkiem, że  wykaże ich związek z prowadzoną działalnością gospodarczą, a ich poniesienie ma lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętego przychodu.

W świetle powyższego, aby wydatek poniesiony przez podatnika stanowił dla niego koszt uzyskania przychodu, muszą być spełnione następujące warunki:

* został poniesiony przez podatnika, tj. w ostatecznym rozrachunku musi on zostać pokryty z zasobów majątkowych podatnika (nie  stanowią kosztu uzyskania przychodu podatnika wydatki, które zostały poniesione na działalność podatnika przez osoby inne niż podatnik),

* jest definitywny (rzeczywisty), tj. wartość poniesionego wydatku nie została podatnikowi w jakikolwiek sposób zwrócona,

* pozostaje w związku z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą,

* poniesiony został w celu uzyskania, zachowania lub zabezpieczenia przychodów lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętych przychodów,

* został właściwie udokumentowany,

* nie może znajdować się w grupie wydatków, których zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie uważa się za koszty uzyskania przychodów.

W tym miejscu należy podkreślić, że koszty ponoszone przez podatnika należy ocenić pod kątem ich celowości, a więc dążenia do uzyskania przychodów. Aby określony wydatek można było uznać za koszt uzyskania przychodu, między tym wydatkiem, a osiągnięciem przychodu musi zachodzić związek przyczynowy tego typu, że poniesienie wydatku ma wpływ na  powstanie lub zwiększenie tego przychodu.

Wyrażenie „w celu osiągnięcia przychodu” zawarte we wskazanym przepisie art. 22 ust. 1 ww. ustawy oznacza, że nie wszystkie wydatki ponoszone przez podatnika w związku z prowadzoną działalnością, podlegają odliczeniu od podstawy opodatkowania. Aby określony wydatek można było uznać za koszt uzyskania przychodu, między tym wydatkiem a osiągnięciem przychodu musi zachodzić związek przyczynowy tego typu, że poniesienie wydatku ma wpływ na  powstanie lub zwiększenie tego przychodu, zachowanie lub zabezpieczenie źródła przychodów. Zauważyć należy, że przez sformułowanie „w celu” należy rozumieć dążenie do osiągnięcia jakiegoś stanu rzeczy (przychodu), a dążenie podatnika ma przymiot „celowości”. Zatem, możliwość kwalifikowania konkretnego wydatku jako kosztu uzyskania przychodu, uzależniona jest od rzetelnej i całościowej oceny tego, czy w świetle wszystkich występujących w sprawie okoliczności, przy zachowaniu należytej staranności, podatnik w momencie dokonywania wydatku mógł i powinien przewidzieć, że wydatek ten przyczyni się do  powstania, zachowania lub zabezpieczenia przychodu.

Kosztami uzyskania przychodów są więc wszelkie racjonalne i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, których celem jest osiągnięcie, zabezpieczenie lub zachowanie źródła przychodów.

Należy jednak mieć na uwadze zamknięty katalog wydatków, które nie podlegają zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów, pomimo, że pozostają w związku z prowadzoną przez podatnika działalnością i zostały przez niego poniesione w celu uzyskania przychodu.

Zgodnie z ugruntowanym poglądem, do kategorii wydatków mających na celu osiągnięcie przychodów zalicza się między innymi koszty reklamy. Wydatki poniesione na reklamę, jako niewymienione w art. 23 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w pełnej wysokości mogą stanowić koszty uzyskania przychodów, pod warunkiem że wydatki te spełniają kryteria określone w art. 22 ust. 1 tej ustawy.

Pod pojęciem reklamy należy rozumieć działania podmiotu gospodarczego, mające na celu kształtowanie popytu na dane towary, usługi lub markę, poprzez zachęcenie jak największej liczby potencjalnych klientów do  nabywania towarów i usług tego podmiotu gospodarczego.

Może być ona realizowana za pomocą rozmaitych środków wyrazu oraz przy użyciu zróżnicowanych środków przekazu, w tym przez prezentowanie danego towaru lub usługi, jego cech jakościowych, użytkowych lub konsumpcyjnych, zalet technicznych, estetycznych lub zdrowotnych, rozwiązań nowoczesnych czy modnych, a także przez rozpowszechnianie logo firmy. Można wobec tego wyróżnić reklamę towaru, usługi, a także reklamę firmy (przedsiębiorstwa).

