O firmie

JANUSZ ZĄBER

Radca prawny

AGNIESZKA BRODOWICZ

Adwokat

Kancelaria Prawnicza A. Brodowicz, J. Ząber, J.A. Księżyk, M. Maślanka & Wspólnicy sp.k.
specjalizuje się w kompleksowej obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych, tj. spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, spółek akcyjnych, spółek cywilnych, spółek jawnych, spółek komandytowych, stowarzyszeń, fundacji oraz Klientów indywidualnych.

Gwarancją profesjonalnej obsługi oferowanej przez Kancelarię jest zespół prawników posiadających szerokie doświadczenie zawodowe w zakresie świadczenia usług dla podmiotów gospodarczych oraz Klientów indywidualnych, a także w reprezentowaniu interesów Mocodawców przed Sądami oraz organami administracji na każdym szczeblu.

Nasi partnerzy

Aktualności

ULGA NA EKSPANSJĘ (PROWZROSTOWA) NIE DLA DEWELOPERÓW

25/03/2023

Ulga na ekspansję zwana również ulgą prowzrostową  została wprowadzona z początkiem 2022 r. przez Polski Ład. Ulga przysługuje przedsiębiorcom rozliczającym podatek dochodowy od osób fizycznych według skali lub liniowo (art.  26gb ustawy o PIT), a także podatnikom podatku dochodowego od osób prawnych (art. 18eb ustawy o CIT). Ulga ta polega na możliwości dodatkowego odliczenia kosztów, które musi ponieść podatnik, aby rozszerzać swoje rynki zbytu, w tym zagraniczne. Wydatki na ekspansję mogą zostać odliczone – raz jako koszty uzyskania przychodów, drugi raz […]

Cały artykuł

ZMIANY W ZAKRESIE EGZEKUCJI Z WYNAGRODZENIA PRACOWNIKA

20/03/2023

Prezydent 13 marca podpisał ustawę o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym. Wraz z wejściem w życie ustawy nowelizującej ZUS będzie mógł ściągać zobowiązania nie tylko z wynagrodzenia pracownika, ale także m.in. z okresowych świadczeń pieniężnych w tym świadczenia pieniężnego przysługującego z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, wypłacanych im przez pracodawcę w okresie zatrudnienia, a także przez rok od rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy. Zgodnie z art.  1a pkt 17 obecnie obowiązującej ustawy o postępowaniu egzekucyjnym (u.p.e.a.). przez wynagrodzenie rozumie się wynagrodzenia oraz niewyłączone spod egzekucji inne świadczenia pieniężne związane z pracą lub […]

Cały artykuł

KIEDY WNIOSEK O PRACĘ ZDALNĄ BĘDZIE WIĄŻĄCY DLA PRACODAWCY?

03/03/2023

7 kwietnia 2023 r. wejdą w życie przepisy nowelizacji ustawy – Kodeks pracy z 1 grudnia 2022 r. dotyczące pracy zdalnej. W związku z tym pojawia się wiele pytań dotyczących pracy zdalnej, w szczególności sytuacji, w której wnioski o pracę zdalną będą dla pracodawcy wiążące. Co do zasady wiążący dla pracodawcy będzie wniosek dotyczący pracy zdalnej złożony przez: pracownicę w ciąży, pracownika wychowującego dziecko do ukończenia przez nie 4. roku życia, pracownika sprawującego opiekę nad innym członkiem najbliższej rodziny lub inną osobą […]

Cały artykuł

PONOWNY AUTOZAPIS DO PPK OD 1 KWIETNIA

02/03/2023

Do końca lutego pracodawcy powinni poinformować wszystkich  swoich pracowników o ponownym naliczaniu wpłat od 1 kwietnia 2023 roku. Dotyczy to pracowników, którzy nie ukończyli 55 roku życia. Termin ważności poprzednich deklaracji o rezygnacji z PPK skończył się 28 lutego 2023 r. Jeżeli dany pracownik nie złoży ponownie rezygnacji to w marcu 2023 r. zostanie zapisany do PPK. Jeśli natomiast nie chce uczestniczyć w tym programie, musi w marcu 2023 r. złożyć swojemu pracodawcy kolejną deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK. Natomiast pracowników, którzy przed 1 kwietnia 2023 […]

Cały artykuł

OPINIA RZECZNIKA TSUE – BANK NIE BĘDZIE MÓGŁ ŻĄDAĆ WYNAGRODZENIA ZA KORZYSTANIE Z KAPITAŁU PRZEZ FRANKOWICZÓW

17/02/2023

Rzecznik generalny TSUE wydał 16 lutego 2023 r. opinię w sprawie C-520/21 dotyczącą roszczeń stron umowy o kredyt frankowy, która została uznana za nieważną. Z wydanej opinii wynika, że po uznaniu umowy kredytu hipotecznego za nieważną ze względu na nieuczciwe warunki (umowy, w których znalazły się klauzule szkodzące konsumentom), konsumenci mogą dochodzić od banków roszczeń wykraczających poza zwrot świadczeń pieniężnych na podstawie nieważnej umowy oraz odsetek, o ile nie stoi temu na przeszkodzie prawo krajowe. Natomiast banki nie mają tego prawa w stosunku do konsumenta, w szczególności do wynagrodzenia za korzystanie przez niego […]

