Bez kategorii

ZMIANY W ROZLICZENIU KOSZTÓW UZYSKANIA PRZYCHODU PRZEZ PRZEDSIĘBIORCÓW POMAGAJĄCYCH OBYWATELOM UKRAINY ORAZ ZATRUDNIAJĄCYCH OBYWATELI UKRAINY

Sejm przyjął ustawę nowelizującą, która zakłada możliwość uwzględnienia wartości darowizn w kosztach uzyskania przychodu przez przedsiębiorców będących podatnikami PIT oraz CIT. Ustawa przewiduje również zmiany w zakresie rezydencji podatkowej.

Nowelizacja wprowadza zmiany w poniższych przepisach:

  • art. 52zf-52zi ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
  • art. 38w-38z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

Zaproponowane zmiany polegają na umożliwieniu odliczenia od podstawy obliczenia podatku darowizn, których wartość wytworzenia lub koszt nabycia podatnik zaliczył do kosztów uzyskania przychodów. Podatnik zyskuje prawo do dodatkowej preferencji polegającej na odliczeniu od dochodu również wartości darowizny przekazanej na rzecz organizacji pozarządowych, której koszt wytworzenia lub cenę nabycia zaliczył już do kosztów podatkowych.

Nowa preferencja znajdzie zastosowanie do darowizn przekazanych w okresie od 24 lutego 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.

Zmiany w zakresie rezydencji podatkowej mają na celu umożliwienie obywatelom Ukrainy, którzy przybyli do Polski w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy, złożenie oświadczenia o przeniesieniu swojego ośrodka interesów życiowych do Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie statusu polskiego rezydenta podatkowego od pierwszego dnia przyjazdu do RP. Obecnie status obywatela Ukrainy podlega ocenie na zasadach ogólnych zgodnie z art. 3 ust. 1a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Obywatel Ukrainy może więc uzyskać status polskiego rezydenta podatkowego,  o ile  spełni jeden z następujących warunków:

  • posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub
  • przebywa na terytorium kraju dłużej niż 183 dni w roku podatkowym. Niespełnienie tych warunków powoduje opodatkowanie dochodów na zasadach przewidzianych dla nierezydentów.

Zgodnie z proponowaną regulacją obywatel Ukrainy będzie mógł złożyć oświadczenie np. płatnikowi dochodu, że jego ośrodek interesów życiowych został przeniesiony do Rzeczypospolitej Polskiej. W wyniku tego, od pierwszego dnia pobytu na terytorium RP będzie traktowany jak polski rezydent podatkowy i będzie mógł korzystać z zasad opodatkowania, ulg i zwolnień podatkowych na równych zasadach z polskimi rezydentami podatkowymi. Niezłożenie oświadczenia będzie natomiast skutkować utrzymaniem statusu nierezydenta podatkowego do czasu spełnienia jednego z warunków wymienionych w art. 3 ust. 1a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.