O firmie

JANUSZ ZĄBER

Radca prawny

AGNIESZKA BRODOWICZ

Adwokat

Kancelaria Prawnicza A. Brodowicz, J. Ząber, J.A. Księżyk, M. Maślanka & Wspólnicy sp.k.
specjalizuje się w kompleksowej obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych, tj. spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, spółek akcyjnych, spółek cywilnych, spółek jawnych, spółek komandytowych, stowarzyszeń, fundacji oraz Klientów indywidualnych.

Gwarancją profesjonalnej obsługi oferowanej przez Kancelarię jest zespół prawników posiadających szerokie doświadczenie zawodowe w zakresie świadczenia usług dla podmiotów gospodarczych oraz Klientów indywidualnych, a także w reprezentowaniu interesów Mocodawców przed Sądami oraz organami administracji na każdym szczeblu.

Nasi partnerzy

Aktualności

PODATEK OD NADMIAROWEJ LICZBY MIESZKAŃ

23/01/2023

Ministerstwo Rozwoju przygotowało projekt ustawy o ograniczeniach w nabywaniu lokali mieszkalnych. Projekt ustawy przewiduje dodatkowy podatek, który zgodnie z zapowiedzią Ministra Rozwoju mają zapłacić nabywcy szóstego i kolejnego mieszkania. Zakup szóstego i każdego kolejnego mieszkania będzie wiązał się z obowiązkiem zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 6% wartości rynkowej nieruchomości. Obecnie podatek od czynności cywilnoprawnych wynosi 2% wartości mieszkania lub domu, który jest przedmiotem transakcji. Stawka 2% pozostanie nadal, ale tyko do pierwszych pięciu transakcji zakupu mieszkania. Nowym podatkiem objęte zostaną zarówno osoby […]

Cały artykuł

NOWE PRZEPISY DOTYCZĄCE PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO

20/01/2023

7 stycznia 2023 r. weszła w życie ustawa z 16 listopada 2022 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2022 r. poz. 2747). Ustawa nowelizująca poprawia sytuację właścicieli nieruchomości, którzy wpadli w tzw. lukę planistyczną. W świetle art. 36 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym jeżeli, w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą, korzystanie z nieruchomości lub jej części w dotychczasowy sposób lub zgodny z dotychczasowym przeznaczeniem stało się niemożliwe bądź istotnie ograniczone, właściciel albo użytkownik wieczysty nieruchomości może żądać […]

Cały artykuł

NIEMIECKA USTAWA O NALEŻYTEJ STARANNOŚCI W ŁAŃCUCHU DOSTAW MA WPŁYW NA POLSKICH PRZEDSIĘBIORCÓW POWIĄZANYCH HANDLOWO Z PODMIOTAMI NIEMIECKIMI

07/01/2023

1 stycznia 2023 r. weszła w życie niemiecka ustawa o zachowaniu należytej staranności w łańcuchu dostaw (Das Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz), która ma zapobiegać naruszeniom praw człowieka i standardów ekologicznych w globalnych łańcuchach dostaw. Ustawa nakłada nowe obowiązki na przedsiębiorstwa z siedzibą w Niemczech zatrudniające powyżej 3000 pracowników, a od stycznia 2024 ten limit zostanie obniżony do 1000 pracowników. Do limitów wliczają  się także osoby zatrudnione w podmiotach zależnych, zarówno w kraju jak i za granicą. Jak wskazuje niemieckie Ministerstwo Współpracy Gospodarczej i Rozwoju przedsiębiorstwa w świetle ustawy zobowiązane zostały do przeprowadzania […]

Cały artykuł

SKUTKI PODATKOWE UPOMINKÓW ŚWIĄTECZNYCH I REKLAMOWYCH

28/12/2022

W okresie świątecznym i noworocznym przedsiębiorcy przekazują swoim pracownikom i  kontrahentom różnego rodzaju upominki, przedmioty reklamowe itp. Należy jednak mieć świadomość skutków podatkowych tego rodzaju prezentów. Upominki, prezenty a przychód podatkowy po stronie pracownika Jeżeli drobne upominki przekazywane są pracownikom ze środków obrotowych przedsiębiorstwa to przychód do opodatkowania powstanie u nich jedynie wtedy, gdy otrzymanie takiego upominku będzie leżało w interesie danego pracownika (korzyść w majątku). Korzyść po stronie podatnika wystąpi wówczas, gdy dojedzie do powiększenia aktywów lub zaoszczędzenia wydatków. Zgodnie z wyrokiem […]

