Bez kategorii

UPROSZCZONA RESTRUKTURYZACJA POZBAWIA SUBWENCJI Z TARCZY PFR

Jak wynika z najnowszego stanowiska Ministerstwa Rozwoju i Technologii otwarcie uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego powoduje konieczność zwrotu pełnej kwoty subwencji z Tarczy Finansowej PFR 1.0. Stanowisko Ministerstwa w sprawie skutków otwarcia uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego opublikowano w związku z interpelacją poselską nr 39828 wydaną w odpowiedzi na pytanie posła Tomasza Siemoniaka.

Wątpliwości posła dotyczyły m.in.: definicji uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego. Tomasz Siemoniak stał na stanowisku, że nie jest to postępowanie restrukturyzacyjne sensu stricto, którego otwarcie skutkuje koniecznością zwrotu subwencji. Przytoczył zapis regulaminu Tarczy Finansowej PFR 1.0, który termin „prawo restrukturyzacyjne” każe rozumieć na gruncie ustawy – Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2309), a nie na gruncie ustaw antycovidowych.

Ministerstwo przypomniało, że uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne wprowadzono do polskiego systemu prawa na mocy przepisów ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 1086). Wskazano w interpelacji, że z treści art. 15 ust. 1 ww. ustawy wprost wynika, że uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne prowadzone jest na podstawie przepisów Prawa restrukturyzacyjnego znajdujących zastosowanie do postępowania o zatwierdzenie układu, ze zmianami wynikającymi z przepisów ww. ustawy. Zatem uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne, jako szczególna postać postępowania o zatwierdzenie układu, jest postępowaniem restrukturyzacyjnym w rozumieniu ustawy –Prawo restrukturyzacyjne, co znajduje potwierdzenie w doktrynie prawa.

W interpelacji podkreślono, że przedsiębiorcy, którzy mają problemy ze zwrotem środków mogą wystąpić do Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. (lub podmiotów wykonujących w imieniu i na rzecz PFR czynności windykacyjne wobec beneficjentów Tarczy Finansowej 1.0) z wnioskiem o dokonanie restrukturyzacji zadłużenia.

Źródło: Interpelacja poselska z 17.04.2023 r. nr 39828.