Wśród działań podejmowanych przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą, mających na celu kształtowanie popytu na oferowane przez nie towary, usługi bądź markę można wyróżnić sponsoring. Jest on definiowany, jako „finansowanie czegoś, często w  zamian za reklamowanie własnej działalności” (Słownik wyrazów obcych PWN – wersja internetowa). Sponsorowanie może wiązać się z otrzymywaniem świadczeń wzajemnych od podmiotu sponsorowanego, bądź też mieć charakter jednostronny. Skutki podatkowe sponsoringu są uzależnione od treści tego stosunku prawnego. W tym miejscu należy zaznaczyć, że umowy sponsoringu należą do kategorii umów nienazwanych – żadne przepisy nie  zawierają bowiem ich definicji. Możliwość ich zawarcia wynikać będzie z  reguły ogólnej zawartej w art. 3531 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.), który zakłada swobodę umów w obrocie gospodarczym.

Sponsoring jest jedną z form promocji, polegającą na skojarzeniu pozytywnego obrazu sponsorowanego ze sponsorem, którego  znak towarzyszy imprezom lub działaniom sponsorowanej osoby lub instytucji. Sponsoring uznawany jest za formę reklamy, której  przedmiotem jest firma i jej produkty. Sponsorowanie ma także kształtować pozytywny wizerunek firmy i popularyzować jej nazwę na  rynku. Zwiększenie popularności firmy może mieć wpływ na wzrost uzyskiwanych przez nią przychodów.

Umowa sponsoringu może przybrać formę tzw. sponsoringu właściwego (wzajemność świadczeń) lub sponsoringu niewłaściwego (który swoim charakterem zbliżony jest do  darowizny, gdyż zawiera się w jednostronnym zobowiązaniu się sponsora do finansowania sponsorowanego).

Gdy umowa zawarta między stronami przewiduje, że w zamian za przekazanie określonych środków pieniężnych, wartości rzeczowych lub świadczeń, sponsor otrzyma od podmiotu sponsorowanego ekwiwalentne świadczenie wzajemne o charakterze reklamowym, można mówić o tzw. sponsoringu właściwym. Stanowi on w  istocie odpłatne nabycie usług reklamowych. Koszty sponsoringu właściwego stanowią wówczas w całości koszty uzyskania przychodów sponsora.

W przypadku, gdy sponsor nie otrzymuje żadnego świadczenia wzajemnego od podmiotu sponsorowanego, poniesione przez  niego wydatki mają charakter darowizny (tzw. sponsoring niewłaściwy). Wówczas należy mieć na względzie postanowienia art. 23 ust. 1 pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którym, darowizn i ofiar wszelkiego rodzaju – z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w tym przepisie – nie uważa się za koszty uzyskania przychodów. Oznacza to w praktyce, że do kosztów mogą być zaliczone jedynie wydatki stanowiące ekwiwalent za uzyskany towar czy usługę.

Możliwa jest również sytuacja, gdy umowa sponsoringu przewiduje co prawda obustronne świadczenia sponsora i sponsorowanego, jednak nie są one ekwiwalentne. Wydatki na sponsoring są wówczas kosztami uzyskania przychodów tylko do wysokości wartości usług reklamowych świadczonych przez sponsorowanego. W pozostałej części powinny być traktowane jak darowizna.

W związku z tym, że w przepisach brak jest regulacji odnoszących się do umowy sponsoringu koniecznym jest, aby strony sformułowały w umowie w sposób szczegółowy wzajemne prawa i obowiązki. Przede wszystkim przedmiotowa umowa musi być umową o świadczenie wzajemne tego typu, że sponsor zobowiąże się do finansowego lub rzeczowego wsparcia sponsorowanego, a sponsorowany zobowiąże się do  podjęcia działań popularyzujących przedsiębiorcę (np. reklamowania nazwy sponsora, logo czy prowadzonej przez niego działalności). W  szczególności istotne jest, aby w sposób jak najbardziej precyzyjny zostały określone wzajemne świadczenia stron oraz jeżeli jest to  możliwe, wartość tych świadczeń.

