Bez kategorii

Regulamin zgłoszeń wewnętrznych – nowe obowiązki dla przedsiębiorców i instytucji publicznych

Już wkrótce część polskich przedsiębiorców i instytucji publicznych będzie musiała objąć ochroną sygnalistów, czyli osoby, które zgłaszają informacje na temat naruszeń, jakie pojawiają się w ich miejscu pracy. Nowe obowiązki wynikają z Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii. Polska ma czas na wdrożenie nowych przepisów do 17 grudnia 2021 r.

Projekt ustawy implementującej Dyrektywę do krajowego porządku prawnego – ustawa o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa – opublikowano na stronie Rządowego Centrum Legislacji w październiku. Projekt zakłada, że ustawa wejdzie w życie już po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Przepisy nie przewidują żadnego okresu przejściowego dla podmiotów zatrudniających więcej niż 249 pracowników . Oznacza to, że wiele firm i instytucji publicznych powinno już podjąć działania w celu dostosowania się do przewidzianych w projekcie procedur. W projektowanej ustawie przewidziano bowiem sankcję karną za nieustanowienie wewnętrznej procedury w postaci kary grzywny, kary ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3.

W projekcie ustawy wskazano, że sygnalistą może być m.in.:

 • pracownik  lub były pracownik,
 • osoba ubiegająca się o zatrudnienie, która uzyskała informację o naruszeniu prawa w procesie rekrutacji lub negocjacji poprzedzających zawarcie umowy,
 • osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej,
 • przedsiębiorca,
 • akcjonariusz lub wspólnik,
 • członek organu osoby prawnej,
 • osoba świadcząca pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej,
 • stażysta,
 • wolontariusz.

Projekt ustawy przewiduje trzy tryby możliwego zgłoszenia (ujawnienia) w charakterze reakcji na powziętą informację o naruszeniu, tj. skierowanie zgłoszenia do pracodawcy, do organu publicznego (ponadto także do wyznaczonego organu centralnego) oraz ujawnienie publiczne.

Przepisy projektowanej ustawy przewidują wspólny próg 50 pracowników zarówno dla sektora prywatnego i jak i publicznego odnośnie do obowiązku ustanowienia wewnętrznego kanału dokonywania zgłoszeń (tzw. regulaminu zgłoszeń wewnętrznych) przez pracodawcę. Jak wskazano w uzasadnieniu powyższe nie wyłączy możliwości przyjęcia regulaminu zgłoszeń wewnętrznych przez pracodawców, na których ustawa nie nakłada takiego obowiązku, na zasadzie dobrowolności.

W przedmiocie ustalenia regulaminu zgłoszeń wewnętrznych zastosowanie znajdzie procedura zbliżona do obowiązującej obecnie przy ustalaniu regulaminu pracy, co ma zapewnić spójność z przepisami Kodeksu pracy. Zatem taki regulamin zgłoszeń wewnętrznych musi zostać uzgodniony z zakładową organizacją związkową, a w sytuacji gdy u pracodawcy nie działa zakładowa organizacja związkowa, po konsultacji z przedstawicielami pracowników.

W związku ze zgłoszeniem lub publicznym ujawnieniem informacji o naruszeniu prawa na zasadach określonych w ustawie, zgłaszającego obejmą środki ochrony przewidziane w ustawie. W myśl projektowanego art. 11 ustawy za działania odwetowe uznaje się w szczególności:

 • odmowę nawiązania stosunku pracy,
 • wypowiedzenie lub rozwiązanie bez wypowiedzenia stosunku pracy,
 • niezawarcie umowy o pracę na czas określony po rozwiązaniu umowy o pracę na okres próbny, niezawarcie kolejnej umowy o pracę na czas określony lub niezawarcie umowy o pracę na czas nieokreślony, po rozwiązaniu umowy o pracę na czas określony – w sytuacji gdy pracownik miał uzasadnione oczekiwanie, że zostanie z nim zawarta taka umowa,
 • obniżenie wynagrodzenia za pracę,
 • wstrzymanie awansu albo pominięcie przy awansowaniu,
 • przeniesienie pracownika na niższe stanowisko pracy,
 • działanie zmierzające do utrudnienia znalezienia w przyszłości zatrudnienia w danym sektorze lub branży na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia sektorowego lub branżowego,
 • niekorzystną zmianę miejsca wykonywania pracy lub rozkładu czasu pracy,
 • negatywną ocenę wyników pracy lub negatywną opinię o pracy,
 • wstrzymanie udziału lub pominięcie przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe

– chyba że pracodawca udowodni, że kierował się obiektywnymi powodami.

Przepisy ustawy o środkach ochrony stosowane będą także odpowiednio do innych osób, tj. osoby fizycznej pomagającej w dokonaniu zgłoszenia, osoby fizycznej powiązanej ze zgłaszającym oraz osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej powiązanej ze zgłaszającym w kontekście związanym z pracą.

Zgodnie z art. 26 ust. 1 i 2 Dyrektywy państwa członkowskie muszą wprowadzić przepisy wprowadzają w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania Dyrektywy do 17 grudnia 2021 r. Natomiast w przypadku podmiotów prawnych w sektorze prywatnym zatrudniających od 50 do 249 pracowników do 17 grudnia 2023 r.

Żródło: https://www.legislacja.gov.pl/