Bez kategorii

ROZLICZENIE PIT W ZWIĄZKU Z LIKWIDACJĄ SPÓŁKI

W ostatnim czasie Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wypowiedział się w zakresie rozliczenia PIT w związku z przejmowanym przez wspólnika majątkiem likwidowanej spółki.

We wniosku o wydanie interpretacji podatkowej, zapytano czy otrzymanie przez wspólnika w związku likwidacją spółki cywilnej, na wyłączną własność całego majątku spółki, w tym wszystkich nieruchomości, które aktualnie stanowią przedmiot współwłasności łącznej wspólników, bez spłaty na rzecz drugiego wspólnika, a tym samym otrzymanie przez wnioskodawcę majątku o większej wartości, niż wynika to z ustalonej w umowie spółki proporcji udziału w zyskach i stratach spółki oraz wniesionych wkładów, bez dokonania spłaty lub innej formy wyrównania na rzecz wspólnika, spowoduje powstanie u Wnioskodawcy przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Zdaniem Wnioskodawcy, stosownie do art. 14 ust. 3 pkt 12 lit. b  ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych do przychodów, o których mowa w ust. 1 i 2 tego artykułu, nie zalicza się przychodów z odpłatnego zbycia składników majątku otrzymanych w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną lub wystąpieniem wspólnika z takiej spółki – jeżeli od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła likwidacja spółki niebędącej osobą prawną lub nastąpiło wystąpienie wspólnika z takiej spółki, do dnia ich odpłatnego zbycia upłynęło sześć lat i odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej.

W ocenie wnioskodawcy dysproporcja pomiędzy wartością nieruchomości przekazanych wspólnikom w związku z podziałem majątku likwidowanej spółki cywilnej a wysokości ich udziałów w tej spółce, uzgodniona przez wspólników na etapie podejmowania decyzji o likwidacji Spółki, nie stanowi dla Wnioskodawcy przychodu ze źródła, o którym mowa w art. 14 ust. 2 pkt 8 w związku z art. 8 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a więc nie może być traktowana w kategoriach „świadczenia nieodpłatnego”.

Organy podatkowe uznały stanowisko wnioskodawcy za prawidłowe.

Zdaniem organów w przypadku otrzymania przez wnioskodawcę na wyłączną własność całego majątku spółki (w tym wszystkich nieruchomości) z tytułu likwidacji spółki cywilnej, co nie będzie połączone z otrzymaniem przez drugiego wspólnika żadnych spłat bądź innej formy wyrównania, mimo że udziały w majątku spółki oraz udziały w zysku spółki wspólników są równe – wartość majątku otrzymanego ponad udział wnioskodawcy w majątku spółki oraz ponad udział w zysku spółki nie będzie opodatkowana podatkiem dochodowym od osób fizycznych na moment otrzymania tego majątku.

Reasumując, oznacza to, że gdy jeden ze wspólników w związku z zakończeniem działalności spółki – otrzyma na wyłączną własność cały majątek spółki, w tym wszystkie nieruchomości, co będzie stanowić uzyskanie wartości ponad przysługujący mu udział w zyskach spółki, wartość ta nie będzie stanowić jego przychodu podatkowego w dacie likwidacji spółki.

Przychód powstanie dopiero w sytuacji odpłatnego zbycia tego majątku przez tego wspólnika, chyba że sprzedaż nastąpi po upływie 6 lat, licząc od następnego miesiąca po miesiącu likwidacji spółki, bądź też sprzedaż przez wspólnika nastąpi w ramach prowadzonej przez niego jednoosobowej działalności gospodarczej.

Interpretacja podatkowa z dnia 20 lutego 2022 r., Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, nr 0115-KDIT3.4011.747.2021.1.AW