Cały artykuł

ZMIANY W KODESKIE KARNYM

14/12/2022

Prezydent podpisał ustawę z 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw. Przepisy wejdą w życie z 3-miesięcznym vacatio legis. Ustawa wprowadza szereg istotnych zmian do systemu kar i środków karnych, m.in: Wprowadza elastyczny wymiar kar – do 30 lat pozbawienia wolności oraz dożywocie – dotąd możliwe było orzekanie kar do 15 lat pozbawienia wolności, osobnej kary 25 lat więzienia i dożywotniego pozbawienia wolności; Kara dożywotniego pozbawienia wolności bez możliwości warunkowego zwolnienia będzie mogła zostać orzeczona […]

Cały artykuł

PRAWO DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO Z TYTUŁU REZYGNACJI Z ZATRUDNIENIA W ZWIĄZKU Z OPIEKĄ NAD CHORYM CZŁONKIEM RODZINY

13/12/2022

Sądy administracyjne w ostatnim czasie często wypowiadały się w przedmiocie odmowy przyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. WSA w Kielcach w wyroku z 28 października 2022 r. po rozpoznaniu sprawy ze skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w przedmiocie odmowy przyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej uznał skargę za zasadną. Skarżąca wystąpiła z wnioskiem o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia w związku z opieką nad matką (wdowa, orzeczenie o znacznym stopniem niepełnosprawności). W ocenie Kolegium, […]

Cały artykuł

WIERZYCIEL MA PRAWO DO ODSETEK TAKŻE W PRZYPADKU UPADŁOŚCI DŁUŻNIKA

25/11/2022

Sąd Najwyższy w ostatnim czasie rozstrzygał czy wyłączenie zastosowania przepisów ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych z dnia 8 marca 2013 r. na podstawie art. 3 pkt 1 tej ustawy do długów objętych postępowaniem upadłościowym implikuje konieczność zastosowania przepisów ogólnych o odsetkach ustawowych za opóźnienie czy też wyłącza zupełnie możliwość zaspokojenia w postępowaniu upadłościowym odsetek naliczonych na podstawie tej ustawy? Sąd Najwyższy orzekł, że przewidziane w art. 3 pkt 1 ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych wyłączenie stosowania tej ustawy do długów objętych postępowaniem prowadzonym na podstawie […]

Cały artykuł

OŚWIADCZENIA DLA ZAMROŻENIA CEN PRĄDU TYLKO DO 30 LISTOPADA

16/11/2022

Mali i średni przedsiębiorcy oraz inne podmioty uprawnione do skorzystania z zamrożonych cen prądu muszą zadeklarować jaką część energii zużywają. Należy to zrobić na specjalnym oświadczeniu w nieprzekraczalnym terminie do 30 listopada. Oświadczenie można składać w formie papierowej lub elektronicznej (tzn. plik opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym przesłany pocztą elektroniczną). Wzór oświadczenia stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wzoru oświadczenia odbiorcy uprawnionego (lub pod linkiem: https://dziennikustaw.gov.pl/D2022000229901.pdf). Możliwość zastosowania ceny 785 zł/MWh wprowadzona została dzięki ustawie z 27 […]

Cały artykuł

OD 1.01.2023 KOMPLEMENTARIUSZE W SPÓŁCE KOMANDYTOWO-AKCYJNEJ ZAPŁACĄ SKŁADKI ZUS

13/11/2022

Od 1.01.2023 r. wejdą w życie kolejne przepisy Polskiego Ładu 2.0, zgodnie z którymi obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym podlegać będą komplementariusze w spółce komandytowo-akcyjnej. Zgodnie bowiem z nową treścią art. 8 ust. 6 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych za osobę prowadzącą pozarolniczą działalność uważać się będzie także komplementariusza w spółce komandytowo-akcyjnej, w związku z tym będą oni zobowiązani zapłacić składki na ubezpieczenie społeczne  i ubezpieczenie zdrowotne. Obowiązek zapłacenia składek na ubezpieczenie społeczne powstanie od dnia wpisania spółki do KRS albo od dnia nabycia ogółu praw i obowiązków w spółce […]

Cały artykuł

PRZYCHÓD Z CESJI LEASINGU PODLEGA OPODATKOWANIU

06/11/2022

Wynagrodzenie uzyskane z tytułu cesji umowy leasingowej stanowi przychód z działalności gospodarczej opodatkowany zryczałtowanym podatkiem dochodowym takie stanowisko zajął Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Cesja leasingu oznacza przeniesienie na podmiot trzeci, przez jedną ze stron tej umowy, wynikających z niej praw i obowiązków. Podstawę cesji stanowi art. 3531 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny. Odstępne z tytułu cesji umowy leasingu stanowi zdaniem Dyrektora KIS określoną sumę pieniężną, zapłaconą przez nabywcę w zamian za możliwość wstąpienia w miejsce dotychczasowego leasingobiorcy […]

