Bez kategorii

Nowelizacja Kodeksu cywilnego umożliwiająca przyznawanie zadośćuczynienia za naruszenie więzi rodzinnej

Prezydent w ostatnich dniach podpisał nowelizację Kodeksu cywilnego, która wprowadza art. 446[2]:  „w razie ciężkiego i trwałego uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia, skutkującego niemożnością nawiązania lub kontynuowania więzi rodzinnej, sąd może przyznać najbliższym członkom rodziny poszkodowanego odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę”.

Przepis ma być stosowany z mocą wsteczną, tj. także w związku ze zdarzeniami, których skutkiem jest niemożność nawiązania lub kontynuowania z poszkodowanym więzi rodzinnej, powstałymi przed dniem wejścia w życie projektowanej nowelizacji.

Tym samym przepis ten jednoznacznie wprowadza możliwość ubiegania się o takie zadośćuczynienie przez najbliższych członków rodziny (zarówno od sprawcy wypadku, jak i ubezpieczyciela). Wcześniej problem ten próbowano rozwiązać na gruncie orzecznictwa Sądu Najwyższego, które jednak było rozbieżne (przykładowe orzeczenia: Postanowienie SN z 5.01.2017 r., I CSK 444/16, LEX nr 2195668, Wyrok SN z 24.06.2019 r., III CSK 233/17, LEX nr 2684167, Wyrok SN z 10.02.2017 r., V CSK 291/16, LEX nr 2329480, Wyrok SN z 24.04.2018 r., V CSK 300/17, LEX nr 2515739).