O firmie

JANUSZ ZĄBER

Radca prawny

AGNIESZKA BRODOWICZ

Adwokat

Kancelaria Prawnicza J. Ząber, J.A. Księżyk, M. Maślanka & Wspólnicy sp.k.
specjalizuje się w kompleksowej obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych, tj. spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, spółek akcyjnych, spółek cywilnych, spółek jawnych, spółek komandytowych, stowarzyszeń, fundacji oraz Klientów indywidualnych.

Gwarancją profesjonalnej obsługi oferowanej przez Kancelarię jest zespół prawników posiadających szerokie doświadczenie zawodowe w zakresie świadczenia usług dla podmiotów gospodarczych oraz Klientów indywidualnych, a także w reprezentowaniu interesów Mocodawców przed Sądami oraz organami administracji na każdym szczeblu.

Nasi partnerzy

Aktualności

KOSZTY PRACY ZDALNEJ

29/09/2023

Zgodnie z art. 6724 Kodeksu pracy pracodawca jest zobowiązany m.in.: zapewnić pracownikowi wykonującemu pracę zdalną materiały i narzędzia pracy, w tym urządzenia techniczne, niezbędne do wykonywania pracy zdalnej; zapewnić pracownikowi wykonującemu pracę zdalną instalację, serwis, konserwację narzędzi pracy, w tym urządzeń technicznych, niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej lub pokryć niezbędne koszty związane z instalacją, serwisem, eksploatacją i konserwacją narzędzi pracy, w tym urządzeń technicznych, niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej, a także pokryć koszty energii elektrycznej oraz usług telekomunikacyjnych niezbędnych […]

Cały artykuł

ULGA TERMOMODERNIZACYJNA DOSTĘPNA JESZCZE PRZED UZYSKANIEM FORMALNEJ ZGODY NA UŻYTKOWANIE BUDYNKU

17/09/2023

Z ulgi termomodernizacyjnej mogą skorzystać podatnicy, którzy podatek dochodowy od osób fizycznych obliczają: według skali podatkowej, według podatku liniowego, czyli jednolitej 19% stawki podatku, lub w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Ulga ta polega na odliczeniu od podstawy obliczenia podatku (w przypadku podatników opodatkowanych według skali podatkowej oraz jednolitej 19% stawki podatku) lub od przychodu (w przypadku podatników opodatkowanych w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych) wydatków poniesionych na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. Przedsięwzięcie termomodernizacyjne jest zdefiniowane w ustawie i oznacza: a) ulepszenie, w wyniku […]

Cały artykuł

OD 22 WRZEŚNIA NOWE UPRAWNIENIA DLA PRACOWNIKÓW SZCZEGÓLNIE CHRONIONYCH

04/09/2023

Przepisy wprowadzone do Kodeksu postępowania cywilnego ustawą z 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o emeryturach pomostowych oraz niektórych innych ustaw rozszerzają zakres ochrony przed zwolnieniem pracowników szczególnie chronionych. Przepisy te wejdą w życie już 22 września 2023 r. Zgodnie z nowymi przepisami w sprawach z zakresu prawa pracy, w których pracownik podlegający szczególnej ochronie przed rozwiązaniem stosunku pracy za wypowiedzeniem lub bez wypowiedzenia dochodzi roszczenia o uznanie wypowiedzenia stosunku pracy za bezskuteczne lub o przywrócenie do pracy, sąd na wniosek uprawnionego na każdym etapie postępowania udzieli zabezpieczenia przez nakazanie dalszego […]

Cały artykuł

PRZYGOTUJ FIRMĘ NA WDROŻENIE KRAJOWEGO SYSTEMU E-FAKTUR

29/08/2023

Ustawa wprowadzająca obowiązkowy Krajowy System e-Faktur (KSeF)  została podpisana przez Prezydenta RP. Zgodnie z jej założeniami obowiązek e-fakturowania co do zasady wejdzie w życie 1 lipca 2024 r. Dla małych i średnich przedsiębiorców zwolnionych z VAT korzystanie z KSeF będzie obowiązkowe od 1 stycznia 2025 r. System KSeF umożliwia wystawianie i udostępnianie faktur ustrukturyzowanych. Faktura ustrukturyzowana przyjmuje format xml zgodny ze strukturą logiczną e-Faktury FA(1) opublikowaną w Centralnym Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych (CRWDE) na platformie ePUAP. Już 1 stycznia 2024 […]