Cały artykuł

ELEKTORMOBILNOŚĆ – ZAMIANY W USTAWIE O PODATKU AKCYZOWYM

31/10/2022

Rada Ministrów 25 października przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, który m.in. wydłuża zwolnienie od akcyzy samochodów hybrydowych. Zgodnie z dotychczasowym brzmieniem art. 163a ustawy o podatku akcyzowym w okresie do dnia 31 grudnia 2022 r. zwalnia się od akcyzy samochód osobowy stanowiący pojazd hybrydowy w rozumieniu art. 2 pkt 13 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych o pojemności silnika spalinowego równej 2000 centymetrów sześciennych lub niższej. Zgodnie z projektem ustawy […]

Cały artykuł

OD POŁOWY PAŹDZIERNIKA OBOWIĄZUJĄ NOWE ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ ORAZ ZARZĄDU

23/10/2022

Z dniem 13 października 2022 roku weszły w życie przepisy ustawy zmieniającej Kodeks spółek handlowych (ustawa z 9 lutego 2022 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw). Jedną ze zmian jaką wprowadza nowelizacja jest modyfikacja ustawowych zasady odpowiedzialności członków rady nadzorczej oraz zarządu. Do Kodeksu wprowadzona została reguła Business Judgement Rule, która dotychczas stosowana była w ramach polskiego porządku prawnym jedynie na gruncie orzecznictwa sądowego bez stosownego oparcia w ustawie. Po nowelizacji zgodnie z art. 293 §  […]

Cały artykuł

DWA LATA NA ZAMIANĘ BIUR I CENTRÓW HANDLOWYCH W MIESZKANIA

05/09/2022

Ministerstwo Rozwoju i Technologii chce zwiększyć dostępność mieszkań przez wykorzystanie pustych powierzchni biurowych i handlowych. 16 sierpnia 2022 roku w Rządowym Centrum Legislacyjnym opublikowano projekt ustawy o zmianie sposobu użytkowania niektórych budynków niemieszkalnych na budynki mieszkalne, ale bez projektu. Z uzasadnienia do projektu ustawy wynika, że w ciągu 2 lat od wprowadzenia przepisów obowiązywać będą preferencyjne warunki przebudowy: brak pozwolenia na budowę i zgłoszenia odbioru dla prac nienaruszających konstrukcji. Projekt ustawy o zmianie sposobu użytkowania niektórych budynków niemieszkalnych na budynki mieszkalne (tzw. konwersja budynków) powstał […]

Cały artykuł

Usługi

W ramach prowadzonej działalności oferujemy Państwu kompleksową obsługę prawną podmiotów gospodarczych, a także Klientów indywidualnych.

Specjalizujemy się w doradztwie i pomocy prawnej w zakresie:

Restrukturyzacje, upadłości i likwidacje przedsiębiorstw

Podatki w przedsiębiorstwach

Prawo administracyjne w procesach budowlanych

Prawo pracy w przedsiębiorstwach

Prawo umów, zobowiązań i prawo cywilne w przedsiębiorstwach

Prawo medyczne

Karno-skarbowe aspekty działalności gospodarczej

Obsługa korporacyjna przedsiębiorstw i przekształcenia

Zamówienia publiczne

Prawo gospodarcze i handlowe

Postępowania egzekucyjne

Prawo spadkowe

Rekrutacja

Jeśli masz jasno sprecyzowaną wizję własnego rozwoju zawodowego oraz ugruntowaną specjalizację jak również lubisz wyzwania dołącz do naszego zespołu. Kancelaria zaprasza do współpracy radców prawnych, adwokatów, doradców podatkowych specjalizujących się w poniższych dziedzinach prawa:
Prawo cywilne materialne oraz procesowe
Prawo administracyjne materialne i procesowe jak również aspekty prawne gospodarki ściekami czy gospodarki komunalnej
Prawo podatkowe, prawo celne, prawo bankowe, prawo dewizowe w zakresie zarówno prawa materialnego jak i postępowania
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
Prawo publiczne gospodarcze
Prawo gospodarcze i handlowe
Prawo rodzinne
Prawo karne skarbowe
Prawo karne gospodarcze

Zainteresowanych podjęciem współpracy uprzejmie prosimy o przesłanie CV wraz z listem motywacyjnym na adres e-mail: rekrutacja@kancelaria-bzw.pl

KONTAKT

NASZE MIEJSCE W KRAKOWIE

NASZE MIEJSCE W WARSZAWIE

ALEJE JEROZOLIMSKIE 65/79
LOK. 17.21
(HOTEL MARRIOT)
00-697 WARSZAWA

DANE SPÓŁKI:


NIP 6762354716 REGON 120513755

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIE W KRAKOWIE WYDZIAŁ XI GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO POD NR.: KRS 0000285122