O firmie

JANUSZ ZĄBER

Radca prawny

AGNIESZKA BRODOWICZ

Adwokat

Kancelaria Prawnicza A. Brodowicz, J. Ząber, J.A. Księżyk, M. Maślanka & Wspólnicy sp.k.
specjalizuje się w kompleksowej obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych, tj. spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, spółek akcyjnych, spółek cywilnych, spółek jawnych, spółek komandytowych, stowarzyszeń, fundacji oraz Klientów indywidualnych.

Gwarancją profesjonalnej obsługi oferowanej przez Kancelarię jest zespół prawników posiadających szerokie doświadczenie zawodowe w zakresie świadczenia usług dla podmiotów gospodarczych oraz Klientów indywidualnych, a także w reprezentowaniu interesów Mocodawców przed Sądami oraz organami administracji na każdym szczeblu.

Nasi partnerzy

Aktualności

WIERZYCIEL MA PRAWO DO ODSETEK TAKŻE W PRZYPADKU UPADŁOŚCI DŁUŻNIKA

25/11/2022

Sąd Najwyższy w ostatnim czasie rozstrzygał czy wyłączenie zastosowania przepisów ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych z dnia 8 marca 2013 r. na podstawie art. 3 pkt 1 tej ustawy do długów objętych postępowaniem upadłościowym implikuje konieczność zastosowania przepisów ogólnych o odsetkach ustawowych za opóźnienie czy też wyłącza zupełnie możliwość zaspokojenia w postępowaniu upadłościowym odsetek naliczonych na podstawie tej ustawy? Sąd Najwyższy orzekł, że przewidziane w art. 3 pkt 1 ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych wyłączenie stosowania tej ustawy do długów objętych postępowaniem prowadzonym na podstawie […]

Cały artykuł

OŚWIADCZENIA DLA ZAMROŻENIA CEN PRĄDU TYLKO DO 30 LISTOPADA

16/11/2022

Mali i średni przedsiębiorcy oraz inne podmioty uprawnione do skorzystania z zamrożonych cen prądu muszą zadeklarować jaką część energii zużywają. Należy to zrobić na specjalnym oświadczeniu w nieprzekraczalnym terminie do 30 listopada. Oświadczenie można składać w formie papierowej lub elektronicznej (tzn. plik opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym przesłany pocztą elektroniczną). Wzór oświadczenia stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wzoru oświadczenia odbiorcy uprawnionego (lub pod linkiem: https://dziennikustaw.gov.pl/D2022000229901.pdf). Możliwość zastosowania ceny 785 zł/MWh wprowadzona została dzięki ustawie z 27 […]

Cały artykuł

OD 1.01.2023 KOMPLEMENTARIUSZE W SPÓŁCE KOMANDYTOWO-AKCYJNEJ ZAPŁACĄ SKŁADKI ZUS

13/11/2022

Od 1.01.2023 r. wejdą w życie kolejne przepisy Polskiego Ładu 2.0, zgodnie z którymi obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym podlegać będą komplementariusze w spółce komandytowo-akcyjnej. Zgodnie bowiem z nową treścią art. 8 ust. 6 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych za osobę prowadzącą pozarolniczą działalność uważać się będzie także komplementariusza w spółce komandytowo-akcyjnej, w związku z tym będą oni zobowiązani zapłacić składki na ubezpieczenie społeczne  i ubezpieczenie zdrowotne. Obowiązek zapłacenia składek na ubezpieczenie społeczne powstanie od dnia wpisania spółki do KRS albo od dnia nabycia ogółu praw i obowiązków w spółce […]

Cały artykuł

PRZYCHÓD Z CESJI LEASINGU PODLEGA OPODATKOWANIU

06/11/2022

Wynagrodzenie uzyskane z tytułu cesji umowy leasingowej stanowi przychód z działalności gospodarczej opodatkowany zryczałtowanym podatkiem dochodowym takie stanowisko zajął Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Cesja leasingu oznacza przeniesienie na podmiot trzeci, przez jedną ze stron tej umowy, wynikających z niej praw i obowiązków. Podstawę cesji stanowi art. 3531 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny. Odstępne z tytułu cesji umowy leasingu stanowi zdaniem Dyrektora KIS określoną sumę pieniężną, zapłaconą przez nabywcę w zamian za możliwość wstąpienia w miejsce dotychczasowego leasingobiorcy […]

Cały artykuł

ELEKTORMOBILNOŚĆ – ZAMIANY W USTAWIE O PODATKU AKCYZOWYM

31/10/2022

Rada Ministrów 25 października przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, który m.in. wydłuża zwolnienie od akcyzy samochodów hybrydowych. Zgodnie z dotychczasowym brzmieniem art. 163a ustawy o podatku akcyzowym w okresie do dnia 31 grudnia 2022 r. zwalnia się od akcyzy samochód osobowy stanowiący pojazd hybrydowy w rozumieniu art. 2 pkt 13 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych o pojemności silnika spalinowego równej 2000 centymetrów sześciennych lub niższej. Zgodnie z projektem ustawy […]

