Bez kategorii

Tarcza 2.0 – Jakie zmiany wprowadza? Omówienie kolejnych zmian.

Ustawa o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 została uchwalona przez Sejm dnia 9 kwietnia 2020 r. Obecnie oczekuje na podpis Prezydenta.

Wprowadza ona szereg zmian w obowiązujących ustawach. Planowane zmiany dotyczą:

Ustawy z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2020 r. poz. 19)

Zmianie uległa definicja interwenienta. W art. 53 § 41 Kodeksu karnego skarbowego dookreślono, że interwenientem jest podmiot, który nie będąc podejrzanym lub oskarżonym w postępowaniu w sprawie o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe, zgłosił w tym postępowaniu roszczenie do przedmiotów podlegających przepadkowi, a zgłoszenie to zostało przyjęte.

Na mocy art. 127 kks dodano możliwość zgłoszenia interwencji na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej.

Uprawnienie co do formy zostało określone także w art. 142 § 4 kks, zgodnie z którym w postępowaniu prowadzonym przez finansowy organ postępowania przygotowawczego wniosek sprawcy o dobrowolne poddanie się odpowiedzialności może być złożony na piśmie utrwalonym postaci elektronicznej. Pisma utrwalone w postaci elektronicznej opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym i wnosi za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu podatkowego lub przez portal podatkowy.

Wprowadzono również możliwość wydania przez prokuratora lub organ postępowania przygotowawczego postanowienia o odmowie przyjęcia interwencji w postępowaniu przygotowawczym, jeśli interwencja została złożona przez podmiot nieuprawniony lub przy braku podstaw do jej zgłoszenia. Na postanowienie to przysługuje zażalenie do organu nadrzędnego lub prokuratora nadrzędnego jeśli to on prowadzi postępowanie przygotowawcze.

Dodatkowo zgodnie z nowym brzmieniem art. 122 w § 1 pkt 1 przez wyrażenie „prokurator” znajdujące się w art. 232b § 2 Kodeksu postępowania karnego rozumie się także „finansowy organ postępowania przygotowawczego”. Art. 232b § 2 kpk dotyczy możliwości wydawania przez prokuratora w stanie zagrożenia epidemicznego lub stanie epidemii postanowienia o nieodpłatnym przekazaniu podmiotom leczniczym, Państwowej Straży Pożarnej, Siłom Zbrojnym Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży Granicznej oraz instytucjom państwowym i samorządowym zajętych przedmiotów mających znaczenie dla zdrowia lub bezpieczeństwa publicznego

Ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1519 i 1901)

Zgodnie z dodanym do art. 9 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych pkt 1a od podatku od czynności cywilnoprawnych zostały zwolnione czynności cywilnoprawne polegające na sprzedaży walut wirtualnych w rozumieniu art. 2 ust. 2 pkt 26 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2019 r. poz. 1115 z późn. zm.).

Ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 505, 1543, 1655, 1798 i 2217 oraz z 2020 r. poz. 288 i 568)

Do art. 222 Kodeksu spółek handlowych dodano § 41, zgodnie z którym w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością rada nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość także w sprawach, dla których umowa spółki przewiduje głosowanie tajne, o ile żaden z członków rady nadzorczej nie zgłosi sprzeciwu. Podobnie jak w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, w spółce akcyjnej, na mocy art. 388 § 31 ksh, uchwały mogą być podejmowane przez radę nadzorczą w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość także w sprawach, dla których statut spółki przewiduje głosowanie tajne, o ile żaden z członków rady nadzorczej nie zgłosi sprzeciwu.

Zmiany tyczą się również zapisów na akcje. Zgodnie z art. 437 § 1 ksh zapis na akcje może być sporządzony w formie elektronicznej. Wymaga wówczas wypełnienia formularza udostępnionego w systemie teleinformatycznym i opatrzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. Przyjęcie zapisu w postaci elektronicznej musi być poświadczone przez podmiot przyjmujący zapis. W przypadku złożenia zapisu na akcje w postaci elektronicznej oświadczenie subskrybenta dla swojej ważności musi zawierać wszystkie dane określone w art. 437 § 2 pkt 1–3 i 5 ksh, oraz być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.