Bez kategorii

Zmiany w przedmiocie wzajemnego uznawania towarów

W ostatnim tygodniu Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej podpisał akt prawny, który wkrótce stanie się częścią polskiego porządku prawnego. Jest to ustawa o wskazaniu organu prowadzącego punkt kontaktowy do spraw produktów oraz o odpowiedzialności za naruszenie przepisów rozporządzenia w sprawie wzajemnego uznawania towarów zgodnie z prawem wprowadzonym do obrotu w innym państwie członkowskim.

Ustawa ma na celu wprowadzenie m.in. nowych, jednolitych procedur oceny towarów, jak również reguł dotyczących odpowiedzialności określonych w ustawie podmiotów za prawdziwość informacji zawartych w oświadczeniach przedsiębiorców. Warto również podkreślić, iż uchwalenie aktu prawnego ma dać pole do stosowania przepisów unijnych, które w przedmiocie regulacji odpowiadają nowej ustawie. Zważyć należy również na nakładane przez przepisy możliwe sankcje, których wysokość może sięgać nawet 100 tysięcy złotych. Organem odpowiedzialnym za wspomniany w tytule ustawy punkt kontaktowy ds. produktów będzie minister właściwy do spraw gospodarki.

Ustawa wejdzie w życie w ciągu 14 dni od ogłoszenia.