REGULAMIN UCZESTNICTWA W SZKOLENIU „PROCEDURY OCHRONY SYGNALISTÓW ORAZ PRAKTYCZNE ASPEKTY RODO Z UWZGLĘDNIENIEM NAJNOWSZYCH ZMIAN”

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Definicje:
  • Zamawiający – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje zgłoszeniana szkolenie, również płatnik szkolenia.
  • Organizatorzy– MELS ECONOMY & FINANCE sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy Batorego 4/6, 31-135 Kraków określana w dalszej części dokumentu również jako MELS E&F oraz Kancelaria Prawnicza A. Brodowicz, J. Ząber, J.A. Księżyk, M. Maślanka & Wspólnicy sp.k. z siedzibą w Krakowie przy ul. Batorego 4/4, 31-135 Kraków określana w dalszej części dokumentu również jako Kancelaria BZW.
  • Uczestnik – osoba bezpośrednio korzystającą lub skierowana na szkolenie.
  • Formularz – formularz zgłoszeniowy na wybrane Szkolenie, zamieszczony na Stronie Internetowej, wypełniany przez Zamawiającego w celu zapisu na szkolenie.
  • Szkolenie – szkolenie organizowanestacjonarnie lub zdalnie w trybie otwartym lub zamkniętym, organizowane przez MELS E&F oraz Kancelarie BZW.
 2. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez MELS E&Foraz Kancelarię BZW.

§2 ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIE

 1. Wstępne zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu rozumie się przez:
  • wypełnienie przez Zamawiającego formularza online na witrynie internetowej mels-economy.pl, kancelaria-bzw.pl lub
  • przesłanie przez Zamawiającego zgłoszenia pocztą elektroniczną do MELS E&F lub Kancelarii BZW na adres e-mail: szkolenia@mels-economy.pl
 2. Potwierdzeniem zgłoszenia na szkolenia jestwpłata pełnej ceny szkolenia brutto na co najmniej 2 dni przed planowanym startem szkolenia.
 3. O ile nie uzgodniono inaczej, w wypadku braku potwierdzenia zgłoszenia przez Zamawiającego w sposób opisany powyżej w terminie 2dni kalendarzowych od daty dokonania zgłoszenia, rezerwacja może zostać przez MELS E&F lub Kancelarię BZW
 4. O uczestnictwie w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń.

§3 WARUNKI PŁATNOŚCI

 1. Osoby fizyczneoraz inne podmioty zobowiązane są do wpłacenia przelewem 100% ceny zajęć + VAT, na co najmniej 2 dni roboczych przed pierwszym dniem rozpoczęcia szkolenia.
 2. W przypadku płatności dokonywanych przelewem przed rozpoczęciem zajęć, prosimy o niezwłoczne dostarczenie dowodu dokonania przelewu.
 3. W przypadku, gdy szkolenie organizowane przez MELS E&F i Kancelarię BZWnie odbędą się w zaplanowanym terminie lub w przypadku braku miejsc w danym terminie, kwoty wpłacone za szkolenie zostaną naliczone na poczet udziału w innych szkoleniach organizowanych przez MELS E&F i Kancelarię BZW ustalonych z Zamawiającym lub na wniosek Zamawiającego. Organizatorzy zwrócą wpłaconą kwotę na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy w ciągu 7 dni roboczych

§4 REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA W SZKOLENIU

 1. Bezkosztowe anulowanie rezerwacji miejsca na kursie możliwe jest nie później niż na 7 dni przed jego rozpoczęciem.
 2. W przypadku rezygnacji z szkolenia na 6 lub mniej dni Zamawiający zobowiązany jest do uiszczenia opłaty stanowiącej 100% ceny zajęć + VAT na podstawie faktury VAT wystawionej po zakończeniu zajęć.
 3. Informacja o rezygnacji z szkolenia musi być w formie pisemnej pod rygorem nieważności i może być przesłana listem lub w formie skanu/zdjęcia pocztą elektroniczną.

§5 UWAGI ORGANIZACYJNE

 1. W przypadku niezależnych od organizatora przyczyn losowych uniemożliwiających przeprowadzenie zajęć w ustalonym terminie, organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu zajęć (o czym uczestnicy zostaną niezwłocznie poinformowani). Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualnie poniesione wcześniej przez Uczestnika koszty (np. rezerwacji noclegu, biletów na przejazd itp.).
 2. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany trenera przy zachowaniu poziomu merytorycznego i zakresu programowego szkolenia.
 3. Materiały szkoleniowe wręczane uczestnikom zajęć chronione są prawem autorskim. Kopiowanie i upowszechnianie ich jest zabronione, z zastrzeżeniem § 5 ust. 4 niniejszego Regulaminu.
 4. Organizator udziela Uczestnikowi nieograniczonej w czasie, niewyłącznej, odwoływalnej, nieprzenaszalnej licencji na korzystanie z udostępnionych materiałów, mających cechy utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1062 z późn. zm.), bez względu na formę utrwalenia na następujących polach eksploatacji:
 • wprowadzenia materiałów szkoleniowych do pamięci komputera osobistego oraz utrwalania ich na dysku twardym komputera,
 • sporządzania wydruków egzemplarzy materiałów szkoleniowych na użytek własny oraz w celach niekomercyjnych,
 • dokonywania przeróbek i innych opracowań materiałów szkoleniowych oraz korzystania z takich przeróbek i opracowań i rozporządzania nimi na polach eksploatacji określonych wyżej.
 1. Udzielona licencja ma charakter nieodpłatny.
 2. Uczestnik zobowiązuje się do zabezpieczenia materiałów przed dostępem przed osobami trzecimi – Uczestnikowi nie wolno udostępniać przekazanych materiałów szkoleniowych osobom trzecim, nie uczestniczącym w Szkoleniu.
 3. Organizator nie przenosi na Uczestnika jakichkolwiek praw majątkowych do przekazanych materiałów szkoleniowych.
 4. Utrwalanie przez uczestnika przebiegu kursu lub szkoleń, za pomocą urządzeń lub oprogramowania rejestrujących dźwięk albo obraz I dźwięk, jak również rozpowszechniane ich treści jest zabronione.

§6 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Przysyłając formularz zapisu na Szkolenie lub formularz zgłoszeniowy Zamawiający wyraża zgodę na umieszczenie i przetwarzanie zawartych w formularzu danych osobowych przez MELS E&F oraz Kancelarię BZW zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) oraz Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344) dla celów związanych z realizacją usługi. W przypadku wskazania na Formularzu danych osobowych uczestników Szkolenia innych niż Zamawiający, Zamawiający zobowiązuje się do uzyskania zgody tych uczestników na umieszczenie i administrowanie ich danymi osobowymi przez MELS E&F i Kancelarię BZW w zakresie wskazanym powyżej.

§7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyzje podejmuje Organizator.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu.

Wszelkie spory powstałe w związku z realizacją szkoleń w przypadku Klientów nie będących konsumentami w rozumieniu przepisów prawa polskiego rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatorów.