Bez kategorii

Interpretacje ogólne Ministra Finansów w zakresie 50 proc. kosztów oraz ryczałtu od samochodów służbowych

W Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów opublikowano dwie interpretacje ogólne dotyczące podatku dochodowego od osób fizycznych – interpretację ogólną nr DD3.8201.1.2020 z dnia 11 września 2020 r. w sprawie zryczałtowanego przychodu pracownika związanego z wykorzystywaniem samochodu służbowego do celów prywatnych oraz interpretację ogólną nr DD3.8201.1.2018 z dnia 15 września 2020 r. w sprawie zastosowania 50 proc. kosztów uzyskania przychodów do honorarium autorskiego.

Zdaniem Ministra Finansów, koszty związane z utrzymaniem i ogólnym użytkowaniem samochodu finansowane przez pracodawcę, udostępniającego pracownikowi samochód służbowy do wykorzystywania do celów prywatnych, mieszczą się w zryczałtowanym przychodzie, o którym mowa w art. 12 ust. 2a ustawy PIT.

Minister zwrócił uwagę na fakt, że celem uregulowania w ustawie o PIT kwestii nieodpłatnego świadczenia z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych było ułatwienie sposobu określania wartości tego przychodu. Natomiast interpretacja tych przepisów, z której wynikałaby konieczność odrębnego ustalania kosztów finansowanych przez pracodawcę w celu ich opodatkowania, przeczyłaby intencji ustawodawcy dotyczącej uproszczenia rozliczenia z tego tytułu i niweczyłaby sens zryczałtowanej formy określania przychodu.

Minister Finansów poparł jednolitą linię orzeczniczą sądów administracyjnych, zgodnie z którą ryczałtowo określona wartość nieodpłatnego świadczenia obejmuje ponoszone przez pracodawcę koszty związane z utrzymaniem i ogólnym użytkowaniem samochodu, przykładowo takie jak: paliwo, ubezpieczenie, wymiana opon, bieżące naprawy, okresowe przeglądy, które zakład pracy – jako właściciel samochodu – musi ponieść, aby samochód był sprawny i mógł uczestniczyć w ruchu drogowym.

Niemniej jednak, dodatkowe koszty, takie jak opłaty parkingowe, czy opłaty za przejazdy autostradą nie mogą być uznawane za świadczenia objęte kwotą określającą zryczałtowany przychód. MF wskazuje, że w ustawie mowa jest bowiem jedynie o świadczeniach związanych z wykorzystaniem samochodu służbowego, nie chodzi więc o wszelkie pochodne koszty związane z podróżą samochodem udostępnionym do wykorzystywania w celach prywatnych.

W drugiej z omawianych interpretacji wskazano warunki, których spełnienie umożliwia zastosowanie 50 proc. kosztów uzyskania przychodów w odniesieniu do przychodów z umowy o pracę albo umów cywilnoprawnych z tytułu korzystania z praw autorskich i praw pokrewnych lub rozporządzania tymi prawami.

Minister Finansów wyraził stanowisko, zgodnie z którym dla potraktowania wynagrodzenia, jako honorarium i dla zastosowania wobec niego 50 proc. kosztów uzyskania przychodów niezbędne jest: 

1. powstanie utworu będącego przedmiotem prawa autorskiego, warunkujące korzystanie przez twórcę z praw autorskich i umożliwiające rozporządzanie majątkowym prawem autorskim do utworu; 

2. dysponowanie obiektywnymi dowodami potwierdzającymi powstanie utworu będącego przedmiotem prawa autorskiego; 

3. wyraźne wyodrębnienie honorarium od innych składników wynagrodzenia poza przypadkami, w których 50 proc. koszty uzyskania przychodów można stosować do całości wynagrodzenia twórcy.