Bez kategorii

Podatek od najmu – kiedy nie skorzystasz z ryczałtu

Począwszy od 1 stycznia 2019 r. w przypadku wyboru opodatkowania ryczałtem za równoznaczne z dokonaniem wyboru opodatkowania ryczałtem na dany rok podatkowy, uznaje się pierwszą w roku podatkowym wpłatę na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z tego tytułu, a jeżeli pierwszy taki przychód podatnik osiągnie w grudniu roku podatkowego – złożenie zeznania PIT-28.
Podstawa prawna: – art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 43).

Wynajmujący od 2019 r. nie muszą składać do urzędu skarbowego oświadczenia o wyborze ryczałtu. Jednak nadal powinni pamiętać o terminowym uiszczaniu podatku od najmu. Przekroczenie terminu jest jednoznaczne z utratą prawa do opodatkowania 8,5 % ryczałtem – tak stwierdził w najnowszej interpretacji Dyrektor Krajowej Administracji Skarbowej – interpretacja nr 0113-KDIPT2-1.4011.483.2020. 3.MM

Wnioskodawczyni posiada lokal mieszkalny w bloku, który w 2019 r. postanowiła wynająć. W maju 2019 r. wynajęła ww. lokal mieszkalny. W związku z niewiedzą nie zgłosiła tego faktu do Urzędu Skarbowego, jednak w chwili, gdy się dowiedziała o popełnionym błędzie, a było to w marcu 2020 r., złożyła PIT-28 oraz dokonała jednorazowej wpłaty za okres od maja do grudnia 2019 r. wg stawki 8,5%, tj. po 51 zł miesięcznie oraz dokonała opłaty za styczeń i luty 2020 r. przelewem bankowym. Została wezwana do Urzędu Skarbowego, gdzie poinformowaną Ją, że błędnie wypełniła PIT-28, gdyż powinna wypełnić PIT-36 i opłacić podatek 18%, od 1 października 2019 r. 17 %. Podatniczka nie zgodziła się ze stanowiskiem fiskusa i wystąpiła o interpretację, pytając czy może rozliczać się ryczałtem. 

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wskazał, że Podatniczka może rozliczyć się w formie ryczałtu jedynie za 2020 r. Za 2019 r. powinna zapłacić podatek wg skali podatkowej. Dyrektor KIS poinformował, że zgodnie z treścią  art. 9 ust. 4 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym za równoznaczne z wyborem ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na dany rok podatkowy uznaje się dokonanie pierwszej w tym roku wpłaty na ryczałt.

Zgodnie z przepisem art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1387, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych wyraźnie rozróżnia źródła przychodów oraz sposób opodatkowania dochodów z poszczególnych źródeł. Stosownie do przepisów tej ustawy – odrębnymi źródłami przychodów są określone w art. 10 ust. 1:

  • pkt 3 – pozarolnicza działalność gospodarcza,
  • pkt 6 – najem, podnajem, dzierżawa, poddzierżawa oraz inne umowy o podobnym charakterze, w tym również dzierżawa, poddzierżawa działów specjalnych produkcji rolnej oraz gospodarstwa rolnego lub jego składników na cele nierolnicze albo na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej, z wyjątkiem składników majątku związanych z działalnością gospodarczą.

W myśl art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej – oznacza to działalność zarobkową:

  1. wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
  2. polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
  3. polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych – prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Z wskazanych powyżej przepisów wynika, że najem dla celów podatkowych może być traktowany jako pozarolnicza działalność gospodarcza lub jako odrębne źródło przychodów, określone w art. 10 ust. 1 pkt 6 ww. ustawy.

Kiedy można skorzystać z ryczałtu?

Warunkiem skorzystania z ryczałtowanej formy opodatkowania przychodów z najmu jest, zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, złożenie pisemnego oświadczenia o jej wyborze. Przepis ten stanowi, że pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na dany rok podatkowy podatnik składa naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku przedsiębiorstwa w spadku – według ostatniego miejsca zamieszkania zmarłego przedsiębiorcy, do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnął pierwszy przychód z tego tytułu w roku podatkowym, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód osiągnął w grudniu roku podatkowego.

Zgodnie z treścią art. 9 ust. 4 ww. ustawy równoznaczne z dokonaniem wyboru opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na dany rok podatkowy uznaje się pierwszą w roku podatkowym wpłatę na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z tego tytułu, a jeżeli pierwszy taki przychód podatnik osiągnął w grudniu roku podatkowego – złożenie zeznania.

Dyrektor KIS wskazał, że Wnioskodawczyni, dokonując w marcu 2020 r. wpłaty na ryczałt z tytułu przychodów uzyskanych od maja 2019 r. do grudnia 2019 r., nie dokonała skutecznego wyboru opodatkowania w formie ryczałtu za rok 2019.

Tylko gdyby zaczęła  osiągać przychody z najmu w grudniu 2019 r., mogłaby zapłacić pierwszy ryczałt w marcu 2020 r. To oznacza, że przychodów osiągniętych w 2019 r. nie może rozliczyć wg stawki 8,5%

Zatem w 2020 r. Wnioskodawczyni może osiągnięte przychody z tytułu najmu opodatkować zryczałtowanym podatkiem dochodowym, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, tj. wg stawki 8,5% od uzyskanych przychodów do kwoty 100 000 zł, a od nadwyżki ponad tę kwotę wg stawki 12,5%.

Termin zapłaty ryczałtu od najmu

Ryczałt za dany miesiąc trzeba wpłacić do 20. dnia następnego miesiąca (np. za sierpień do 20 września), a za grudzień przed upływem terminu złożenia zeznania ( w 2020 r. był to 2.03.2020 r.) Jeżeli nic się nie zmieni zeznanie roczne PIT 28 trzeba będzie złożyć do 15 lutego 2021 r.

Jak opłacić ryczałt?

Od 1 stycznia 2020 r. podatku od najmu nie uiszcza si już na rachunek urzędu skarbowego. Ryczałt należy wpłacać na mikrorachunek, czyli indywidualny rachunek podatnika. Osoba uzyskując przychody z najmu prywatnego powinna wygenerować numer mikrorachunku, podając numer PESEL.

Źródło: PIT.pl