Bez kategorii

Polski Ład – abolicja podatkowa, kontrole podatkowe

Nowe propozycje Ministerstwa Finansów w przedmiocie abolicji podatkowej, zostały przyjęte przez Rząd i w piątek, tj. 17.09 br. ma się nimi zająć Sejm. Wprowadzając przepis o abolicji podatkowej, w ramach Polskiego Ładu, resort finansów chce zachęcić do ujawnienia dochodów, które wcześniej nie były wykazane w rozliczeniach PIT.

Skorzystanie z abolicji będzie wymagało złożenia wniosku do naczelnika właściwego urzędu skarbowego, w terminie do końca 2022 r. Wniosek będzie mógł być złożony zarówno przez podatników, jak i płatników. We wniosku podmiot będzie zobowiązany wykazać m.in. źródło powstania nieujawnionego dochodu, sposób jego uzyskania oraz metodologię ustalenia wysokości dochodu. Będzie to pewnego rodzaju deklaracja podatkowa, w której wnioskodawca wskaże przychody oraz wiarygodne koszty ich uzyskania. Po zapłacie podatku możliwe będzie skorzystanie z dodatkowego odliczenia od podatku w wysokości 30 % ryczałtu, jeżeli w ciągu roku od złożenia wniosku podatnik zainwestuje co najmniej równowartość zadeklarowanego dochodu m.in. w środki trwałe, udziały lub akcje generujące dochody podlegające opodatkowaniu na terytorium Polski.

Za złożenie wniosku trzeba będzie uiścić opłatę w wysokości 1 % ujawnianego dochodu, nie więcej jednak niż 30 000,00 zł. Złożenie wniosku będzie można poprzedzić zwróceniem się o wydanie opinii w przedmiocie skutków zastosowania przepisów dotyczących ryczałtu do nowej Rady do Spraw Repatriacji Kapitału.

Należy jednak zwrócić uwagę, że skuteczne złożenie wniosku o zastosowanie podatku przejściowego wyłącza zobowiązania za zaległości podatkowe, ale niekoniecznie musi wyłączyć zobowiązania z tytułu zaległości w zakresie składek na ubezpieczenia społeczne lub innych obciążeń publicznoprawnych. Zgłoszenie dokonane na podstawie aktualnej propozycji przepisów może więc w niektórych przypadkach doprowadzić do identyfikacji zaległości w zakresie tych innych ciężarów publicznych z obszaru ubezpieczeń społecznych.

W przypadku gdy wniosek nie będzie spełniał wskazanych w ustawie wymogów, organ podatkowy będzie mógł uznać, że wniosek ten nie został skutecznie złożony i podmiot nie skorzysta z abolicji. Projekt ustawy nie wskazuje dalszych konsekwencji dla podmiotu związanych z nieuwzględnieniem wniosku i nie przewiduje dla niego żadnej dalszej ochrony prawnej z tym związanej. Dlatego też istnieje duże prawdopodobieństwo, że w takiej sytuacji organy podatkowe będą mogły tej podstawie prowadzić wobec podmiotu czynności i kontrole z wykorzystaniem informacji ujawnionych we wniosku.