Cały artykuł

OD POŁOWY PAŹDZIERNIKA OBOWIĄZUJĄ NOWE ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ ORAZ ZARZĄDU

23/10/2022

Z dniem 13 października 2022 roku weszły w życie przepisy ustawy zmieniającej Kodeks spółek handlowych (ustawa z 9 lutego 2022 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw). Jedną ze zmian jaką wprowadza nowelizacja jest modyfikacja ustawowych zasady odpowiedzialności członków rady nadzorczej oraz zarządu. Do Kodeksu wprowadzona została reguła Business Judgement Rule, która dotychczas stosowana była w ramach polskiego porządku prawnym jedynie na gruncie orzecznictwa sądowego bez stosownego oparcia w ustawie. Po nowelizacji zgodnie z art. 293 §  […]

Cały artykuł

DWA LATA NA ZAMIANĘ BIUR I CENTRÓW HANDLOWYCH W MIESZKANIA

05/09/2022

Ministerstwo Rozwoju i Technologii chce zwiększyć dostępność mieszkań przez wykorzystanie pustych powierzchni biurowych i handlowych. 16 sierpnia 2022 roku w Rządowym Centrum Legislacyjnym opublikowano projekt ustawy o zmianie sposobu użytkowania niektórych budynków niemieszkalnych na budynki mieszkalne, ale bez projektu. Z uzasadnienia do projektu ustawy wynika, że w ciągu 2 lat od wprowadzenia przepisów obowiązywać będą preferencyjne warunki przebudowy: brak pozwolenia na budowę i zgłoszenia odbioru dla prac nienaruszających konstrukcji. Projekt ustawy o zmianie sposobu użytkowania niektórych budynków niemieszkalnych na budynki mieszkalne (tzw. konwersja budynków) powstał […]

Cały artykuł

WYŻSZE LIMITY DLA DAROWIZN

02/09/2022

Ministerstwo Finansów opublikowało pod koniec sierpnia projekt rozporządzenia zmieniającego zasady opodatkowania wartości rzeczy i praw majątkowych przekazanych drugiej osobie w formie darowizny lub spadku. Zgodnie z projektem rozporządzenia podwyższone zostaną kwoty limitów zwolnienia z podatku od spadków i darowizn, kwoty wolne od tego podatku oraz skale podatkowe. Projekt podwyższa limit wartości darowizn zwolnionych z podatku od spadków i darowizn na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn (dalej: u.p.s.d.). Zgodnie z tym przepisem zwalnia się od podatku od spadków i darowizn nabycie w drodze darowizny pieniędzy […]

Cały artykuł

INFORMACJE DOTYCZĄCE SPÓŁEK NIERUCHOMOŚCIOWYCH NALEŻY ZŁOŻYĆ DO KOŃCA WRZEŚNIA

22/08/2022

Do 30 września 2022 r. spółki nieruchomościowe, których rok podatkowy lub rok obrotowy zakończył się w okresie od 31 grudnia 2021 r. do 31 maja 2022 r., a także wspólnicy tych spółek mają obowiązek przekazania Szefowi KAS informacji o ich strukturze udziałowej. Spółka nieruchomościowa to podmiot obowiązany do sporządzania bilansu na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości, który: – w przypadku podmiotów rozpoczynających działalność – na pierwszy dzień roku podatkowego co najmniej 50% wartości rynkowej aktywów (bezpośrednio lub pośrednio) stanowiła wartość rynkowa […]

Cały artykuł

UPŁYWA TERMIN NA ZŁOŻENIE OŚWIADCZENIA O ZMIANIE OPODATKOWANIA Z RYCZAŁTU NA SKALĘ PODATKOWĄ

20/08/2022

1 lipca 2022 r. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw wprowadzająca możliwość zmiany opodatkowania w trakcie roku z ryczałtu na skalę podatkową. Do zmiany formy opodatkowania z ryczałtu na skalę podatkową w trakcie 2022 r. uprawnieni są podatnicy osiągający przychody: z pozarolniczej działalności gospodarczej, ze sprzedaży przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych pochodzących z własnych upraw, hodowli lub chowu. Przedsiębiorcy mogą zrezygnować z ryczałtu jedynie na rzecz rozliczenia według zasad ogólnych. Nie ma natomiast […]

