Bez kategorii

PRZYCHÓD Z CESJI LEASINGU PODLEGA OPODATKOWANIU

Wynagrodzenie uzyskane z tytułu cesji umowy leasingowej stanowi przychód z działalności gospodarczej opodatkowany zryczałtowanym podatkiem dochodowym takie stanowisko zajął Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Cesja leasingu oznacza przeniesienie na podmiot trzeci, przez jedną ze stron tej umowy, wynikających z niej praw i obowiązków. Podstawę cesji stanowi art. 3531 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.

Odstępne z tytułu cesji umowy leasingu stanowi zdaniem Dyrektora KIS określoną sumę pieniężną, zapłaconą przez nabywcę w zamian za możliwość wstąpienia w miejsce dotychczasowego leasingobiorcy (korzystającego). W konsekwencji wartość odstępnego stanowi przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej podlegający opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Dyrektor KIS podkreślił, że do opodatkowania tego przychodu nie znajdzie zastosowania stawka 3%, o której mowa w art. 12 ust. 1 pkt 7 lit. f ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym. W rozpatrywanym przypadku nie dojdzie bowiem do zbycia ruchomego składnika majątku – środka trwałego podlegającego ujęciu w wykazie. Przedmiot umowy cesji nie stanowi własności wnioskodawcy.

W interpretacji podkreślono, że odstępne z tytułu umowy cesji leasingu jest przychodem, dla którego nie ma wprost uregulowania w art. 12 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Właściwą stawką będzie wobec tego stawka mająca zastosowanie do opodatkowania przychodów z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, z którą jest związany przedmiot leasingu.

Zatem w sytuacji scedowania praw i obowiązków wynikających z umowy leasingu na inny podmiot i otrzymania odstępnego na podstawie wystawionej faktury, należy uzyskany z tego tytułu przychód opodatkować zryczałtowanym podatkiem dochodowy – zgodnie z wybraną formą opodatkowania, wg stawki obowiązującej dla prowadzonej działalności, w której przedmiot leasingu jest wykorzystywany.

Interpretacja podatkowa Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 12 października 2022 r. nr 0112-KDIL2-2.4011.688.2022.1.IM.