Cały artykuł

DO 25 SIEPRNIA CZŁONKOWIE „GRUPY VAT” MOJĄ OBOWIĄZEK PRZESŁAĆ JPK_GV(1)

16/08/2023

1 lipca 2023 r. weszły w życie przepisy ustawy z 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw zobowiązujące podmioty będące członkami grup VAT do prowadzenia elektronicznej ewidencji dostawy towarów i świadczenia usług na rzecz innego członka tej samej grupy VAT. Jak podkreśla Ministerstwo Finansów ewidencję według wzoru struktury JPK_GV(1) należy przesyłać do urzędu skarbowego za okresy miesięczne. Ewidencje powinny być przesyłane do urzędu skarbowego w terminie do 25. dnia miesiąca […]

Cały artykuł

OD STYCZNIA 2024 DODATKOWY PODATEK OD ZAKUPU KOLEJNYCH LOKALI MIESZKALNYCH

04/08/2023

Już od stycznia 2024 r. trzeba będzie zapłacić dodatkowy podatek od zakupu szóstego i kolejnego mieszkania. Sejm przyjął nowelizację ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa, ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych oraz niektórych innych ustaw. Ustawa nowelizująca dodała do ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych art. 7a ust. 1, zgodnie z którym w przypadku gdy kupujący nabywa co najmniej sześć lokali mieszkalnych stanowiących odrębne nieruchomości w jednym lub kilku budynkach wybudowanych na jednej nieruchomości gruntowych, opodatkowanych podatkiem od towarów […]

Cały artykuł

ZMIANIE ULEGNĄ ZASADY PRZEKSZTAŁCANIA, ŁĄCZENIA I PODZIAŁU TRANSGRANICZNYCH SPÓŁEK

28/07/2023

Sejm przyjął ustawę nowelizującą kodeks spółek handlowych. Celem nowelizacji jest implementacja do polskiego prawa dyrektywy (UE) 2019/2121 zmieniającej dyrektywę (UE) 2017/1132 w odniesieniu do transgranicznego przekształcania, łączenia i podziału spółek.  W związku z powyższym planowane w najbliższym czasie procesy przekształceń, łączeń i podziału spółek powinny być skonsultowane z ekspertem, pod kątem szczegółowej analizy prawno-podatkowej. Efektem nowelizacji będę w szczególności nowe zasady dotyczące transgranicznego przekształcania, łączenia i podziału spółek. W ustawie nowelizującej przewidziane zostały  nowe rodzaje reorganizacji spółek (tj. uproszczone połączenie […]

Cały artykuł

ULGA NA PROTOTYP – POZWALA NA ROZLICZENIE W PODATKU 130% PONIESIONYCH KOSZTÓW

21/07/2023

W praktyce występuje obecnie duże zainteresowanie nową ulgą w podatkach dochodowych, która została wprowadzona wraz z wejściem w życie przepisów tzw. Polskiego Ładu. Ulga na prototyp została wprowadzona poprzez dodany do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych art. 26ga, a do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych art. 18ea. Ulga na prototyp polega na możliwości dodatkowego odliczenia od podstawy opodatkowania 30% kosztów uzyskania przychodów dotyczących produkcji próbnej i wprowadzenia na rynek nowego produktu. Co oznacza w praktyce, że zastosowanie ulgi na prototyp, pozwala na rozliczenie w podatku dochodowym 130% […]

