Bez kategorii

KARY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW ZA NADUŻYCIE OKREŚLEŃ „BIO” I „EKO” – NOWA USTAWA O ROLNICTWIE EKOLOGICZNYM I PRODUKCJI EKOLOGICZNEJ

Prezydent podpisał nową ustawę o rolnictwie ekologicznym, która miała wejść w życie już 1 stycznia 2022. Jednak ze względu na pandemię została przyjęta z opóźnieniem. Potrzeba opracowania nowej ustawy wynika z konieczności wprowadzenia do polskiego porządku prawnego postanowień rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 oraz adaptacji systemu kontroli w rolnictwie ekologicznym do wymogów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych przeprowadzanych w celu zapewnienia stosowania prawa żywnościowego i paszowego oraz zasad dotyczących zdrowia i dobrostanu zwierząt, zdrowia roślin i środków ochrony roślin, zmieniającego wcześniejsze rozporządzenia.

Ustawa rozszerza przede wszystkim obowiązujący zakres kar za niesłuszne sugerowanie, że dana żywność jest ekologiczna. Sankcje będą obowiązywać nie tylko za wprowadzanie w błąd co do oznaczenia produktu na opakowaniu, ale też stosowanie nieprawdziwych określeń „eko” czy „bio” w reklamach handlowych.

I tak m.in.: przedsiębiorca:

  • wprowadzający do obrotu produkt, który nie jest objęty certyfikatem, o którym mowa w art. 35 ust. 1 rozporządzenia 2018/848, ale jest oznakowany jako produkt rolnictwa ekologicznego lub jako produkt w okresie konwersji, podlega karze pieniężnej w wysokości do 200% korzyści majątkowej, którą uzyskała lub którą mogłaby uzyskać za wprowadzone do obrotu produkty, nie niższej jednak niż 1000 zł;
  • stosujący w reklamie lub opisie handlowym produktu, który nie jest objęty certyfikatem, o którym mowa w art. 35 ust. 1 rozporządzenia 2018/848, określenia odnoszące się do produkcji ekologicznej, w tym przez użycie określenia „ekologiczny” lub pochodne tego określenia, lub określenia „eko” lub „bio”, podlega karze pieniężnej w wysokości do 200% korzyści majątkowej, którą uzyskała lub którą mogłaby uzyskać za wprowadzone do obrotu produkty, nie niższej jednak niż 1000 zł.

Zaproponowany w ustawie system kontroli produkcji ekologicznej przewiduje kontynuację obecnie stosowanego rozwiązania opartego na delegowaniu upoważnionym jednostkom certyfikującym zadań związanych z kontrolą i certyfikacją produkcji ekologicznej co do zgodności z przepisami dotyczącymi rolnictwa i produkcji ekologicznej. Z uwagi na rozdzielenie wymogów dotyczących delegowania jednostkom upoważnionym zadań związanych z kontrolą i certyfikacją między rozporządzenie 2017/625 oraz rozporządzenie 2018/848, ustawa wskazuje oba te rozporządzenia, a nie tylko to dotyczące produkcji ekologicznej, jak ma to miejsce w obecnie obowiązującej ustawie z 2009 r. Zakres ustawy obejmuje także możliwość uregulowania spraw nieuregulowanych obecnie przepisami ww. rozporządzeń Unii Europejskiej lub obszarów pozostawionych do uregulowania przez państwa członkowskie.

Inne ważne rozwiązania, które wprowadza ustawa to:

  • określone zostały kompetencje organów, jeśli chodzi o system kontroli i nadzoru nad produkcją ekologiczną, zgodnie z przepisami unijnymi;
  • wprowadzone zostały przepisy, które spowodują zwiększenie podaży nawozów dla producentów ekologicznych;
  • zwiększone zostały stawki wsparcia dla rolników ekologicznych stosujących nasiona w jakości ekologicznej;
  • zniesiony został krajowy wymóg opiniowania przez jednostki certyfikujące wniosków o wydanie zgód na zastosowanie odstępstw od zasad produkcji ekologicznej. Rozwiązanie to przyspieszy i ułatwi procedurę wydawania zgód dla producentów ekologicznych.

Więcej:  https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=2180