O firmie

JANUSZ ZĄBER

Radca prawny

AGNIESZKA BRODOWICZ

Adwokat

Kancelaria Prawnicza J. Ząber, J.A. Księżyk, M. Maślanka & Wspólnicy sp.k.
specjalizuje się w kompleksowej obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych, tj. spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, spółek akcyjnych, spółek cywilnych, spółek jawnych, spółek komandytowych, stowarzyszeń, fundacji oraz Klientów indywidualnych.

Gwarancją profesjonalnej obsługi oferowanej przez Kancelarię jest zespół prawników posiadających szerokie doświadczenie zawodowe w zakresie świadczenia usług dla podmiotów gospodarczych oraz Klientów indywidualnych, a także w reprezentowaniu interesów Mocodawców przed Sądami oraz organami administracji na każdym szczeblu.

Nasi partnerzy

Aktualności

ORGANY PODATKOWE UZYSKAŁY BARDZO SZEROKIE UPRAWNIENIA DO WGLĄDU NA KONTO BANKOWE PODATNIKA

30/11/2023

Przedstawiciele naszej Kancelarii uczestniczyli w konferencji naukowej, na której wygłosili wykład na temat konsekwencji zmiany art. 48 ust. 1 ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej, regulującego zasady dostępu organów podatkowych do informacji objętych tajemnicą bankową. Po zmianie przepis brzmi następująco: Art. 48 ust. 1. Na sporządzone na piśmie żądanie Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, naczelnika urzędu celno – skarbowego lub naczelnika urzędu skarbowego wydane w związku z wszczętym postępowaniem przygotowawczym lub czynnościami wyjaśniającymi odpowiednio w sprawie o przestępstwa lub wykroczenia oraz przestępstwa skarbowe lub […]

Cały artykuł

OBOWIĄZEK DOŁĄCZENIA DO SYSTEMU E-DORĘCZEŃ

11/11/2023

Przypominamy, że 10 grudnia wchodzi w życie obowiązek stosowania e-Doręczeń. Obowiązek korzystania z e-Doręczeń będzie dotyczył wszystkich podmiotów publicznych oraz firm rejestrowanych w KRS i CEiDG. Obowiązek ten dotyczy także osób wykonujących zawody zaufania publicznego, czyli  np. radców prawnych, adwokatów, notariuszy czy doradców podatkowych. e-Doręczenia to usługa, która umożliwia wysyłanie i odbieranie korespondencji elektronicznie, ze skutkiem równoważnym z listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Podmioty publiczne będą miały obowiązek wysyłać i odbierać dokumenty z wykorzystaniem systemu e-Doręczeń. Pozostałe zobowiązane podmioty muszą posiadać skrzynkę do doręczeń i odbierać korespondencję przesłaną od podmiotów […]

Cały artykuł

TERMIN DO ZŁOŻENIA INFORMACJI O CENACH TRANSFEROWYCH TPR-P ORAZ TPR-C ZOSTANIE WYDŁUŻONY

02/11/2023

Zgodnie z art. 11k ustawy o CIT i odpowiednio art. 23w ust. 1 ustawy o PIT podmioty powiązane są zobowiązane do sporządzania w postaci elektronicznej lokalnej dokumentacji cen transferowych za rok podatkowy, w terminie do końca dziesiątego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego, w celu wykazania, że ceny transferowe zostały ustalone na warunkach, które ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane. Lokalna dokumentacja cen transferowych jest sporządzana dla transakcji kontrolowanej o charakterze jednorodnym, której wartość przekracza w roku podatkowym następujące progi dokumentacyjne: 10 000 000 zł – w przypadku transakcji towarowej; 10 000 000 […]

Cały artykuł

ROZPORZĄDZENIE DOTYCZĄCE „PATADEWELOPERKI” WEJDZIE W ŻYCIE W KWIETNIU 2024 R.

