Bez kategorii

Stosowanie barw flagi państwowej

Zgodnie z art. 16 ust. 2 ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych  dozwolone jest umieszczanie na przedmiotach przeznaczonych do obrotu handlowego godła lub barw Rzeczypospolitej Polskiej w formie stylizowanej lub artystycznie przetworzonej. Wydaje się, że byłoby dopuszczalne użycie symbolu flagi, gdyby miało to za cel np. ozdobienie opakowania czy zwiększenie atrakcyjności opakowania czy produktu, a jednocześnie podkreślenie jego polskiego pochodzenia. W niniejszym przypadku celem jest ustalenie określonego znaku, na podstawie którego konsument będzie otrzymywał informację, że firmą XXX jest firmą polską.

Zgodnie z przyjętą praktyką organy administracji i sądy, zarówno na szczeblu europejskim, jak i krajowym, stoją na stanowisku, że wartością nadrzędną jest ochrona symboli państwowych przed prywatyzowaniem ich jako znaków towarowych czy znaków komercyjnych.

Zgodnie z art. 10 ust. 1  ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji czynem nieuczciwej konkurencji jest takie oznaczenie towarów lub usług albo jego brak, które może wprowadzić klientów w błąd co do pochodzenia, ilości, jakości, składników, sposobu wykonania, przydatności, możliwości zastosowania, naprawy, konserwacji lub innych istotnych cech towarów albo usług, a także zatajenie ryzyka, jakie wiąże się z korzystaniem z nich.

Art. 25 ust. 1 w/w ustawy: Kto, oznaczając lub wbrew obowiązkowi nie oznaczając towarów albo usług, wprowadza klientów w błąd co do pochodzenia, ilości, jakości, składników, sposobu wykonania, przydatności, możliwości zastosowania, naprawy, konserwacji lub innych istotnych cech towarów lub usług albo nie informuje o ryzyku, jakie wiąże się z korzystaniem z nich, i naraża w ten sposób klientów na szkodę, podlega karze aresztu albo grzywny.