Bez kategorii

OD 22 WRZEŚNIA NOWE UPRAWNIENIA DLA PRACOWNIKÓW SZCZEGÓLNIE CHRONIONYCH

Przepisy wprowadzone do Kodeksu postępowania cywilnego ustawą z 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o emeryturach pomostowych oraz niektórych innych ustaw rozszerzają zakres ochrony przed zwolnieniem pracowników szczególnie chronionych. Przepisy te wejdą w życie już 22 września 2023 r.

Zgodnie z nowymi przepisami w sprawach z zakresu prawa pracy, w których pracownik podlegający szczególnej ochronie przed rozwiązaniem stosunku pracy za wypowiedzeniem lub bez wypowiedzenia dochodzi roszczenia o uznanie wypowiedzenia stosunku pracy za bezskuteczne lub o przywrócenie do pracy, sąd na wniosek uprawnionego na każdym etapie postępowania udzieli zabezpieczenia przez nakazanie dalszego zatrudnienia go przez pracodawcę do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Podstawą udzielenia zabezpieczenia jest jedynie uprawdopodobnienie istnienia roszczenia.

Sąd może odmówić udzielenia zabezpieczenia wyłącznie w sytuacji gdy roszczenie jest oczywiście bezzasadne.

Pracownicy szczególnie chronieni to:

  • kobiety w ciąży i na urlopie macierzyńskim,
  • ojcowie na urlopie tacierzyńskim,
  • pracownicy na urlopie wychowawczym i rodzinnym
  • pracownicy przed emeryturą
  • działacze związkowi
  • pracownicy przebywający na zwolnieniu lekarskim.

Przy czym ochroną będą objęci tylko pracownicy, którzy są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę. Ponadto wyjątkiem jest zwolnienie dyscyplinarne z winy pracownika, likwidacja zakładu pracy czy też jego upadłość.

Nowelizacja rozszerza też m.in.: zakres podmiotowy osób mogących skorzystać z emerytury pomostowej ze względu na pracę w warunkach szkodliwych. Natomiast przepisy dotyczące emerytur pomostowych wejdą w życie dopiero od stycznia 2024 r.