Bez kategorii

NOWE ZASADY OZNACZEŃ TRADYCYJNYCH SPECJALNOŚCI PRODUKTÓW ROLNYCH I ŚRODKÓW SPOŻYWCZYCH

Szykują się duże zmiany w procedurze nadawania oznaczeń tradycyjnych specjalności produktów rolnych i środków spożywczych. W styczniu Sejm RP uchwalił ustawę o rejestracji i ochronie nazw pochodzenia, oznaczeń geograficznych oraz gwarantowanych tradycyjnych specjalności produktów rolnych i środków spożywczych, win lub napojów spirytusowych oraz o produktach tradycyjnych. Ustawa trafiła do podpisu Prezydenta.

Jak wskazano w uzasadnieniu celem ustawy jest stworzenie jednolitych przepisów dotyczących procedury rejestracji na szczeblu krajowym oraz kontroli i ochrony wszystkich ww. produktów, środków lub napojów. Obecnie przepisy dotyczące danego produktu czy napoju są rozproszone i zmieszczone w aktach prawnych regulujących kwestie dotyczące tego produktu czy napoju, co stanowi dodatkowy ciężar administracyjny i utrudnienie dla ich producentów. Stworzenie spójnych zasad w jednym akcie prawnym umożliwi lepszą kontrolę i egzekwowanie ochrony przysługującej zarejestrowanym w Unii Europejskiej (UE) nazwom produktów i napojów.

Nowa ustawa określa m.in.:

  1. warunki ochrony na terytorium kraju nazw pochodzenia, oznaczeń geograficznych i gwarantowanych tradycyjnych specjalności produktów rolnych lub środków spożywczych, oznaczeń geograficznych win, oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych i określeń tradycyjnych produktów sektora wina;
  2. zasady oraz trybu postępowania w procesie oceny wniosków o rejestrację oznaczeń geograficznych, gwarantowanych tradycyjnych specjalności i określeń tradycyjnych artykułów rolno-spożywczych, tj. produktów rolnych i środków spożywczych, win i napojów spirytusowych;
  3. zadania oraz właściwości organów i jednostek organizacyjnych w zakresie kontroli i certyfikacji artykułów rolno-spożywczych posiadających chronioną nazwę pochodzenia, chronione oznaczenie geograficzne albo artykułów rolno-spożywczych będących gwarantowanymi tradycyjnymi specjalnościami;
  4. krajową procedurę badania wniosku o rejestrację nazwy pochodzenia, oznaczenia geograficznego, gwarantowanej tradycyjnej specjalności, wniosku o zatwierdzenie zmiany w specyfikacji produktu, sprzeciwu do wniosku o rejestrację i wniosku o cofnięcie rejestracji;
  5. zasady oraz tryb kontroli i certyfikacji produktów rolnych i środków spożywczych posiadających nazwę pochodzenia, oznaczenie geograficzne lub produktów rolnych i środków spożywczych będących gwarantowaną tradycyjną specjalnością, w zakresie nieuregulowanym w rozporządzeniu nr 1151/2012, win posiadających nazwę pochodzenia, oznaczenie geograficzne lub określenie tradycyjne, w zakresie nieuregulowanym w rozporządzeniu nr 1308/2013, napojów spirytusowych posiadających oznaczenie geograficzne, w zakresie nieuregulowanym w rozporządzeniu 2019/787;
  6. zasad prowadzenia listy produktów tradycyjnych oraz sposobu postępowania w sprawach uzyskania wpisu na tę listę.

Źródło: Druk sejmowy nr 2844.