Bez kategorii

Pojęcie akcji w przepisach kodeksu spółek handlowych

Działalność na giełdzie papierów wartościowych z biegiem lat staje się coraz modniejszą formą inwestowania swoich środków. Nie każdy jednak posiada wystarczającą wiedzę, aby odnaleźć się w trudnym świecie transakcji giełdowych. W dzisiejszym artykule odpowiemy na pytanie czym są akcje wedle polskich przepisów handlowych.

Czym są akcje?

Akcje to papiery wartościowe, które stanowią prawa akcjonariusza związane z uczestnictwem w spółce akcyjnej bądź spółce komandytowo-akcyjnej. Prawa te mogą mieć zarówno charakter majątkowy, jak i niemajątkowy. Warto również zaznaczyć niepodzielny charakter akcji przy jednoczesnej możliwości ich zbycia. Przepisy kodeksu spółek handlowych nie definiują pojęcia akcji wprost, jednak określają czym powinien charakteryzować się dokument akcji jako dowodu uczestnictwa akcjonariusza w danej spółce. Wedle art. 328 kodeksu spółek handlowych dokument akcji powinien mieć formę pisemną, a także zawierać:

  • firmę, siedzibę oraz adres spółki
  • oznaczenie sądu rejestrowego spółki, a także numeru pod którym spółka została zarejestrowana
  • datę rejestracji spółki, jak również datę wystawienia akcji
  • serię, numer, wartość nominalną, a także rodzaj akcji i szczególne uprawnienia z niej wynikające
  • ograniczenia związane z rozporządzeniem akcją
  • zapisy dotyczące obowiązków względem spółki związanych z akcją.

Dodatkowo, w przypadku akcji imiennych, dokument akcji powinien uwzględnić wysokość wpłaty, która została dokonana.

Rodzaje akcji

Prawo handlowe rozróżnia dwa rodzaje akcji. Są to akcje imienne, charakteryzujące się jednoznacznym wskazaniem uprawnionej osoby fizycznej bądź prawnej, jak również akcje na okaziciela, której uprawnionym jest każdy, który posiada dokument akcji. Warto zaznaczyć, iż kodeks spółek handlowych charakteryzuje katalog zamknięty sytuacji, w których wymagane jest, aby akcje miały charakter imienny. Ma to miejsce:

  • w przypadku akcji uprzywilejowanych, które nadają szczególne uprawnienia, za wyjątkiem akcji niemych
  • ·kiedy akcje związane są z obowiązkiem powtarzających się świadczeń niepieniężnych. Akcje mogą być wówczas przenoszone za wyłączną zgodą spółki.
  • w ramach akcji, które są obejmowane w zamian za wkłady niepieniężne. Akcje te powinny być imienne do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy przez walne zgromadzenie spółki.
  • kiedy nie została dokonana pełna wpłata za wydanie dokumentu akcji.

Podsumowanie

Pojęcie akcji jest jednym z głównych terminów związanych z funkcjonowaniem spółek akcyjnych i komandytowo-akcyjnych, a ich prawidłowe zrozumienie wydaje się być pierwszym i koniecznym krokiem na drodze czerpania wymiernych korzyści z działalności na giełdzie papierów wartościowych.

Jeżeli byliby Państwo zainteresowani bardziej szczegółowymi informacjami dotyczącymi akcji bądź funkcjonowania spółek związanych z tym pojęciem, zapraszamy do kontaktu z Kancelarią.