Bez kategorii

OD 21 KWIETNIA ZMIANY W SYSTEMIE SENT

20 kwietnia w Dzienniku Ustaw zostało opublikowane rozporządzenie, obejmujące systemem SENT przewóz zbóż, mięsa drobiowego, jaj i produktów pszczelich. Przepisy weszły w życie już dzisiaj, tj. 21 kwietnia.

Zmiana dotyczy działalności mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców w zakresie zgłoszenia przewozów towarów do rejestru SENT oraz zapewnienia przekazywania danych geolokalizacyjnych środków transportu przewożących te towary.

Systemem SENT został objęty przewóz zboża, jaj, mięsa drobiowego i produktów pszczelich, we wskazanych poniżej ilościach podzielonych na następujące sektory wymienione w odpowiednich częściach załącznika I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013:

  • zboża, część I, jeżeli masa brutto przesyłki towarów przekracza 500 kg – kod w rejestrze SENT 000101
  • jaja, część XIX, jeżeli ich liczba w przesyłce towarów przekracza 900 szt. – kod w rejestrze SENT 000102
  • mięso drobiowe, część XX, jeżeli masa brutto przesyłki towarów przekracza 250 kg – kod w rejestrze SENT 000103
  • produkty pszczele, część XXII, jeżeli masa brutto przesyłki towarów przekracza 10 kg – kod w rejestrze SENT 000104

Obowiązek zgłaszania do rejestru SENT dotyczy:

  • wewnątrzwspólnotowych nabyć ww. towarów,
  • przewozów towarów pomiędzy innymi państwami członkowskimi UE przez terytorium Polski.

Przy czym z obowiązku zgłaszania do rejestru SENT zwolnione są przewozy towarów, które realizowane są na podstawie art. 5 ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi (tzw. ustawa SENT), czyli rozpoczynające się na terytorium Polski.

Źródło:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/20132) z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 671, z późn. zm.)

Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi (Dz. U. z 2023 r. poz. 104).