O firmie

JANUSZ ZĄBER

Radca prawny

AGNIESZKA BRODOWICZ

Adwokat

Kancelaria Prawnicza A. Brodowicz, J. Ząber, J.A. Księżyk, M. Maślanka & Wspólnicy sp.k.
specjalizuje się w kompleksowej obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych, tj. spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, spółek akcyjnych, spółek cywilnych, spółek jawnych, spółek komandytowych, stowarzyszeń, fundacji oraz Klientów indywidualnych.

Gwarancją profesjonalnej obsługi oferowanej przez Kancelarię jest zespół prawników posiadających szerokie doświadczenie zawodowe w zakresie świadczenia usług dla podmiotów gospodarczych oraz Klientów indywidualnych, a także w reprezentowaniu interesów Mocodawców przed Sądami oraz organami administracji na każdym szczeblu.

Nasi partnerzy

Aktualności

ZMIANY W KODEKSIE PRACY w 2022 r.

07/08/2022

Projektowana nowelizacja Kodeksu pracy służąca wdrożeniu unijnych rozwiązań w zakresie zatrudnienia w sposób istotny zmieni uprawniania pracownika. Najważniejsze rozwiązania w tym zakresie, przewidziane w projekcie ustawy nowelizującej, polegają m.in. na: rozszerzeniu zakresu informacji o warunkach zatrudnienia pracownika, która będzie obejmować dodatkowe elementy (np. informację o szkoleniach zapewnianych przez pracodawcę, o długości płatnego urlopu przysługującego pracownikowi); w zakresie umowy o pracę na okres próbny: • zapewnieniu, iż okres próbny będzie współmierny do przewidywanego czasu trwania umowy o pracę na czas określony i do rodzaju pracy; • umożliwieniu ponownego zawarcia umowy o pracę na okres […]

Cały artykuł

NOWE OBOWIĄZKI PO STRONIE DEWELOPERA I WIĘKSZA OCHRONA NABYWCY

23/07/2022

Od 1 lipca 2022 r. obowiązuje nowa ustawa deweloperska (ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym), która uzupełnia dotychczasowe luki, a przede wszystkim ma zapewnić ochronę nabywców lokali mieszkalnych i domów jednorodzinnych. Jak wskazano w uzasadnieniu do ustawy zakres czynności faktycznych i prawnych dewelopera i nabywcy, które podlegają regulacji ustawy, obejmuje etapy od otwarcia przedsięwzięcia deweloperskiego, przez etap podania do publicznej wiadomości informacji o rozpoczęciu procesu oferowania lokali lub domów, następnie etap zawarcia umowy deweloperskiej, na przeniesieniu własności […]

Cały artykuł

PRZEKAZANIE NIEODPŁATNIE SAMOCHODU OSOBOWEGO WYKUPIONEGO Z LEASINGU DO DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ MAŁŻONKA

17/07/2022

W najnowszej interpretacji podatkowej z 4.07.2022 r. organy uznały, że przekazanie nieodpłatnie samochodu osobowego wykupionego z leasingu przez żonę prowadzącą działalność gospodarczą do działalności gospodarczej męża stanowi nieodpłatną dostawę towarów podlegającą opodatkowaniu VAT. Wnioskodawczyni prowadziła działalność gospodarczą w zakresie usług biura rachunkowego. Była czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. Do swojej działalności używa składnik majątku – samochód osobowy, który zamierzała przekazać do działalności gospodarczej prowadzonej przez jej męża. Między małżonkami nie było rozdzielności majątkowej. W związku z powyższym zadała pytanie czy przekazanie […]

Cały artykuł

KARY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW ZA NADUŻYCIE OKREŚLEŃ „BIO” I „EKO” – NOWA USTAWA O ROLNICTWIE EKOLOGICZNYM I PRODUKCJI EKOLOGICZNEJ

06/07/2022

Prezydent podpisał nową ustawę o rolnictwie ekologicznym, która miała wejść w życie już 1 stycznia 2022. Jednak ze względu na pandemię została przyjęta z opóźnieniem. Potrzeba opracowania nowej ustawy wynika z konieczności wprowadzenia do polskiego porządku prawnego postanowień rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 oraz adaptacji systemu kontroli w rolnictwie ekologicznym do wymogów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie […]

