Bez kategorii

Opinia zabezpieczająca przed zastosowaniem klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania jako instytucja zwiększająca pewność prawa i bezpieczeństwo podatników

Wraz z wprowadzeniem do systemu prawa podatkowego nowych regu­lacji dotyczących klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania powo­łano instytucję opinii zabezpieczającej, która umożliwia podatnikowi poznanie stanowiska organu podatkowego co do oceny planowanych lub podjętych już transakcji, do których potencjalnie zastosowanie może znaleźć klauzula.

Wcześniej obowiązujące przepisy regulujące problematykę unikania opodatkowania nie zawierały analogicznych regulacji odnoszących się do wydania w specyficznym trybie opinii czy interpretacji pełniącej funkcję ochronną w zakresie unikania opo­datkowania. Celem niniejszego rozdziału jest analiza i ocena regulacji prawnych odnoszących się do instytucji opinii zabezpieczającej przed zastosowaniem klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania w kontek­ście realizacji zasady pewności prawa.

A. Franczak, Opinia zabezpieczająca przed zastosowaniem klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania jako instytucja zwiększająca pewność prawa i bezpieczeństwo podatników [w:] A. Kaźmierczyk, A. Franczak (red.) Zasada pewności w prawie podatkowym, Wolters Kluwer, Warszawa 2018.