26/10/2023

Rozporządzenie przeciwdziałające zjawisku tzw. patadeweloperki zostało podpisane 26 października przez ministra rozwoju i technologii. Nowe przepisy wejdą w życie w kwietniu 2024 r. Rozporządzenie wprowadza szereg zmian, które zostały omówione poniżej. Większe odległości między blokami na sąsiednich działkach Obecnie minimalna odległość budynków od granicy działki wynosi 3 metry w przypadku ścian bez okien i drzwi lub 4 metry w przypadku ścian z oknami i drzwiami, przy jednoczesnym uwzględnieniu przepisów w zakresie przesłaniania, nasłonecznienia oraz warunków przeciwpożarowych. Po zmianach minimalna odległość budynku mieszkalnego wielorodzinnego powyżej 4 […]

Cały artykuł

NOWY KATALOG TOWARÓW (ODPADÓW) OBJĘTY SYSTEMEM SENT

14/10/2023

Zmiana rozporządzenia polega na objęciu Systemem Monitorowania Drogowego i Kolejowego Przewozu Towarów oraz Obrotu Paliwami Opałowymi (SENT – system utworzony przez Krajową Administrację Skarbową) przewozu 11 rodzajów odpadów – realizowanego na podstawie art. 5 ustawy o SENT w przypadku których, masa brutto przesyłki jest równa albo przekracza 1000 kg lub jej objętość jest równa albo przekracza 1000 litrów.  Chodzi m.in. o lakiery, farby rozpuszczalniki oraz kleje. Nowe towary (odpady) objęte SENT to: odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne, […]

Cały artykuł

ZMIANY W OBROCIE PRYWATNĄ ZIEMIĄ ROLNĄ

10/10/2023

Weszły w życie zmiany przepisów dotyczące nabycia i zasiedzenia nieruchomości rolnej. Zmiany wprowadza ustawa z dnia 13 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz niektórych innych ustaw. Grunty rolne będą mogli nabywać nie tylko rolnicy indywidualni. Przed zmianami zgodnie § 3 art. 172 Kodeksu cywilnego nabyć nieruchomość rolną przez zasiedzenie mógł jedynie rolnik indywidualny, jeżeli powierzchnia nabywanej nieruchomości rolnej wraz z nieruchomościami rolnymi stanowiącymi jego własność nie przekraczał 300 ha użytków rolnych. Przepis ten został […]

Cały artykuł

KOSZTY PRACY ZDALNEJ

29/09/2023

Zgodnie z art. 6724 Kodeksu pracy pracodawca jest zobowiązany m.in.: zapewnić pracownikowi wykonującemu pracę zdalną materiały i narzędzia pracy, w tym urządzenia techniczne, niezbędne do wykonywania pracy zdalnej; zapewnić pracownikowi wykonującemu pracę zdalną instalację, serwis, konserwację narzędzi pracy, w tym urządzeń technicznych, niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej lub pokryć niezbędne koszty związane z instalacją, serwisem, eksploatacją i konserwacją narzędzi pracy, w tym urządzeń technicznych, niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej, a także pokryć koszty energii elektrycznej oraz usług telekomunikacyjnych niezbędnych […]

Cały artykuł

ULGA TERMOMODERNIZACYJNA DOSTĘPNA JESZCZE PRZED UZYSKANIEM FORMALNEJ ZGODY NA UŻYTKOWANIE BUDYNKU

17/09/2023

Z ulgi termomodernizacyjnej mogą skorzystać podatnicy, którzy podatek dochodowy od osób fizycznych obliczają: według skali podatkowej, według podatku liniowego, czyli jednolitej 19% stawki podatku, lub w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Ulga ta polega na odliczeniu od podstawy obliczenia podatku (w przypadku podatników opodatkowanych według skali podatkowej oraz jednolitej 19% stawki podatku) lub od przychodu (w przypadku podatników opodatkowanych w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych) wydatków poniesionych na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. Przedsięwzięcie termomodernizacyjne jest zdefiniowane w ustawie i oznacza: a) ulepszenie, w wyniku […]