Cały artykuł

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIA WSPÓŁORGANIZOWANE PRZEZ NASZĄ KANCELARIĘ

15/06/2022

PROCEDURY OCHRONY SYGNALISTÓW ORAZ PRAKTYCZNE ASPEKTY RODO Z UWZGLĘDNIENIEM NAJNOWSZYCH ZMIAN Termin: 7 lipca 2022 r., Kraków, godz. 10.30-15.30,  Hotel Holiday Inn, ul. Wielopole 4 Cena: 599 zł +VAT Cel szkolenia: Celem szkolenia jest omówienie praktycznych aspektów wdrożenia procedur, które nakłada unijna dyrektywa w zakresie ochrony sygnalistów. Szkolenie jest również kierowane dla osób przetwarzających dane osobowe, w szczególności dla administratorów danych oraz ich pracowników. Program: 10.30-13.00 Model ochrony sygnalistów w organizacji w świetle dyrektywa z 23 października 2019 […]

Cały artykuł

WYKŁADY MEC. AGNIESZKI BRODOWICZ, MEC. MATEUSZA MAŚLANIKI ORAZ DR AGNIESZKI FRANCZAK NA KONFERENCJI NAUKOWEJ

15/06/2022

19-20 czerwca nasz zespół będzie uczestniczyć w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Prawa podatnika w prawie polskimi i prawie Unii Europejskiej”. Mec. Agnieszka Brodowicz wraz z mec. Mateuszem Maślanką wygłoszą referat „Podatkowe skutki umorzenia zobowiązań w postępowaniu restrukturyzacyjnym”, natomiast dr Agnieszka Franczak – „Prawo podatnika do prywatności. Standard konstytucyjny, unijny i międzynarodowy”. Konferencja odbywa się pod patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich, KIDP oraz IFA. Program poniżej w linku:

Cały artykuł

SCHEMATY PODATKOWE

15/06/2022

Schematem podatkowym jest uzgodnienie, które spełnia określone warunki w różnych konfiguracjach. Przez samo pojęcie uzgodnienia należy rozumieć czynność lub zespół czynności (w tym czynność planowaną  lub planowany zespół czynności), w których jedną ze stron jest podatnik lub które mogą mieć wpływ na powstanie lub niepowstanie obowiązku podatkowego. Uzgodnienie będzie posiadało status schematu podatkowego w trzech sytuacjach: gdy spełnione jest kryterium głównej korzyści oraz posiada jedną z ogólnych cech rozpoznawczych, gdy posiada jedną ze szczególnych cech rozpoznawczych, gdy posiada jedną z innych szczególnych […]

Cały artykuł

W SIERPNIU BĘDZIE MOŻLIWA ZMIANA FORMY OPODATKOWANIA

11/06/2022

Sejm przyjął nowelizację Polskiego Ładu  – ustawa czeka już tylko na podpis prezydenta. Same zmiany mają wejść w życie 1 lipca 2022 r. Nowa wersja Polskiego Ładu przewiduje m.in. możliwość zmiany formy opodatkowania w trakcie roku podatkowego. Zmiana formy opodatkowania nie będzie możliwa jednak u wszystkich przedsiębiorców. Z ustawy wynika, że podatnicy osiągający w 2022 r. przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, które przed 1 lipca 2022 r. opodatkowane są ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, będą mogli złożyć oświadczenie o rezygnacji z opodatkowania przychodów ryczałtem. Będą mogli […]

Cały artykuł

ZABIEG MEDYCZNY BEZ PISEMNEJ ZGODY – NOWY WYROK EUROPEJSKIEGO TRYBUNAŁU PRAW CZŁOWIEKA W STRASBURGU

20/05/2022

Europejki Trybunał Praw Człowieka wydał bardzo ważny wyrok w zakresie pisemnej zgody na zabieg medyczny. Sprawa dotyczyła dziecka, które w wieku sześciu lat trafiło do szpitala w Murcji, gdzie zdiagnozowano u niego guza mózgu. Zostały przeprowadzone trzy operacje. W wyniku jednej z operacji stan zdrowia dziecka uległ znacznemu i nieodwracalnemu pogorszeniu – dziecko cierpi na ogólny paraliż, który uniemożliwia mu poruszanie się, komunikowanie, mówienie, widzenie i połykanie pokarmów. Rodzice dziecka wszczęli postępowanie sądowe mające na celu wykazanie błędu i zaniedbań personelu medycznego, a także […]

