Bez kategorii

NIE KAŻDY POWINIEN MIEĆ DOSTĘP DO NUMERU PESEL ZAMIESZCZANEGO W CENTRALNYM REJESTRZE BENEFICJENTÓW RZECZYWISTYCH

Opiniowanie projektu ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw stało się dla Prezesa UODO okazją, by zwrócić uwagę na konieczność zmiany obowiązujących już przepisów tej ustawy, tak by zapewnić właściwą ochronę numeru PESEL.

Do Urzędu Ochrony Danych Osobowych wpływa wiele sygnałów dotyczących zakresu danych osobowych, które należy zamieszczać w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych. Ponieważ Rejestr ten jest jawny, oznacza to, że dostęp do niego jest nieograniczony. Zatem każdy może mieć dostęp do danych osobowych w nim zgromadzonych, w tym do numerów PESEL.

W opinii Prezesa UODO, przepisy krajowe – wdrażające unijne regulacje dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy lub finansowaniu terroryzmu i nakładające na kraje członkowskie obowiązek utworzenia wspomnianego rejestru – powinny zapewniać właściwą ochronę danych osobowych przetwarzanych w tym rejestrze. Przewiduje to zresztą wprost motyw 14 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu. Stanowi on, że: Państwa członkowskie powinny równie zagwarantować, by inne osoby mogące wykazać uzasadniony interes w odniesieniu do informacji dotyczących prania pieniędzy, finansowania terroryzmu i powiązanych przestępstw – takich jak korupcja, przestępstwa podatkowe i oszustwa – otrzymały dostęp do informacji o beneficjentach rzeczywistych, z poszanowaniem zasad ochrony danych.

W ocenie Prezesa UODO rozważenia wymaga wprowadzenie do ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu takich zmian, aby zapewnić dostęp do danych z rejestru wyłącznie osobom posiadającym interes prawny czy faktyczny.

Pozwoliłoby to zapobiec niebezpieczeństwu pozyskiwania danych z rejestru, zwłaszcza numeru PESEL, w niezgodnych z prawem celach. Jednocześnie zapewniłoby zgodność krajowych przepisów z art. 87 RODO zobowiązującym do zapewnienia szczególnej ochrony krajowego numeru identyfikacyjnego, jakim w Polsce jest numer PESEL.

Źródło: https://www.uodo.gov.pl/