Bez kategorii

Czyny nieuczciwej konkurencji w polskim porządku prawnym

Rozpatrując przepisy polskich aktów prawnych dotyczących sfer gospodarczych, warto pokusić się o analizę pojęcia konkurencji, której założenia stanowią jedno z podstawowych mechanizmów ekonomicznych zakładających dążenie do osiągnięcia jak największego zysku przez ogół uczestników sektora gospodarczego. Niestety, ale również w tym procesie zdarzają się sytuacje, którym należy stanowczo się przeciwstawić. Ustawodawca określa je jako czyny nieuczciwej konkurencji.

Czym jest czyn nieuczciwej konkurencji?

Zgodnie z ustawą o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji jako czyn niedozwolony określamy działanie sprzeczne z prawem bądź dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża bądź narusza ono interes przedsiębiorcy lub klienta. Czyn nieuczciwej konkurencji może wystąpić praktycznie w każdym rodzaju działalności gospodarczej, a nawet wykraczać poza sfery z nią związane. Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji jasno określa jakich działań należy się wystrzegać. Wśród nich warto wyróżnić:

  • Oznaczenie przedsiębiorstwa, mogące wprowadzić klientów w błąd co do tożsamości produktu. Chodzi tu głównie o przypadki używania nazwy, godła czy innego charakterystycznego symbolu, których wcześniej zgodnie z prawem używało inne przedsiębiorstwo. Innymi słowy zapis ten dotyczy choćby produkcji czy sprzedaży produktów potocznie zwanych podróbkami.
  • Opatrywanie towarów lub usług niezgodnym z prawdą oznaczeniem geograficznym, które fałszywie wskazuje kraj, region bądź miejscowość pochodzenia produktu. Chodzi o sytuacje, które bardzo często są opisywane przez media, kiedy np. dany produkt, pomimo oznaczenia wskazującego na wyrób w Polsce, w rzeczywistości pochodzi z Chin. Należy mieć świadomość, iż również takie działalnie jest zabronione.
  • Ujawnianie, wykorzystywanie czy pozyskiwanie cudzych informacji, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, czyli takich wiadomości, które nie są zwykle znane czy dostępne postronnym osobom. Może tu chodzić choćby o szczegółową specyfikację danego produktu czy technologii.
  • Rozpowszechnianie fałszywych bądź wprowadzających w błąd informacji o przedsiębiorstwie, zarówno własnym, jak i prowadzonym przez innego przedsiębiorcę. Chodzi tu o nieprawdziwe wiadomości dotyczące m.in. osoby kierującej przedsiębiorstwem, wytwarzanych produktów czy bieżącej sytuacji gospodarczej przedsiębiorstwa.

Jak reagować na czyny nieuczciwej konkurencji?

Zgodnie z art. 18 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji przedsiębiorca, którego interes poprzez cudze działanie został zagrożony bądź naruszony ma możliwość żądania m.in.:

  1. Zaniechania niedozwolonych działań
  2. Usunięcia skutków czynów nieuczciwej konkurencji
  3. Złożenia jednokrotnego bądź wielokrotnego oświadczenia o odpowiedniej treści i formie
  4. Wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści
  5. Naprawienia wyrządzonej szkody

Warto zaznaczyć, że w przypadku wystąpienia na drogę sądową, ciężar dowodu spoczywa na osobie, której zarzuca się czyn nieuczciwej konkurencji wprowadzający w błąd. Jest to wyjątek od powszechnej reguły, iż ciężar dowodu spoczywa na powodzie.

Podsumowanie

Omawiając czyny nieuczciwej konkurencji nie sposób nie wspomnieć o kwestii przedawnienia roszczeń związanych z niedozwolonym działaniem. Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji określa ten okres na 3 lata, jednak należy mieć na uwadze, iż bieg przedawnienia zostaje zainicjowany dla każdego naruszenia oddzielnie. Warto również podkreślić, iż czyny nieuczciwej konkurencji mogą wiązać się z odpowiedzialnością karną.

Jeżeli są Państwo zainteresowani praktyką związaną ze zwalczaniem czynów nieuczciwej konkurencji bądź potrzebują porady prawnej związanej z tą kwestią, zapraszamy do kontaktu z Kancelarią.