Cały artykuł

SPÓR O ALIMENTY GDY RODZICE PRZEBYWAJĄ W RÓŻNYCH PAŃSTWACH – WAŻNY WYROK TSUE z 12.05.2022 r.

15/05/2022

Spór dotyczył obywateli polskich, którzy mieszkali w Zjednoczonym Królestwie od 2012 r. Byli rodzicami dwójki dzieci, które urodziły się w Zjednoczonym Królestwie. Dzieci posiadają obywatelstwo zarówno polskie jak i brytyjskie.  W 2017 r. matka dzieci wyjechała na stałe do Polski zabierając ze sobą dzieci. Poinformowała również ojca dzieci o zamiarze pozostania w Polsce na stałe, na co on nie wyraził zgody. Matka w imieniu dzieci wytoczyła ojcu przed polskim sądem sprawę o alimenty, które sąd pierwszej instancji zasądził, stosując prawo polskie, ale ojciec się odwołał. W międzyczasie inny […]

Cały artykuł

ROZLICZENIE PIT W ZWIĄZKU Z LIKWIDACJĄ SPÓŁKI

28/04/2022

W ostatnim czasie Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wypowiedział się w zakresie rozliczenia PIT w związku z przejmowanym przez wspólnika majątkiem likwidowanej spółki. We wniosku o wydanie interpretacji podatkowej, zapytano czy otrzymanie przez wspólnika w związku likwidacją spółki cywilnej, na wyłączną własność całego majątku spółki, w tym wszystkich nieruchomości, które aktualnie stanowią przedmiot współwłasności łącznej wspólników, bez spłaty na rzecz drugiego wspólnika, a tym samym otrzymanie przez wnioskodawcę majątku o większej wartości, niż wynika to z ustalonej w umowie spółki proporcji udziału w zyskach i stratach spółki oraz wniesionych wkładów, bez dokonania spłaty […]

Cały artykuł

WYROK NSA – PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW W ZARZĄDZIE JAKO PRZESŁANKA ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA DŁUGI SPÓŁKI

19/04/2022

Istota sporu w rozpoznawanej przez NSA sprawie sprowadza się do określenia, czy skarżący pełnił funkcję członka zarządu w okresie w którym upływał termin płatności zaległości podatkowej. Skarżący wskazał na znajdujący się w aktach sprawy dokument – rezygnację z pełnienia funkcji członka zarządu. Organ z kolei uważał, że rezygnacja była nieskuteczna bowiem została błędnie skierowana do wspólników spółki zamiast do samej spółki. Oceniając zasadność skargi kasacyjnej NSA wskazał, że zgodnie z art. 116 § 1 Ordynacji podatkowej za zaległości podatkowe spółki z ograniczoną odpowiedzialności odpowiadają solidarnie całym swoim majątkiem […]

Cały artykuł

ZMIANY W ROZLICZENIU KOSZTÓW UZYSKANIA PRZYCHODU PRZEZ PRZEDSIĘBIORCÓW POMAGAJĄCYCH OBYWATELOM UKRAINY ORAZ ZATRUDNIAJĄCYCH OBYWATELI UKRAINY

11/04/2022

Sejm przyjął ustawę nowelizującą, która zakłada możliwość uwzględnienia wartości darowizn w kosztach uzyskania przychodu przez przedsiębiorców będących podatnikami PIT oraz CIT. Ustawa przewiduje również zmiany w zakresie rezydencji podatkowej. Nowelizacja wprowadza zmiany w poniższych przepisach: art. 52zf-52zi ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych art. 38w-38z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych Zaproponowane zmiany polegają na umożliwieniu odliczenia od podstawy obliczenia podatku darowizn, których wartość wytworzenia lub koszt nabycia podatnik zaliczył do kosztów uzyskania przychodów. Podatnik zyskuje prawo do dodatkowej preferencji polegającej na odliczeniu […]