Należy bowiem zaznaczyć, że w  przypadku tego typu umów występuje zasada ekwiwalentności świadczeń w  odniesieniu do kosztów podatkowych. W konsekwencji, tylko takie ukształtowanie w umowie obowiązków sponsorowanego daje podatnikowi korzyści, które pozwalają stwierdzić związek przyczynowo – skutkowy z  przychodem, a tym samym możliwość zaliczenia wydatku poniesionego na  sponsoring do kosztów uzyskania przychodów w myśl ww. art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca (dalej: sponsor) prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej. Na podstawie umowy Wnioskodawca sponsoruje trzecioligową męską drużynę siatkarską. W ramach umowy przedsiębiorstwo finansuje zakup strojów i sprzętu sportowego, pokrywa koszty opieki medycznej i lekarza medycyny sportowej, transportu zawodników na mecze, rejestracji zawodników oraz inne opłaty związane z uczestnictwem w  rozgrywkach (zakup licencji, wydanie certyfikatów, opłaty ewidencyjne, opłaty sędziowskie, wynagrodzenie trenera), wymagając w zamian świadczeń wzajemnych, tj. drużyna siatkarska przyjmie nazwę przedsiębiorstwa i  będzie jej używała do zakończenia rozgrywek sezonu 2020/2021, na  koszulkach będzie widniało logo sponsora, we wszystkich wywiadach medialnych podawana będzie nazwa sponsora, sponsorowany będzie reprezentował w sezonie 2020/2021 wyłącznie sponsora.

Wątpliwości Wnioskodawcy budzi kwestia czy koszty poniesione w związku z zawarciem umowy sponsoringu z trzecioligową męską drużyną siatkarską, o której  mowa w stanie faktycznym, będą kosztami uzyskania przychodów w  rozumieniu art. 23 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wnioskodawca zamierza zawrzeć umowę sponsoringu z drużyną siatkarską, na mocy której zobowiąże się do jej sponsorowania w zamian za promocję firmy Wnioskodawcy poprzez realizowanie świadczeń promocyjno-reklamowych, polegających m.in. na przyjęciu nazwy przedsiębiorstwa i używaniu jej do zakończenia rozgrywek sezonu 2020/2021, na zamieszczeniu na koszulkach logo sponsora, na podawaniu we wszystkich wywiadach medialnych nazwy sponsora.

W takiej sytuacji, w której sponsor (Wnioskodawca) zobowiąże się do finansowego wsparcia sponsorowanego, a sponsorowany (klub) zobowiąże się do podjęcia działań popularyzujących przedsiębiorcę (Wnioskodawcę), możemy mówić o sponsoringu właściwym i tym samym wydatki związane z zawarciem ww. umowy o świadczenie usług promocyjno-reklamowych, co do zasady będzie można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów.

Biorąc powyższe pod uwagę stwierdzić należy, że wskazane we wniosku wydatki do wysokości równowartości ceny za  reklamę sponsora, tj. wartości usług reklamowych wyświadczonych przez  sponsorowanego będą mogły stanowić koszt podatkowy Wnioskodawcy. Ważne jest aby usługi te zostały właściwie udokumentowane fakturą (rachunkiem) sprzedaży usług reklamowych, wystawionym przez sponsorowanego lub też innym stosownym dokumentem potwierdzającym wykonanie wskazanych we  wniosku usług reklamowych.

Reasumując – koszty związane ze sponsorowaniem drużyny siatkarskiej można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu.

W odniesieniu do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji należy stwierdzić, że zapadły one w indywidualnych sprawach i nie są wiążące dla organu wydającego niniejszą interpretację.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez  Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:1.

z zastosowaniem art. 119a;2.

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;3.

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w  decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do  utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych (art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej).

Powyższe unormowania należy odczytywać łącznie z przepisami art. 33 ustawy z 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2193 z  późn. zm.), wprowadzającymi regulacje intertemporalne.

Pismo z dnia 21.05.2021 r., wydane przez: Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, 0112-KDIL2-2.4011.191.2021.1.IM, Sponsorowanie drużyny siatkarskiej jako koszt uzyskania przychodu, http://sip.mf.gov.pl.