Bez kategorii

Kwestia rezydencji podatkowej w ramach tarczy finansowej PFR

Od pierwszych dni marca bieżącego roku Rzeczpospolita Polska, podobnie jak inne państwa europejskie, zmaga się z pandemią koronawirusa. Stan ten wpływa na zmiany w poszczególnych aktach prawnych, które mają na celu ograniczenie negatywnych skutków zastoju gospodarczego, spowodowanego przez konieczność ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa, i jednoczesnego pobudzenia przedsiębiorstw poprzez zaoferowanie im finansowej pomocy. Jedną z form wsparcia polskich przedsiębiorców jest zaproponowana tarcza finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju, która jest częścią pakiet ustaw zwanych tarczą antykryzysową. Czy jednak pomoc dla przedsiębiorców dotyczy również firm, których rezydencja podatkowa znajduje się poza Rzeczpospolitą Polską?

Czym jest rezydencja podatkowa?

Pod pojęciem rezydencji podatkowej można zdefiniować miejsce, w którym przedsiębiorca jest zobowiązany do wypełnienia zobowiązań podatkowych. Pojęcie rezydencji nie jest tożsame z obywatelstwem. Przedsiębiorca może być obywatelem Słowacji, ale być jednocześnie rezydentem podatkowym w Polsce. Kwestia zobowiązań podatkowych, a także różnych przepisów, i co w tym przypadku równie istotne, różnych stawek podatkowych wpływa na to, iż niektóre kraje są określane jako „raje podatkowe”, z racji faktu, że oferują zagranicznym przedsiębiorcom wyjątkowe ulgi. Są to m.in. Kajmany, Seszele czy Samoa.

Status rezydencji podatkowej w tarczy finansowej

Należy podkreślić, iż tarcza finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju skierowana jest do przedsiębiorców posiadających rezydencję podatkową na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego z zarejestrowaną na terytorium polskim działalnością gospodarczą w Krajowym Rejestrze Sądowym bądź Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Co więcej, ustanowiono również wymóg braku posiadania rezydencji podatkowej w tzw. rajach podatkowych przez głównego beneficjenta rzeczywistego, czyli osoby fizycznej, która pełni faktyczną władzę nad danym podmiotem, w omawianym przypadku nad przedsiębiorstwem.

Określenie rezydencji podatkowej następuje na podstawie art. 3 ust. 1a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z jego postanowieniami obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów podlegają osoby, które:

  • posiadają na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub
  • przebywają na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym

o ile umowa międzynarodowa, której przedmiotem jest uniknięcie podwójnego opodatkowania, zawarta przez Polskę, nie stanowi inaczej.

Zważyć jednak należy, iż tarcza finansowa oferuje pewne odstępstwo pozwalające obcemu rezydentowi podatkowemu na skorzystanie z pomocy finansowej. Jest to wymóg złożenia zobowiązania przez beneficjenta rzeczywistego do przeniesienia rezydencji podatkowej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w trakcie 9 miesięcy od udzielenia dofinansowania w ramach tarczy finansowej. W przypadku zagranicznego podmiotu wskazane powyżej odstępstwo będzie możliwe dopiero po uzyskaniu dodatkowych zobowiązań uzgodnionych z Polskim Funduszem Rozwoju.

Jeżeli chcą państwo uzyskać więcej informacji o tarczy finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju, bądź mają wątpliwości w kwestii rezydencji podatkowej, zapraszamy do kontaktu z Kancelarią.