Cały artykuł

ZATRUDNIENIE OBYWATELA UKRAINY

18/03/2022

Pracodawca, który zamierza zatrudnić obywatela Ukrainy, zobowiązany jest do podjęcia określonych kroków legalizujących prawo do pracy takiej osoby w Polsce. Ze względu na trwającą na Ukrainie wojnę zostały wprowadzone szczególne przepisy, które ułatwiają obywatelom tego kraju legalny pobyt i pracę w Polsce. W Polsce może pracować obywatel Ukrainy, który: przebywa legalnie w Polsce i ma ważny tytuł pobytowy albo przybył legalnie na terytorium Polski w okresie od 24 lutego 2022 roku bezpośrednio z terenu Ukrainy i deklaruje zamiar pozostania w Polsce. Obywatela Ukrainy można zatrudnić na podstawie umowy […]

Cały artykuł

Ministerstwo Finansów wydłużyło terminy sprawozdawcze za 2021 r.

13/03/2022

Wychodząc naprzeciw zgłaszanym przez przedsiębiorców postulatom, Ministerstwo Finansów wydłużyło czas na sporządzenie sprawozdań finansowych, w tym sprawozdań skonsolidowanych za 2021 r. Wydłużenie przypadających w 2022 r. terminów sporządzenia sprawozdań finansowych wynika z rozporządzenia Ministra Finansów z 7 marca 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji, które weszło w życie 10 marca. Wydłużenie terminów ewidencyjnych i sprawozdawczych dotyczy: jednostek sektora prywatnego (z wyłączeniem […]

Cały artykuł

Usługi

W ramach prowadzonej działalności oferujemy Państwu kompleksową obsługę prawną podmiotów gospodarczych, a także Klientów indywidualnych.

Specjalizujemy się w doradztwie i pomocy prawnej w zakresie:

Restrukturyzacje, upadłości i likwidacje przedsiębiorstw

Podatki w przedsiębiorstwach

Prawo administracyjne w procesach budowlanych

Prawo pracy w przedsiębiorstwach

Prawo umów, zobowiązań i prawo cywilne w przedsiębiorstwach

Prawo medyczne

Karno-skarbowe aspekty działalności gospodarczej

Obsługa korporacyjna przedsiębiorstw i przekształcenia

Zamówienia publiczne

Prawo gospodarcze i handlowe

Postępowania egzekucyjne

Prawo spadkowe

Rekrutacja

Jeśli masz jasno sprecyzowaną wizję własnego rozwoju zawodowego oraz ugruntowaną specjalizację jak również lubisz wyzwania dołącz do naszego zespołu. Kancelaria zaprasza do współpracy radców prawnych, adwokatów, doradców podatkowych specjalizujących się w poniższych dziedzinach prawa:
Prawo cywilne materialne oraz procesowe
Prawo administracyjne materialne i procesowe jak również aspekty prawne gospodarki ściekami czy gospodarki komunalnej
Prawo podatkowe, prawo celne, prawo bankowe, prawo dewizowe w zakresie zarówno prawa materialnego jak i postępowania
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
Prawo publiczne gospodarcze
Prawo gospodarcze i handlowe
Prawo rodzinne
Prawo karne skarbowe
Prawo karne gospodarcze

Zainteresowanych podjęciem współpracy uprzejmie prosimy o przesłanie CV wraz z listem motywacyjnym na adres e-mail: rekrutacja@kancelaria-bzw.pl

KONTAKT

NASZE MIEJSCE W KRAKOWIE

NASZE MIEJSCE W WARSZAWIE

ALEJE JEROZOLIMSKIE 65/79
LOK. 17.21
(HOTEL MARRIOT)
00-697 WARSZAWA

DANE SPÓŁKI:


NIP 6762354716 REGON 120513755

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIE W KRAKOWIE WYDZIAŁ XI GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO POD NR.: KRS 0000285122