Bez kategorii

Tarcza antykryzysowa 6.0 – kompleksowe omówienie

Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz ustawy o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Tarcza 6.0.) została ogłoszona dnia 15 grudnia 2020 r. Celem ustawy jest udzielenie dalszego wsparcia dla działalności gospodarczych najbardziej dotkniętych obostrzeniami nakładanymi w związku z COVID-19. Ustawa przewiduje:

1. ŚWIADCZENIA NA DOFINANSOWANIE WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW

Przedsiębiorca, którego przychód z działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w jednym z trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku był niższy w następstwie wystąpienia COVID-19 co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego, może zwrócić się z wnioskiem o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników. Dofinansowanie wynosi miesięcznie 2000 zł do wynagrodzenia jednego pracownika, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.

Dotyczy działalności gospodarczej (na dzień 30 września 2020 r.), oznaczonej według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, kodami 47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 49.39.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.20.Z, 59.14.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.90.A, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1662), lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z.

2. JEDNORAZOWE DODATKOWE ŚWIADCZENIE POSTOJOWE

Przedsiębiorcy, którzy skorzystali ze świadczenia postojowego, (złożyli wniosek RSP-D, RSP-DB) mogą uzyskać jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe. Warunkiem otrzymania świadczenia jest uzyskanie w listopadzie albo październiku 2020 r. przychodu niższego co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego odpowiednio w listopadzie albo październiku 2019 r. Jednorazowe świadczenie postojowe przysługuje w takiej samej wysokości co wcześniej wypłacone świadczenie postojowe (2 080 zł albo 1 300 zł). Wnioski do ZUS można składać od 30 grudnia 2020.

Dotyczy działalności gospodarczej (na dzień 30 września 2020 r.), oznaczonej według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, kodami 47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 49.39.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 96.01.Z, 96.04.Z

Jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe (w wysokości 2080 zł) może otrzymać także osoba, która uzyskała przychód z umowy cywilnoprawnej (umowy agencyjnej, umowy zlecenia, innej umowy o świadczenie usług, umowy o dzieło) zawartej do 15 grudnia 2020 r. (włącznie) z tytułu:

 1. działalności twórczej w zakresie sztuk plastycznych, literatury, muzyki, twórczości audialnej, utworów audiowizualnych, teatru, kostiumografii, scenografii, reżyserii, choreografii, lutnictwa artystycznego i sztuki ludowej,
 2. działalności artystycznej w dziedzinie sztuki aktorskiej, estradowej, tanecznej i cyrkowej oraz w dziedzinie dyrygentury, wokalistyki i instrumentalistyki,
 3. działalności technicznej wspomagającej produkcję audiowizualną lub produkcję i wystawianie wydarzeń artystycznych,
 4. usług w zakresie architektury, architektury wnętrz, architektury krajobrazu oraz usług w zakresie architektury świadczonych przez osoby nieposiadające uprawnień budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane,
 5. usług świadczonych na rzecz muzeów w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach:
  1. w zakresie pozaszkolnych form edukacji,
  2. przez przewodników muzeów.

Świadczenie przysługuje jeśli nie ma innego tytułu do ubezpieczeń społecznych niż umowa cywilnoprawna, a przychód z umowy cywilnoprawnej w miesiącu przed tym, w którym składany jest wniosek o jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe, nie przekroczył 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Wnioski można składać od 15 stycznia 2021 do ZUS.

3. DODATKOWE ŚWIADCZENIE POSTOJOWE

Od 16 grudnia 2020 r. o dodatkowe świadczenie postojowe mogą również wystąpić do ZUS prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą oznaczoną, według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, kodem: 49.39.Z, 55.10.Z, 77.39.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 90.01.Z, 90.02.Z, 93.11.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z. Aby otrzymać dodatkowe świadczenie postojowe przychód z działalności w miesiącu przed miesiącem złożenia wniosku musi być niższy co najmniej o 75% w stosunku do przychodu uzyskanego w tym samym miesiącu w 2019 r. Warunkiem otrzymania świadczenia jest również skorzystanie ze świadczenia postojowego na podstawie wniosku RSP-D albo RSP-DB. Dodatkowe świadczenie postojowe przysługuje w takiej samej wysokości co wcześniej wypłacone świadczenie postojowe (2 080 zł albo 1 300 zł). Można je otrzymać maksymalnie trzy razy.

4. DOTACJE

Starosta może na podstawie umowy udzielić ze środków Funduszu Pracy jednorazowo dotacji do wysokości 5 000,00 zł na pokrycie kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy, których przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w październiku lub listopadzie 2020 r. był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego odpowiednio w październiku albo listopadzie 2019 r. Dotacja nie przysługuje mikroprzedsiębiorcy i małemu przedsiębiorcy, którzy zawiesili działalność gospodarczą na okres obejmujący dzień 30 września 2020 r. Aby uzyskać dotację mikroprzedsiębiorca lub mały przedsiębiorca musi złożyć wniosek w formie elektronicznej do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę, po ogłoszeniu naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy.

Dotacja jest nieoprocentowana, a jej okres zwrotu nie może być dłuższy niż 12 miesięcy (karencja 3 miesiące od dnia udzielenia dotacji).

Dotyczy przedsiębiorców, którzy na dzień 30 września 2020 r. prowadzili działalność gospodarczą, oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, kodami 47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 49.39.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.90.A, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z.

5. ZWOLNIENIE Z OPŁACANIA SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE, UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, FUNDUSZ PRACY, FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY, FUNDUSZ GWARANTOWANYCH ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH LUB FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH

Zwolnienie z obowiązku opłacenia składek za listopad 2020 r. jest udzielane przez ZUS na wniosek płatnika składek. Wnioski można składać od 30 grudnia 2020 r. do 31 stycznia 2021 r. Aby uzyskać zwolnienie należy wykazać, że podmiot został zgłoszony do 30 czerwca 2020 r. jako płatnik składek, a przychód w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w listopadzie 2020 r. był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w listopadzie 2019 r. Warunkiem zwolnienia z opłacania składek jest także przesłanie deklaracji rozliczeniowych i imiennych raportów miesięcznych (chyba, że podmiot jest zwolniony z tego obowiązku).

Dotyczy przedsiębiorców, którzy na dzień 30 września 2020 r. prowadzili działalność gospodarczą oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, kodami 47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 49.32.Z, 49.39.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z.

Od 30 grudnia 2020 r. można składać wnioski do ZUS o zwolnienie z opłacania składek za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 r. Zwolnienie przysługuje płatnikom, którzy byli zgłoszeni w ZUS jako płatnicy składek do 30 czerwca 2020 r., ich przychód z działalności uzyskany w pierwszym miesiącu kalendarzowym, za który składany jest wniosek był niższy co najmniej o 75% w stosunku do przychodu uzyskanego w tym samym miesiącu kalendarzowym w 2019 r. i złożyli deklaracje rozliczeniowe i imienne raporty miesięczne za lipiec, sierpień, wrzesień 2020 r. do 31 października 2020 r.

Dotyczy przedsiębiorców prowadzących na dzień złożenia wniosku działalność gospodarczą oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, kodami 49.39.Z, 55.10.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 71.11.Z, 77.39.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 82.30.Z, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.03.Z, 90.04.Z, 93.11.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z albo świadczącego usługi na rzecz muzeów w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2020 r. poz. 902), oznaczone kodem 79.90.A, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.59, 85.60.Z, albo prowadzącego muzeum w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach nie będące instytucją kultury, o zakończonym procesie organizacji muzeum i wpisanym do wykazu muzeów, o którym mowa w art. 5b ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach.

Ponadto od 1 stycznia 2021 r. można składać wnioski o zwolnienie z obowiązku naliczania składek od umów cywilnoprawnych. Osoby, które wykonują umowy cywilnoprawne (umowy agencyjne, umowy zlecenia lub inne umowy o świadczenie usług) mogą złożyć wniosek o zwolnienie zleceniodawcy z obowiązku obliczania, potrącania z dochodu i opłacania składek.

Wniosek może dotyczyć składek należnych za okres od 1 stycznia 2021 r. do 30 kwietnia 2021 r. Aby zwolnić zleceniodawcę z obowiązku naliczania składek umowa musi być zawarta między 1 stycznia 2021 r. a 31 marca 2021 r., łączny przychód uzyskany z wykonywania umów zlecenia na rzecz wszystkich zleceniodawców, w miesiącu przed tym, w którym został złożony wniosek nie może przekraczać 100% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału, a zleceniobiorca nie może podlegać ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu niż wykonywanie umów zlecenia.

Zwolnienie dotyczy podatników, którzy otrzymali przychód z tytułu:

 1. działalności twórczej w zakresie sztuk plastycznych, literatury, muzyki, twórczości audialnej, utworów audiowizualnych, teatru, kostiumografii, scenografii, reżyserii, choreografii, lutnictwa artystycznego i sztuki ludowej,
 2. działalności artystycznej w dziedzinie sztuki aktorskiej, estradowej, tanecznej i cyrkowej oraz w dziedzinie dyrygentury, wokalistyki i instrumentalistyki,
 3. działalności technicznej wspomagającej produkcję audiowizualną lub produkcję i wystawianie wydarzeń artystycznych,
 4. usług w zakresie architektury, architektury wnętrz, architektury krajobrazu oraz usług w zakresie architektury świadczonych przez osoby nieposiadające uprawnień budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane,
 5. usług świadczonych na rzecz muzeów w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach:
  1. w zakresie pozaszkolnych form edukacji,
  2. przez przewodników muzeów.