Bez kategorii

OPINIA RZECZNIKA TSUE – BANK NIE BĘDZIE MÓGŁ ŻĄDAĆ WYNAGRODZENIA ZA KORZYSTANIE Z KAPITAŁU PRZEZ FRANKOWICZÓW

Rzecznik generalny TSUE wydał 16 lutego 2023 r. opinię w sprawie C-520/21 dotyczącą roszczeń stron umowy o kredyt frankowy, która została uznana za nieważną.

Z wydanej opinii wynika, że po uznaniu umowy kredytu hipotecznego za nieważną ze względu na nieuczciwe warunki (umowy, w których znalazły się klauzule szkodzące konsumentom), konsumenci mogą dochodzić od banków roszczeń wykraczających poza zwrot świadczeń pieniężnych na podstawie nieważnej umowy oraz odsetek, o ile nie stoi temu na przeszkodzie prawo krajowe.

Natomiast banki nie mają tego prawa w stosunku do konsumenta, w szczególności do wynagrodzenia za korzystanie przez niego z kredytu, ponieważ sprzeciwia się temu unijna dyrektywa 93/13 w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich.

Opinia została wydana w związku z pytaniami prejudycjalnymi jakie sąd warszawski zadał TSUE w sierpniu 2021 r.

Opinia Rzecznika Generalnego TSUE daje kredytobiorcą szansę na dochodzenie roszczeń, przy czym to dopiero wstępne zwycięstwo kredytobiorców, ponieważ muszą poczekać na wyrok TSUE.