Bez kategorii

Tarcza 2.0 – Jakie zmiany wprowadza? Omówienie kolejnych zmian.

Ustawa o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 została uchwalona przez Sejm dnia 9 kwietnia 2020 r. Obecnie oczekuje na podpis Prezydenta.

Wprowadza ona szereg zmian w obowiązujących ustawach. Planowane zmiany dotyczą:

Ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2020 r. poz. 332)

Na mocy art. 68 w ust. 4 pkt 2 ustawy o dowodach osobistych do korzystania z danych udostępnianych z rejestru dowodów osobistych w trybie ograniczonej teletransmisji danych zostały uprawnione podmioty, które wykażą w tym interes faktyczny, a nie jak wcześniej interes prawny.

Zgodnie ze zmienionym art. 71 ustawy Minister właściwy do spraw informatyzacji odmawia udostępniania danych w trybie ograniczonej teletransmisji danych lub cofa zgodę na udostępnianie danych w tym trybie nie tylko w sytuacji gdy podmioty nie spełnią wymagań określonych w art. 68 ust. 3 ustawy, ale również w przypadku gdy nie wykażą interesu faktycznego.

Ustawy ustawie z dnia 22 maja 2009 r. o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2160 oraz z 2019 r. poz. 1318 i 1824)

Na mocy art. 2 ust. 2a ustawy o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych zobowiązano fundusze promocji, realizujące cele takie jak: wspieranie marketingu rolnego oraz wzrost spożycia i promocji produktów rolno-spożywczych do wspierania działań mających na celu przywrócenie normalnych warunków rynkowych w przypadku poważnych zakłóceń na rynku, utraty zaufania konsumentów lub innych szczególnych problemów. W art. 9 ust. 6 ustawy ustalono, że w przypadku niezrealizowania przez podmiot wykorzystujący środki funduszy promocji zadania lub etapu zadania, o którym mowa w art. 2 ust. 2–4 ustawy w związku z wystąpieniem siły wyższej, środki finansowe z tytułu udzielonego wsparcia finansowego wypłaca się do wysokości faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowalnych pod warunkiem:

1) wykazania, że do niezrealizowania zadania lub jego etapu doszło w wyniku wyżej wskazanego zdarzenia, a poniesione koszty kwalifikowalne miały bezpośredni związek z planowanym do zrealizowania zadaniem lub jego etapem, oraz

2) braku możliwości odzyskania zwrotu poniesionych kosztów kwalifikowanych

Zgodnie z dodanym do ustawy art. 16a w okresie obowiązywania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 oraz w okresie obowiązywania stanu nadzwyczajnego w przypadku jego wprowadzenia w związku z zakażeniami tym wirusem, a także w okresie 30 dni od dnia odwołania tych stanów:

1) nie nalicza się odsetek z tytułu nieterminowego regulowania należności przypadających na rzecz danego funduszu promocji;

2) bieg terminów wykonania określonych czynności przez podmioty ubiegające się o wsparcie finansowe ze środków funduszy promocji oraz przez podmioty, którym to wsparcie zostało udzielone, związanych z udzieleniem tego wsparcia, albo z wypłatą środków finansowych z tytułu tego wsparcia ulega zawieszeniu; terminy te nie mogą upłynąć wcześniej niż po upływie 60 dni od dnia odwołania tych stanów;

3) dokumenty składane do Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka w związku z funkcjonowaniem funduszy promocji, w szczególności dotyczące wsparcia finansowego udzielanego ze środków funduszy promocji, mogą być składane w formie dokumentu elektronicznego za pomocą środków komunikacji elektronicznej.