Bez kategorii

Tarcza 2.0 – Jakie zmiany wprowadza? Omówienie kolejnych zmian.

Ustawa o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 została uchwalona przez Sejm dnia 9 kwietnia 2020 r. Obecnie oczekuje na podpis Prezydenta.

Wprowadza ona szereg zmian w obowiązujących ustawach. Planowane zmiany dotyczą:

Ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 180, 284 i 568)

W zakresie formy i podejmowania uchwał przez Komisję Nadzoru Finansowego art. 11 ust. 1a–1c ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym przewiduje, że decyzje i postanowienia Komisji Nadzoru Finansowego, wydawane w drodze uchwał oraz decyzje i postanowienia wydawane na podstawie upoważnienia Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego, jego zastępców oraz pracowników Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego mogą być wydawane w formie dokumentu elektronicznego i opatrywane przez Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego lub Zastępcę Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym także w przypadkach innych niż przewidziane w przepisach ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.

Stronie lub stronom doręcza się, w sposób określony dla dokumentów w formie pisemnej, odpis decyzji lub postanowienia, bez podpisu i z adnotacją o opatrzeniu decyzji lub postanowienia kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym wraz z danymi osoby podpisującej, w aktach postępowania zamieszczając odpowiednią adnotację.

Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429)

Zgodnie ze zmienionym art. 9a ust. 2a pkt 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej obowiązek polegający na przekazaniuprzez organy administracji rządowej, fundusze celowe, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Narodowy Funduszu Zdrowia i państwowe osoby prawne inne niż państwowe instytuty badawcze posiadanych zasobów informacyjnych oraz metadanych opisujących ich strukturę w celu udostępnienia w centralnym repozytorium może zostać spełniony przez przekazanie metadanych w przypadku gdy zasób informacyjny jest przez podmiot udostępniany w repozytorium powszechnie dostępnym w sieci teleinformatycznej innym niż centralne repozytorium i umożliwiającym zastosowanie automatyzacji procesów.

Na mocy dodanego do art. 9a ust. 2aa i 2ab ustawy do przekazania zasobów informacyjnych w zakresie określonym w ustawie oraz danych zostały zobowiązane również podmioty reprezentujące osoby prawne samorządu terytorialnego, jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego, podmioty reprezentujące lub inne osoby prawne, w których jednostki samorządu terytorialnego mają pozycję dominującą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369, 1571 i 1667).

Na podstawie art. 9c ust. 1a centralne repozytorium może udostępniać treści utrwalone w postaci elektronicznej oraz metadane będące w posiadaniu innych podmiotów niż podmioty zobowiązane.

Na mocy art. 9d ustawy podmioty, które przekazują do centralnego repozytorium zasoby informacyjne lub inne treści oraz metadane opisujące ich strukturę, odpowiadają za zgodność z przepisami prawa udostępnionych zasobów informacyjnych lub treści oraz metadanych.

Zgodnie z art. 9e, w celu zwiększenia ilości oraz poprawy jakości zasobów informacyjnych i treści oraz metadanych opisujących ich strukturę udostępnianych w centralnym repozytorium, minister właściwy do spraw informatyzacji opracowuje siedmioletni Program Otwierania Danych.