Bez kategorii

Polski Ład a samochód firmowy

Wśród wielu zmian podatkowych wprowadzonych w ramach Polskiego Ładu ustawodawca znowelizował również przepisy dotyczące ustalania:

  • przychodu ze stosunku pracy w przypadku użytkowania przez pracowników samochodów firmowych także do celów prywatnych,
  • wykupu samochodów z leasingu,
  • odpisów amortyzacyjnych od niektórych samochodów.

Zgodnie ze znowelizowanym art. 12 ust. 2a u.p.d.o.f. wartość pieniężną nieodpłatnego świadczenia przysługującego pracownikowi z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych ustala się w wysokości:

  • 250 zł miesięcznie – dla samochodów o mocy silnika do 60 kW, albo stanowiących pojazd elektryczny w rozumieniu ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych lub pojazd napędzany wodorem w rozumieniu tej ustawy;
  • 400 zł miesięcznie – dla samochodów innych niż wymienione powyżej.

W przypadku wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych przez część miesiąca wartość świadczenia ustala się za każdy dzień wykorzystywania samochodu do celów prywatnych w wysokości 1/30 powyższych kwot.

Do 31.12.2021 r., przy określaniu wysokości stosowany był inny wskaźnik – pojemność silnika (1600 cm3). Obecnie pojemność silnika została zastąpiona mocą silnika. Należy zauważyć, że moc silnika do 60 kW (to ok. 82 konie mechaniczne) posiada obecnie bardzo mało samochodów używanych w przedsiębiorstwach, w związku z tym zmiana skutkuje zwiększeniem kwoty ryczałtu.

Jeżeli przedsiębiorca zdecydował się na wykup samochodu z leasingu na cele prywatne do 31.12.2021 r., to może stosować dotychczasowe zasady rozliczenia sprzedaży. Stare zasady przewidywały, że w takim przypadku przychód ze sprzedaży samochodu z majątku prywatnego, który wcześniej był używany w działalności na podstawie leasingu firmowego nie jest przychodem z działalności gospodarczej, tylko prywatnym przychodem przedsiębiorcy ze źródła (odpłatne zbycie rzeczy i praw). Sprzedaż takiego samochodu po upływie 6 miesięcy od daty wykupu nie spowoduje konieczności zapłaty podatku dochodowego.

Zmiany jakie wprowadziły przepisy Polskiego Ładu sprowadzają się do tego, że wydłużeniu uległ okres z 6 miesięcy do 6 lat. Od 2022 r. pieniądze uzyskane ze sprzedaży samochodu wykupionego z leasingu, będą uznawane za przychód z działalności gospodarczej, jeżeli od momentu wykupu do momentu sprzedaży samochodu nie minie 6 lat.

Kolejna niekorzystna dla podatników zmiana dotyczy samochodów używanych wprowadzanych do majątku firmowego. Przedsiębiorcy – zwłaszcza dopiero rozpoczynający działalność – często w ramach oszczędności wprowadzają do środków trwałych firmy samochód, który wcześniej używali jako prywatny. Do 31.12.2021 r. przy ustalaniu tzw. wartości początkowej środka trwałego, a co za tym idzie kosztu amortyzacji, który co miesiąc obniżał podatek, przyjmowało się cenę nabycia, a nie aktualną wartość samochodu. Zgodnie ze zmienionym art. 22g ust. 1 pkt 1 u.p.d.o.f. wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w razie odpłatnego nabycia ustala się według ceny nabycia, a jeżeli były używane przez podatnika przed wprowadzeniem ich do ewidencji i nie były wcześniej amortyzowane – według wartości rynkowej, jeśli jest ona niższa od ceny nabycia.