Cały artykuł

OD 22 WRZEŚNIA NOWE UPRAWNIENIA DLA PRACOWNIKÓW SZCZEGÓLNIE CHRONIONYCH

04/09/2023

Przepisy wprowadzone do Kodeksu postępowania cywilnego ustawą z 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o emeryturach pomostowych oraz niektórych innych ustaw rozszerzają zakres ochrony przed zwolnieniem pracowników szczególnie chronionych. Przepisy te wejdą w życie już 22 września 2023 r. Zgodnie z nowymi przepisami w sprawach z zakresu prawa pracy, w których pracownik podlegający szczególnej ochronie przed rozwiązaniem stosunku pracy za wypowiedzeniem lub bez wypowiedzenia dochodzi roszczenia o uznanie wypowiedzenia stosunku pracy za bezskuteczne lub o przywrócenie do pracy, sąd na wniosek uprawnionego na każdym etapie postępowania udzieli zabezpieczenia przez nakazanie dalszego […]

Cały artykuł

PRZYGOTUJ FIRMĘ NA WDROŻENIE KRAJOWEGO SYSTEMU E-FAKTUR

29/08/2023

Ustawa wprowadzająca obowiązkowy Krajowy System e-Faktur (KSeF)  została podpisana przez Prezydenta RP. Zgodnie z jej założeniami obowiązek e-fakturowania co do zasady wejdzie w życie 1 lipca 2024 r. Dla małych i średnich przedsiębiorców zwolnionych z VAT korzystanie z KSeF będzie obowiązkowe od 1 stycznia 2025 r. System KSeF umożliwia wystawianie i udostępnianie faktur ustrukturyzowanych. Faktura ustrukturyzowana przyjmuje format xml zgodny ze strukturą logiczną e-Faktury FA(1) opublikowaną w Centralnym Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych (CRWDE) na platformie ePUAP. Już 1 stycznia 2024 […]

Cały artykuł

DO 25 SIEPRNIA CZŁONKOWIE „GRUPY VAT” MOJĄ OBOWIĄZEK PRZESŁAĆ JPK_GV(1)

16/08/2023

1 lipca 2023 r. weszły w życie przepisy ustawy z 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw zobowiązujące podmioty będące członkami grup VAT do prowadzenia elektronicznej ewidencji dostawy towarów i świadczenia usług na rzecz innego członka tej samej grupy VAT. Jak podkreśla Ministerstwo Finansów ewidencję według wzoru struktury JPK_GV(1) należy przesyłać do urzędu skarbowego za okresy miesięczne. Ewidencje powinny być przesyłane do urzędu skarbowego w terminie do 25. dnia miesiąca […]

Cały artykuł

OD STYCZNIA 2024 DODATKOWY PODATEK OD ZAKUPU KOLEJNYCH LOKALI MIESZKALNYCH

04/08/2023

Już od stycznia 2024 r. trzeba będzie zapłacić dodatkowy podatek od zakupu szóstego i kolejnego mieszkania. Sejm przyjął nowelizację ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa, ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych oraz niektórych innych ustaw. Ustawa nowelizująca dodała do ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych art. 7a ust. 1, zgodnie z którym w przypadku gdy kupujący nabywa co najmniej sześć lokali mieszkalnych stanowiących odrębne nieruchomości w jednym lub kilku budynkach wybudowanych na jednej nieruchomości gruntowych, opodatkowanych podatkiem od towarów […]

Cały artykuł

ZMIANIE ULEGNĄ ZASADY PRZEKSZTAŁCANIA, ŁĄCZENIA I PODZIAŁU TRANSGRANICZNYCH SPÓŁEK

28/07/2023

Sejm przyjął ustawę nowelizującą kodeks spółek handlowych. Celem nowelizacji jest implementacja do polskiego prawa dyrektywy (UE) 2019/2121 zmieniającej dyrektywę (UE) 2017/1132 w odniesieniu do transgranicznego przekształcania, łączenia i podziału spółek.  W związku z powyższym planowane w najbliższym czasie procesy przekształceń, łączeń i podziału spółek powinny być skonsultowane z ekspertem, pod kątem szczegółowej analizy prawno-podatkowej. Efektem nowelizacji będę w szczególności nowe zasady dotyczące transgranicznego przekształcania, łączenia i podziału spółek. W ustawie nowelizującej przewidziane zostały  nowe rodzaje reorganizacji spółek (tj. uproszczone połączenie […]