Cały artykuł

14 LIPCA WESZŁA W ŻYCIE USTAWA O APLIKACJI MOBYWATEL

14/07/2023

14 lipca weszła w życie ustawa z dnia 26 maja 2023 r. o aplikacji mObywatel (Dz. U.  poz. 1234), która przewiduje możliwość okazania swoich danych na urządzeniu mobilnym w aplikacji mObywatel. Zgodnie z art. 7 ust. 4 ww. ustawy: „Jeżeli z przepisu prawa wynika obowiązek stwierdzenia tożsamości lub obywatelstwa polskiego na podstawie dokumentu tożsamości, w szczególności na podstawie dowodu osobistego, obowiązek ten uznaje się za spełniony w przypadku stwierdzenia tożsamości lub obywatelstwa polskiego na podstawie dokumentu mObywatel.”. W świetle ww. ustawy, jest to „dokument mobilny […]

Cały artykuł

DLA PRZEDSIĘBIORCÓW ZWIĘKSZONY ZOSTANIE LIMIT ZUŻYCIA PRĄDU OBJĘTEGO ZAMROŻENIEM CEN

11/07/2023

10 lipca Rada Ministrów przyjęła projekt o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra klimatu i środowiska. Najważniejsze zmiany jakie wprowadza nowelizacja to: Od 1 października 2023 r. obniżona zostanie cena maksymalna na energię, z 785 zł/MWh do 693 zł/MWh. Rozwiązanie będzie przeznaczone dla: samorządów; małych i średnich przedsiębiorstw; wrażliwych podmiotów użyteczności publicznej, takich jak szpitale, szkoły, przedszkola, żłobki, noclegownie czy placówki opieki nad osobami niepełnosprawnymi. Zwiększony zostanie limit zużycia […]

Cały artykuł

PRZEDSIĘBIORCY BĘDĄ MOGLI DŁUŻEJ KORZYSTAĆ Z MAŁEGO ZUS PLUS

24/06/2023

1 sierpnia wejdą w życie przepisy wydłużającej o 12 miesięcy okres korzystania z tzw. Małego ZUS PLUS („MZ+”). Zgodnie z obowiązującymi przepisami przedsiębiorcy mogą korzystać maksymalnie przez 36 miesięcy (3 lata) w ciągu kolejnych 60 miesięcy (5 lat) prowadzenia firmy. Przedsiębiorcy, którzy korzystają obecnie z „MZ+” i których przychód w roku poprzedzającym nie przekroczył 120 tys. zł, będą mogli dłużej opłacać niższe składki ZUS. Natomiast jeśli przedsiębiorca zakończył korzystanie z Małego ZUS-u Plus w 2023 r., ponieważ minęło już 36 miesięcy, ale nadal […]

Cały artykuł

ODSETKI OD CZYNSZU Z NAJMU LOKALI

24/06/2023

Wnioskodawczyni osiągała przychody z najmu lokali mieszkalnych będących jej własnością. Przychód z tytułu najmu rozlicza w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych wg stawki 8,5% do wysokości przychodu nieprzekraczającego 120 000 zł. W 2022 r. otrzymała jednak także odsetki z tytułu nieterminowej płatności czynszu. W związku z powyższym pojawiła się wątpliwość czy kwotę uzyskanych odsetek powinna wykazać w deklaracji rocznej PIT-37 w pozycji dotyczącej przychodów z innych źródeł i czy powinna zapłacić od uzyskanej kwoty odsetek podatek dochodowy według stawki 12%? Jak podkreślono w wydanej interpretacji […]

Cały artykuł

1 LIPCA WCHODZI W ŻYCIE NOWELIZACJA KODEKSU POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

20/06/2023

Nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego (dalej: k.p.c.) wprowadzona ustawą z 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw ma na celu przyspieszenie postępowań sądowych oraz ułatwienie stronom i pełnomocnikom kontaktu z sądem, doprecyzowanie zasad tzw. doręczeń komorniczych oraz wprowadzenie nowych rozwiązań dotyczących planowania rozprawy, dokonywania przez sąd niezbędnych pouczeń, a także wprowadzenia kolejnego postępowania odrębnego. Ustawa wprowadza zmiany polegających w szczególności na: podniesieniu wartości przedmiotu sporu determinującej właściwość rzeczową sądu okręgowego z 75 000 zł do 100 000 […]

