Bez kategorii

Tarcza 2.0 – Jakie zmiany wprowadza?

Ustawa o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 została uchwalona przez Sejm dnia 9 kwietnia 2020 r. Wprowadza ona szereg zmian w obowiązujących ustawach. Planowane zmiany dotyczą:

Ustawy dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256) 

Do ustawy dodano art. 393 Kodeksu postępowania administracyjnego, na mocy którego organ administracji publicznej może doręczyć wydruk pisma uzyskanego z systemu teleinformatycznego nawet jeśli strona lub inny uczestnik postępowania:

  • nie złożyła podania w formie dokumentu elektronicznego przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu,
  • nie wystąpiła do organu administracji publicznej o takie doręczenie lub
  • nie wyraziła zgody na doręczanie pism w taki sposób.

Możliwość doręczania wydruków pism z systemu teleinformatycznego dotyczy tych pism, które:

  • zostaną wydane przez organ w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego,
  • które zostały opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, zaawansowaną pieczęcią elektroniczną albo kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną.