Bez kategorii

Tarcza 2.0 – Jakie zmiany wprowadza?

Ustawa o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 została uchwalona przez Sejm dnia 9 kwietnia 2020 r. Wprowadza ona szereg zmian w obowiązujących ustawach. Planowane zmiany dotyczą:

Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, 1309, 1524, 1696, 1712, 1815, 2166, 2170 oraz z 2020 r. poz. 148).

W dodanym do art. 3 ustawy Prawo budowlane pkt 5a wprowadzono definicję przenośnego wolno stojącego masztu antenowego.

Należy przez to rozumieć wszelkie konstrukcje metalowe bądź kompozytowe, samodzielne bądź w połączeniu z przyczepą, rusztem, kontenerem technicznym, lub szafami telekomunikacyjnymi, posadowione na gruncie, wraz z odciągami, balastami i innymi elementami konstrukcji, instalacją radiokomunikacyjną i infrastrukturą zasilającą, przeznaczone do wielokrotnego montażu i demontażu bez utraty wartości technicznej.

Zgodnie z dodanym do art. 29 ustawy ust. 5 budowa i przebudowa przenośnych wolno stojących masztów antenowych, w przypadku, gdy inwestorem jest przedsiębiorca telekomunikacyjny lub podmiot wyłączony z obowiązku posiadania pozwolenia radiowego, nie wymaga pozwolenia na budowę nawet jeśli powinna zostać przeprowadzona ocena oddziaływania na środowisko, ocena oddziaływania na obszar Natura 2000 lub roboty budowlane są wykonywane przy obiekcie budowlanym wpisanym do rejestru zabytków.

Nie stosuje się również przepisów o konieczności zgłoszenia budowy wraz z pozwoleniem właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków w przypadku robót wykonywanych na obszarze wpisanym do rejestru zabytków.

Tak samo kwestia pozwolenia na budowę w przypadku przenośnych wolno stojących masztów antenowych została uregulowana w Ustawie z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 471).

Art. 30 ust. 5f–5i ustawy stanowi, że gdy inwestorem jest przedsiębiorca telekomunikacyjny lub podmiot wyłączony z obowiązku posiadania pozwolenia radiowego do wykonywania robót budowlanych polegających na budowie lub przebudowie przenośnych wolno stojących masztów antenowych można przystąpić w terminie 3 dni roboczych następujących po dniu doręczenia organowi administracji architektoniczno-budowlanej zgłoszenia budowy.

Organ administracji architektoniczno-budowlanej może wnieść sprzeciw do zgłoszenia w terminie 14 dni od dnia doręczenia zgłoszenia wyłącznie w przypadku, gdy wykonanie robót budowlanych lub obiektu objętego zgłoszeniem może spowodować zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia. Wraz ze sprzeciwem organ administracji architektoniczno-budowlanej zobowiązuje inwestora do wstrzymania wykonywania robót budowlanych lub do rozbiórki obiektu. Dodane przepisy dotyczące pozwolenia na budowę i zgłoszenia budowy stosuje się podczas stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo stanu klęski żywiołowej.

W odniesieniu do Prawa budowlanego zmiany zachodzą również w Ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID‑19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, 567 i 568). Do wcześniej wprowadzonych przepisów dodany został art. 31zy1. Zgodnie z nim w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 nie stosuje się przepisów o konieczności uzyskania decyzji na użytkowanie przed przystąpieniem do użytkowania obiektu budowlanego w sytuacji określonej w art. 55 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Prawo budowlane.

Wnioski o udzielenie pozwolenia na użytkowanie złożone przed dniem wejścia w życie ustawy, jeżeli nie wydano decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, traktuje się jak zawiadomienie o zakończeniu budowy określone w art. 54 ustawy Prawo budowlane. Termin do zgłoszenia sprzeciwu w drodze decyzji liczy się od dnia wejścia w życie ustawy.