Bez kategorii

KOSZTY PRACY ZDALNEJ

Zgodnie z art. 6724 Kodeksu pracy pracodawca jest zobowiązany m.in.:

  1. zapewnić pracownikowi wykonującemu pracę zdalną materiały i narzędzia pracy, w tym urządzenia techniczne, niezbędne do wykonywania pracy zdalnej;
  2. zapewnić pracownikowi wykonującemu pracę zdalną instalację, serwis, konserwację narzędzi pracy, w tym urządzeń technicznych, niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej lub pokryć niezbędne koszty związane z instalacją, serwisem, eksploatacją i konserwacją narzędzi pracy, w tym urządzeń technicznych, niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej, a także pokryć koszty energii elektrycznej oraz usług telekomunikacyjnych niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej.

Jak wynika z powyższego przepisu pracodawca zobowiązany jest zwrócić pracownikowi m.in. podwyższone koszty energii elektrycznej oraz koszty Internetu, które wiążą się z wykonywaniem pracy zdalnej. Kodeks pracy nie wskazuje wprost ile powinien wynosić dodatek za pracę zdalną. Zwrot kosztów może odbywać się na zasadzie ryczałtu i na podstawie skalkulowanych wydatków.

W dniu 24 sierpnia 2023 r.  Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (0113-KDIPT2-3.4011.506.2023.1.SJ) wydał także interpretację dotyczące  podwyższonych kosztów pracowniczych w przypadku pracy zdalnej. Zgodnie ze stanowiskiem organów podatkowych praca zdalna nie powinna pozbawiać pracownika mieszkającego w innym mieście niż zakład pracy prawa do podwyższonych kosztów uzyskania przychodów bez względu na sposób świadczenia przez niego pracy.