Cały artykuł

MF PRZESUNIE TERMIN SKŁADANIA CIT-8 O 3 MIESIĄCE

09/02/2023

Jak wskazało Ministerstwo Finansów na swojej stronie przesunięciu najprawdopodobniej ulegnie termin składania CIT-8. Ministerstwo Finansów prowadzi bowiem prace w kierunku wydania rozporządzenia przesuwającego o 3 miesiące, czyli do 30 czerwca br. zarówno termin składania CIT-8, jak i termin zapłaty podatku za 2022 r. wykazanego w zeznaniu rocznym. Wydłużenie terminu dla składania zeznań podatkowych w CIT za 2022 r. będzie dotyczyć wszystkich podatników. Termin zostanie wydłużony na: złożenie zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym; wpłatę podatku należnego wykazanego w zeznaniu, […]

Cały artykuł

NOWE ZASADY OZNACZEŃ TRADYCYJNYCH SPECJALNOŚCI PRODUKTÓW ROLNYCH I ŚRODKÓW SPOŻYWCZYCH

06/02/2023

Szykują się duże zmiany w procedurze nadawania oznaczeń tradycyjnych specjalności produktów rolnych i środków spożywczych. W styczniu Sejm RP uchwalił ustawę o rejestracji i ochronie nazw pochodzenia, oznaczeń geograficznych oraz gwarantowanych tradycyjnych specjalności produktów rolnych i środków spożywczych, win lub napojów spirytusowych oraz o produktach tradycyjnych. Ustawa trafiła do podpisu Prezydenta. Jak wskazano w uzasadnieniu celem ustawy jest stworzenie jednolitych przepisów dotyczących procedury rejestracji na szczeblu krajowym oraz kontroli i ochrony wszystkich ww. produktów, środków lub napojów. Obecnie przepisy dotyczące danego produktu czy napoju są rozproszone […]

Cały artykuł

PODATEK OD NADMIAROWEJ LICZBY MIESZKAŃ

23/01/2023

Ministerstwo Rozwoju przygotowało projekt ustawy o ograniczeniach w nabywaniu lokali mieszkalnych. Projekt ustawy przewiduje dodatkowy podatek, który zgodnie z zapowiedzią Ministra Rozwoju mają zapłacić nabywcy szóstego i kolejnego mieszkania. Zakup szóstego i każdego kolejnego mieszkania będzie wiązał się z obowiązkiem zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 6% wartości rynkowej nieruchomości. Obecnie podatek od czynności cywilnoprawnych wynosi 2% wartości mieszkania lub domu, który jest przedmiotem transakcji. Stawka 2% pozostanie nadal, ale tyko do pierwszych pięciu transakcji zakupu mieszkania. Nowym podatkiem objęte zostaną zarówno osoby […]

Cały artykuł

NOWE PRZEPISY DOTYCZĄCE PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO

20/01/2023

7 stycznia 2023 r. weszła w życie ustawa z 16 listopada 2022 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2022 r. poz. 2747). Ustawa nowelizująca poprawia sytuację właścicieli nieruchomości, którzy wpadli w tzw. lukę planistyczną. W świetle art. 36 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym jeżeli, w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą, korzystanie z nieruchomości lub jej części w dotychczasowy sposób lub zgodny z dotychczasowym przeznaczeniem stało się niemożliwe bądź istotnie ograniczone, właściciel albo użytkownik wieczysty nieruchomości może żądać […]

Cały artykuł

NIEMIECKA USTAWA O NALEŻYTEJ STARANNOŚCI W ŁAŃCUCHU DOSTAW MA WPŁYW NA POLSKICH PRZEDSIĘBIORCÓW POWIĄZANYCH HANDLOWO Z PODMIOTAMI NIEMIECKIMI

07/01/2023

1 stycznia 2023 r. weszła w życie niemiecka ustawa o zachowaniu należytej staranności w łańcuchu dostaw (Das Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz), która ma zapobiegać naruszeniom praw człowieka i standardów ekologicznych w globalnych łańcuchach dostaw. Ustawa nakłada nowe obowiązki na przedsiębiorstwa z siedzibą w Niemczech zatrudniające powyżej 3000 pracowników, a od stycznia 2024 ten limit zostanie obniżony do 1000 pracowników. Do limitów wliczają  się także osoby zatrudnione w podmiotach zależnych, zarówno w kraju jak i za granicą. Jak wskazuje niemieckie Ministerstwo Współpracy Gospodarczej i Rozwoju przedsiębiorstwa w świetle ustawy zobowiązane zostały do przeprowadzania […]

Cały artykuł

SKUTKI PODATKOWE UPOMINKÓW ŚWIĄTECZNYCH I REKLAMOWYCH

28/12/2022

W okresie świątecznym i noworocznym przedsiębiorcy przekazują swoim pracownikom i  kontrahentom różnego rodzaju upominki, przedmioty reklamowe itp. Należy jednak mieć świadomość skutków podatkowych tego rodzaju prezentów. Upominki, prezenty a przychód podatkowy po stronie pracownika Jeżeli drobne upominki przekazywane są pracownikom ze środków obrotowych przedsiębiorstwa to przychód do opodatkowania powstanie u nich jedynie wtedy, gdy otrzymanie takiego upominku będzie leżało w interesie danego pracownika (korzyść w majątku). Korzyść po stronie podatnika wystąpi wówczas, gdy dojedzie do powiększenia aktywów lub zaoszczędzenia wydatków. Zgodnie z wyrokiem […]

Cały artykuł

ZMIANY W KODESKIE KARNYM

14/12/2022

Prezydent podpisał ustawę z 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw. Przepisy wejdą w życie z 3-miesięcznym vacatio legis. Ustawa wprowadza szereg istotnych zmian do systemu kar i środków karnych, m.in: Wprowadza elastyczny wymiar kar – do 30 lat pozbawienia wolności oraz dożywocie – dotąd możliwe było orzekanie kar do 15 lat pozbawienia wolności, osobnej kary 25 lat więzienia i dożywotniego pozbawienia wolności; Kara dożywotniego pozbawienia wolności bez możliwości warunkowego zwolnienia będzie mogła zostać orzeczona […]

Cały artykuł

PRAWO DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO Z TYTUŁU REZYGNACJI Z ZATRUDNIENIA W ZWIĄZKU Z OPIEKĄ NAD CHORYM CZŁONKIEM RODZINY

13/12/2022

Sądy administracyjne w ostatnim czasie często wypowiadały się w przedmiocie odmowy przyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. WSA w Kielcach w wyroku z 28 października 2022 r. po rozpoznaniu sprawy ze skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w przedmiocie odmowy przyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej uznał skargę za zasadną. Skarżąca wystąpiła z wnioskiem o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia w związku z opieką nad matką (wdowa, orzeczenie o znacznym stopniem niepełnosprawności). W ocenie Kolegium, […]

Cały artykuł

WIERZYCIEL MA PRAWO DO ODSETEK TAKŻE W PRZYPADKU UPADŁOŚCI DŁUŻNIKA

25/11/2022

Sąd Najwyższy w ostatnim czasie rozstrzygał czy wyłączenie zastosowania przepisów ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych z dnia 8 marca 2013 r. na podstawie art. 3 pkt 1 tej ustawy do długów objętych postępowaniem upadłościowym implikuje konieczność zastosowania przepisów ogólnych o odsetkach ustawowych za opóźnienie czy też wyłącza zupełnie możliwość zaspokojenia w postępowaniu upadłościowym odsetek naliczonych na podstawie tej ustawy? Sąd Najwyższy orzekł, że przewidziane w art. 3 pkt 1 ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych wyłączenie stosowania tej ustawy do długów objętych postępowaniem prowadzonym na podstawie […]

Cały artykuł

Usługi

W ramach prowadzonej działalności oferujemy Państwu kompleksową obsługę prawną podmiotów gospodarczych, a także Klientów indywidualnych.

Specjalizujemy się w doradztwie i pomocy prawnej w zakresie:

Restrukturyzacje, upadłości i likwidacje przedsiębiorstw

Podatki w przedsiębiorstwach

Prawo administracyjne w procesach budowlanych

Prawo pracy w przedsiębiorstwach

Prawo umów, zobowiązań i prawo cywilne w przedsiębiorstwach

Prawo medyczne

Karno-skarbowe aspekty działalności gospodarczej

Obsługa korporacyjna przedsiębiorstw i przekształcenia

Zamówienia publiczne

Prawo gospodarcze i handlowe

Postępowania egzekucyjne

Prawo spadkowe

Rekrutacja

Jeśli masz jasno sprecyzowaną wizję własnego rozwoju zawodowego oraz ugruntowaną specjalizację jak również lubisz wyzwania dołącz do naszego zespołu. Kancelaria zaprasza do współpracy radców prawnych, adwokatów, doradców podatkowych specjalizujących się w poniższych dziedzinach prawa:
Prawo cywilne materialne oraz procesowe
Prawo administracyjne materialne i procesowe jak również aspekty prawne gospodarki ściekami czy gospodarki komunalnej
Prawo podatkowe, prawo celne, prawo bankowe, prawo dewizowe w zakresie zarówno prawa materialnego jak i postępowania
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
Prawo publiczne gospodarcze
Prawo gospodarcze i handlowe
Prawo rodzinne
Prawo karne skarbowe
Prawo karne gospodarcze

Zainteresowanych podjęciem współpracy uprzejmie prosimy o przesłanie CV wraz z listem motywacyjnym na adres e-mail: rekrutacja@kancelaria-bzw.pl

KONTAKT

NASZE MIEJSCE W KRAKOWIE

NASZE MIEJSCE W WARSZAWIE

ALEJE JEROZOLIMSKIE 65/79
LOK. 17.21
(HOTEL MARRIOT)
00-697 WARSZAWA

DANE SPÓŁKI:


NIP 6762354716 REGON 120513755

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIE W KRAKOWIE WYDZIAŁ XI GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO POD NR.: KRS 0000285122