Cały artykuł

ZMIANY W USTAWIE O GOSPODAROWANIU NIERUCHOMOŚCIAMI ROLNYMI SKARBU PAŃSTWA ORAZ W USTAWIE PRAWO BUDOWLANE

12/06/2023

3 czerwca weszła w życie ustawa z dnia 9 maja 2023 r. o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy o transporcie kolejowym. Ustawa wprowadza szereg zmian, które z założenia mają ułatwić budowę budynków gospodarczych oraz wiat. I tak do katalogu inwestycji zwolnionych z pozwolenia na budowę oraz zgłoszenia dodano jednokondygnacyjne budynki gospodarcze i wiaty o prostej konstrukcji, związane z produkcją rolną, o powierzchni zabudowy do 150 m2, przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 6 m i wysokości nie większej niż 7 m, […]

Cały artykuł

25 MAJA TSUE WYDAŁ PRZEŁOMOWY WYROK W ZAKRESIE POZORNOŚCI TRANSKACJI I PRAWA DO ODLICZENIA VAT

03/06/2023

Wyrok dotyczył polskiej sprawy. Stan faktyczny był taki, że organ podatkowy zakwestionował przysługujące spółce prawo do odliczenia VAT na podstawie art. 88 ust. 3a pkt 4 lit. c) ustawy o VAT ze względu na to, że zgodnie z art. 58 § 2 kodeksu cywilnego uznał przedmiot transakcji gospodarczej, tj. sprzedaż znaków towarowych za nieważny z uwagi na sprzeczność z zasadami współżycia społecznego w rozumieniu tego przepisu. Chodziło o transakcję pomiędzy dwoma spółkami w zakresie zakupu znaków towarowych. Transakcja została opodatkowana VAT, została udokumentowana fakturą, a VAT […]

Cały artykuł

Usługi

W ramach prowadzonej działalności oferujemy Państwu kompleksową obsługę prawną podmiotów gospodarczych, a także Klientów indywidualnych.

Specjalizujemy się w doradztwie i pomocy prawnej w zakresie:

Restrukturyzacje, upadłości i likwidacje przedsiębiorstw

Podatki w przedsiębiorstwach

Prawo administracyjne w procesach budowlanych

Prawo pracy w przedsiębiorstwach

Prawo umów, zobowiązań i prawo cywilne w przedsiębiorstwach

Prawo medyczne

Karno-skarbowe aspekty działalności gospodarczej

Obsługa korporacyjna przedsiębiorstw i przekształcenia

Zamówienia publiczne

Prawo gospodarcze i handlowe

Postępowania egzekucyjne

Prawo spadkowe

Rekrutacja

Jeśli masz jasno sprecyzowaną wizję własnego rozwoju zawodowego oraz ugruntowaną specjalizację jak również lubisz wyzwania dołącz do naszego zespołu. Kancelaria zaprasza do współpracy radców prawnych, adwokatów, doradców podatkowych specjalizujących się w poniższych dziedzinach prawa:
Prawo cywilne materialne oraz procesowe
Prawo administracyjne materialne i procesowe jak również aspekty prawne gospodarki ściekami czy gospodarki komunalnej
Prawo podatkowe, prawo celne, prawo bankowe, prawo dewizowe w zakresie zarówno prawa materialnego jak i postępowania
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
Prawo publiczne gospodarcze
Prawo gospodarcze i handlowe
Prawo rodzinne
Prawo karne skarbowe
Prawo karne gospodarcze

Zainteresowanych podjęciem współpracy uprzejmie prosimy o przesłanie CV wraz z listem motywacyjnym na adres e-mail: rekrutacja@kancelaria-bzw.pl

KONTAKT

NASZE MIEJSCE W KRAKOWIE

NASZE MIEJSCE W WARSZAWIE

ALEJE JEROZOLIMSKIE 65/79
LOK. 17.21
(HOTEL MARRIOT)
00-697 WARSZAWA

DANE SPÓŁKI:


NIP 6762354716 REGON 120513755

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIE W KRAKOWIE WYDZIAŁ XI GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO POD NR.: KRS 0000285122