Cały artykuł

ZEROWY VAT DLA PRODUKTÓW LECZNICZYCH FINANSOWANYCH ZE ZBIÓREK PUBLICZNYCH

11/08/2022

Ministerstwo Finansów opublikowało rozporządzenie przywracające możliwość stosowania stawki 0% dla dostaw produktów leczniczych finansowanych ze zbiórek publicznych organizowanych przez organizacje pożytku publicznego, rozpoczętych jeszcze w trakcie stanu epidemii, czyli najpóźniej 16 maja 2022 r. Natomiast  dla zbiórek rozpoczętych po odwołaniu stanu epidemii, a więc po 16 maja obowiązują wcześniejsze zasady opodatkowania, czyli stawka 8%. Warunkiem stosowania obniżonej stawki VAT jest spełnienie określonych wymogów dokumentacyjnych. Źródło: Rozporządzenie Ministra Finansów z 13 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie towarów […]

Cały artykuł

ZMIANY W KODEKSIE PRACY w 2022 r.

07/08/2022

Projektowana nowelizacja Kodeksu pracy służąca wdrożeniu unijnych rozwiązań w zakresie zatrudnienia w sposób istotny zmieni uprawniania pracownika. Najważniejsze rozwiązania w tym zakresie, przewidziane w projekcie ustawy nowelizującej, polegają m.in. na: rozszerzeniu zakresu informacji o warunkach zatrudnienia pracownika, która będzie obejmować dodatkowe elementy (np. informację o szkoleniach zapewnianych przez pracodawcę, o długości płatnego urlopu przysługującego pracownikowi); w zakresie umowy o pracę na okres próbny: • zapewnieniu, iż okres próbny będzie współmierny do przewidywanego czasu trwania umowy o pracę na czas określony i do rodzaju pracy; • umożliwieniu ponownego zawarcia umowy o pracę na okres […]

Cały artykuł

NOWE OBOWIĄZKI PO STRONIE DEWELOPERA I WIĘKSZA OCHRONA NABYWCY

23/07/2022

Od 1 lipca 2022 r. obowiązuje nowa ustawa deweloperska (ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym), która uzupełnia dotychczasowe luki, a przede wszystkim ma zapewnić ochronę nabywców lokali mieszkalnych i domów jednorodzinnych. Jak wskazano w uzasadnieniu do ustawy zakres czynności faktycznych i prawnych dewelopera i nabywcy, które podlegają regulacji ustawy, obejmuje etapy od otwarcia przedsięwzięcia deweloperskiego, przez etap podania do publicznej wiadomości informacji o rozpoczęciu procesu oferowania lokali lub domów, następnie etap zawarcia umowy deweloperskiej, na przeniesieniu własności […]

Cały artykuł

Usługi

W ramach prowadzonej działalności oferujemy Państwu kompleksową obsługę prawną podmiotów gospodarczych, a także Klientów indywidualnych.

Specjalizujemy się w doradztwie i pomocy prawnej w zakresie:

Restrukturyzacje, upadłości i likwidacje przedsiębiorstw

Podatki w przedsiębiorstwach

Prawo administracyjne w procesach budowlanych

Prawo pracy w przedsiębiorstwach

Prawo umów, zobowiązań i prawo cywilne w przedsiębiorstwach

Prawo medyczne

Karno-skarbowe aspekty działalności gospodarczej

Obsługa korporacyjna przedsiębiorstw i przekształcenia

Zamówienia publiczne

Prawo gospodarcze i handlowe

Postępowania egzekucyjne

Prawo spadkowe

Rekrutacja

Jeśli masz jasno sprecyzowaną wizję własnego rozwoju zawodowego oraz ugruntowaną specjalizację jak również lubisz wyzwania dołącz do naszego zespołu. Kancelaria zaprasza do współpracy radców prawnych, adwokatów, doradców podatkowych specjalizujących się w poniższych dziedzinach prawa:
Prawo cywilne materialne oraz procesowe
Prawo administracyjne materialne i procesowe jak również aspekty prawne gospodarki ściekami czy gospodarki komunalnej
Prawo podatkowe, prawo celne, prawo bankowe, prawo dewizowe w zakresie zarówno prawa materialnego jak i postępowania
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
Prawo publiczne gospodarcze
Prawo gospodarcze i handlowe
Prawo rodzinne
Prawo karne skarbowe
Prawo karne gospodarcze

Zainteresowanych podjęciem współpracy uprzejmie prosimy o przesłanie CV wraz z listem motywacyjnym na adres e-mail: rekrutacja@kancelaria-bzw.pl

KONTAKT

NASZE MIEJSCE W KRAKOWIE

NASZE MIEJSCE W WARSZAWIE

ALEJE JEROZOLIMSKIE 65/79
LOK. 17.21
(HOTEL MARRIOT)
00-697 WARSZAWA

DANE SPÓŁKI:


NIP 6762354716 REGON 120513755

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIE W KRAKOWIE WYDZIAŁ XI GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO POD NR.: KRS 0000285122