Bez kategorii

Od 31 października 2021 r. działalność na rzecz spółek lub trustów oraz działalność w zakresie walut wirtualnych stała się działalnością regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy Prawo przedsiębiorców

Dodany nowelą z 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw rozdział 11a do ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (dalej: u.p.p.p.f.t.) wprowadza obowiązek spełnienia określonych wymogów oraz uzyskania wpisu do odpowiedniego rejestru działalności.

Od 31 października 2021 r. obowiązkowi podlegają wszyscy przedsiębiorcy prowadzący działalność na rzecz spółek lub trustów, która polega na świadczeniu usług polegających na:

 • tworzeniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej,
 • pełnieniu funkcji członka zarządu lub umożliwianiu innej osobie pełnienia tej funkcji lub podobnej funkcji w osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej,
 • zapewnianiu siedziby, adresu prowadzenia działalności lub adresu korespondencyjnego oraz innych pokrewnych usług osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej,
 • działaniu lub umożliwieniu innej osobie działania jako powiernik trustu, który powstał w drodze czynności prawnej;
 • działaniu lub umożliwieniu innej osobie działania jako osoba wykonująca prawa z akcji lub udziałów na rzecz podmiotu innego niż spółka notowana na rynku regulowanym podlegającym wymogom dotyczącym ujawniania informacji zgodnie z prawem Unii Europejskiej lub podlegająca równoważnym standardom międzynarodowym;

oraz wszyscy przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie walut wirtualnych, która polega na:

 • wymianie pomiędzy walutami wirtualnymi i środkami płatniczymi;
 • wymianie pomiędzy walutami wirtualnymi;
 • pośrednictwie w wymianach, o których mowa powyżej;
 • prowadzeniu rachunków zapewniających osobom uprawnionym możliwość korzystania z jednostek walut wirtualnych, w tym przeprowadzania transakcji ich wymiany.

Zgodnie z art. 129a ust. 2  u.p.p.p.f.t. obowiązek uzyskania wpisu do rejestru działalności na rzecz spółek lub trustów nie obejmuje radców prawnych, adwokatów oraz spółek, o których mowa w art. 8 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych i art. 4a ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze.

Istotne jest to, że zgonie z art.  129b oraz art. 129n u.p.p.p.f.t. działalność regulowana, o której mowa powyżej może być wykonywana przez:

 • osobę fizyczną, która nie została prawomocnie skazana za umyślne przestępstwo przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wymiarowi sprawiedliwości, przeciwko wiarygodności dokumentów, przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu i interesom majątkowym w obrocie cywilnoprawnym, przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, przestępstwo, o którym mowa w art. 165a ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny, przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, w której wspólnicy, którym powierzono prowadzenie spraw spółki, lub uprawnieni do reprezentacji spółki, lub członkowie organów zarządzających nie zostali prawomocnie skazani za przestępstwo, o którym mowa powyżej lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Ponadto wymóg niekaralności stosuje się również do osób kierujących wykonywaniem czynności związanych z prowadzeniem działalności na rzecz spółek, trustów lub w zakresie walut wirtualnych oraz do beneficjenta rzeczywistego podmiotu prowadzącego taką działalność.

Natomiast zgodnie z art. 129c i 129o u.p.p.p.f.t. na przedsiębiorców prowadzących działalność na rzecz spółek i trustów oraz prowadzących działalność w zakresie walut wirtualnych nałożono także wymóg posiadania odpowiedniej wiedzy lub doświadczenia przy wykonywaniu działalności regulowanej. Wymóg ten uznaje się za spełniony w przypadku:

 • ukończenia szkolenia lub kursu obejmujących prawne lub praktyczne zagadnienia związane z wykonywaną działalnością regulowaną lub
 • wykonywania, przez okres co najmniej roku, czynności związanych z działalnością regulowaną potwierdzonych odpowiednimi dokumentami.

Podmioty prowadzące aktualnie taką działalność powinny do 30 kwietnia 2022 r. uzyskać wpis do odpowiedniego rejestru. Z kolei podmioty, które planują rozpoczęcie takiej działalności od 31 października 2021 r. lub później, powinny uzyskać wpis do odpowiedniego rejestru przed rozpoczęciem faktycznego prowadzenia tego rodzaju działalności.

Wniosek o wpis do rejestru można złożyć od 31 października 2021 r. wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP.

Organ właściwy w sprawach rejestru działalności w zakresie walut wirtualnych dokonuje wpisu do tego rejestru w terminie 14 dni od dnia wpływu wniosku.

Rejestr prowadzi Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Katowicach.

Kara za prowadzenie działalności na rzecz spółek lub trustów albo działalność w zakresie walut wirtualnych bez uzyskania wymaganego wpisu do odpowiedniego rejestru podlega karze pieniężnej do wysokości 100 tys. zł (art. 153a i 153b u.p.p.p.f.t.).

Źródło: Ministerstwo Finansów