Cały artykuł

ULGA NA PROTOTYP – POZWALA NA ROZLICZENIE W PODATKU 130% PONIESIONYCH KOSZTÓW

21/07/2023

W praktyce występuje obecnie duże zainteresowanie nową ulgą w podatkach dochodowych, która została wprowadzona wraz z wejściem w życie przepisów tzw. Polskiego Ładu. Ulga na prototyp została wprowadzona poprzez dodany do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych art. 26ga, a do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych art. 18ea. Ulga na prototyp polega na możliwości dodatkowego odliczenia od podstawy opodatkowania 30% kosztów uzyskania przychodów dotyczących produkcji próbnej i wprowadzenia na rynek nowego produktu. Co oznacza w praktyce, że zastosowanie ulgi na prototyp, pozwala na rozliczenie w podatku dochodowym 130% […]

Cały artykuł

14 LIPCA WESZŁA W ŻYCIE USTAWA O APLIKACJI MOBYWATEL

14/07/2023

14 lipca weszła w życie ustawa z dnia 26 maja 2023 r. o aplikacji mObywatel (Dz. U.  poz. 1234), która przewiduje możliwość okazania swoich danych na urządzeniu mobilnym w aplikacji mObywatel. Zgodnie z art. 7 ust. 4 ww. ustawy: „Jeżeli z przepisu prawa wynika obowiązek stwierdzenia tożsamości lub obywatelstwa polskiego na podstawie dokumentu tożsamości, w szczególności na podstawie dowodu osobistego, obowiązek ten uznaje się za spełniony w przypadku stwierdzenia tożsamości lub obywatelstwa polskiego na podstawie dokumentu mObywatel.”. W świetle ww. ustawy, jest to „dokument mobilny […]

Cały artykuł

Usługi

W ramach prowadzonej działalności oferujemy Państwu kompleksową obsługę prawną podmiotów gospodarczych, a także Klientów indywidualnych.

Specjalizujemy się w doradztwie i pomocy prawnej w zakresie:

Restrukturyzacje, upadłości i likwidacje przedsiębiorstw

Podatki w przedsiębiorstwach

Prawo administracyjne w procesach budowlanych

Prawo pracy w przedsiębiorstwach

Prawo umów, zobowiązań i prawo cywilne w przedsiębiorstwach

Prawo medyczne

Karno-skarbowe aspekty działalności gospodarczej

Obsługa korporacyjna przedsiębiorstw i przekształcenia

Zamówienia publiczne

Prawo gospodarcze i handlowe

Postępowania egzekucyjne

Prawo spadkowe

Rekrutacja

Jeśli masz jasno sprecyzowaną wizję własnego rozwoju zawodowego oraz ugruntowaną specjalizację jak również lubisz wyzwania dołącz do naszego zespołu. Kancelaria zaprasza do współpracy radców prawnych, adwokatów, doradców podatkowych specjalizujących się w poniższych dziedzinach prawa:
Prawo cywilne materialne oraz procesowe
Prawo administracyjne materialne i procesowe jak również aspekty prawne gospodarki ściekami czy gospodarki komunalnej
Prawo podatkowe, prawo celne, prawo bankowe, prawo dewizowe w zakresie zarówno prawa materialnego jak i postępowania
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
Prawo publiczne gospodarcze
Prawo gospodarcze i handlowe
Prawo rodzinne
Prawo karne skarbowe
Prawo karne gospodarcze

Zainteresowanych podjęciem współpracy uprzejmie prosimy o przesłanie CV wraz z listem motywacyjnym na adres e-mail: rekrutacja@kancelaria-bzw.pl

KONTAKT

NASZE MIEJSCE W KRAKOWIE

NASZE MIEJSCE W WARSZAWIE

ALEJE JEROZOLIMSKIE 65/79
LOK. 17.21
(HOTEL MARRIOT)
00-697 WARSZAWA

DANE SPÓŁKI:


NIP 6762354716 REGON 120513755

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIE W KRAKOWIE WYDZIAŁ XI GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO POD NR.: KRS 0000285122