Bez kategorii

Limit przychodów na zwolnienia ze składek ZUS dla samozatrudnionych

Wbrew informacjom przekazywanym w piątek przez instytucje Sejmu, a także Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, nowelizacja szeroko komentowanej tarczy antykryzysowej nie zlikwidowała konieczności opłaty składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przez prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą bez względu na wielkość uzyskanego przychodu. Ostatecznie w opublikowanym w Dzienniku Ustaw akcie normatywnym znalazł się pierwotny zapis artykułu, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 31 marca 2020 r. Konieczne jest zatem spełnienie warunku, jakim jest osiągnięcie przychodu w kwocie nieprzekraczającej 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (nieprzekraczającej kwoty 15600 złotych) w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku.

Znowelizowana ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych ma na celu przeciwdziałanie prognozowanemu kryzysowi gospodarczemu. Przyjęte dotychczas rozwiązania poszerzają pomoc dla osób prowadzących działalność gospodarczą, a także pracowników, którzy są szczególnie narażeni na straty związane z panującą pandemią, jak również określa szereg zmian wpływających funkcjonowanie i działalność poszczególnych sektorów gospodarczych oraz organów stanowiących jednostki samorządu terytorialnego.