Bez kategorii

KIEDY WNIOSEK O PRACĘ ZDALNĄ BĘDZIE WIĄŻĄCY DLA PRACODAWCY?

7 kwietnia 2023 r. wejdą w życie przepisy nowelizacji ustawy – Kodeks pracy z 1 grudnia 2022 r. dotyczące pracy zdalnej. W związku z tym pojawia się wiele pytań dotyczących pracy zdalnej, w szczególności sytuacji, w której wnioski o pracę zdalną będą dla pracodawcy wiążące.

Co do zasady wiążący dla pracodawcy będzie wniosek dotyczący pracy zdalnej złożony przez:

  1. pracownicę w ciąży,
  2. pracownika wychowującego dziecko do ukończenia przez nie 4. roku życia,
  3. pracownika sprawującego opiekę nad innym członkiem najbliższej rodziny lub inną osobą pozostającą we wspólnym gospodarstwie domowym, posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,
  4. pracownika, o którym mowa w art. 1421 § 1 pkt 2 i 3 Kodeksu pracy, to jest:
  • pracownika-rodzica dziecka posiadającego zaświadczenie, o którym mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, to jest zaświadczenie o ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniu albo nieuleczalnej chorobie zagrażającej życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu;
  • pracownika-rodzica dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności albo orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności określonym w przepisach o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
  • pracownika-rodzica dziecka posiadającego odpowiednio opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, o których mowa w przepisach ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.

Wiążący charakter oznacza, że pracodawca będzie obowiązany uwzględnić wniosek ww. pracowników, chyba że nie jest to możliwe ze względu na organizację pracy lub rodzaj pracy wykonywanej przez pracownika. W takim przypadku o przyczynie odmowy uwzględnienia wniosku pracodawca będzie musiał poinformować pracownika papierowo lub elektronicznie w terminie 7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku.

Źródło: Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej