Bez kategorii

Tarcza antykryzysowa 4.0

W czwartek 4 czerwca br. Sejm Rzeczpospolitej Polskiej przyjął ustawę o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz zmianie innych ustaw, zwaną powszechnie Tarczą Antykryzysową 4.0. Uchwalone akty prawne są kolejnymi rozwiązaniami zaproponowanymi przez ustawodawców, które mają na celu przeciwdziałać negatywnym skutkom ograniczeń społecznych związanych z zagrożeniem epidemiologicznym pandemii koronawirusa.

Założenia Tarczy Antykryzysowej 4.0.

Najnowsza nowelizacja uchwalanych od marca bieżącego roku przepisów zakłada szereg rozwiązań, dotyczących szerokich sfer życia społecznego i gospodarczego, których założeniem jest dostosowanie polskich przepisów do aktualnej sytuacji kraju, a także zmniejszenie niepożądanych następstw zastoju gospodarczego. Wśród najważniejszych propozycji dla przedsiębiorców warto wymienić:

  • Zmiany przepisów dotyczących pracy zdalnej, które pozwolą pracodawcy na zastosowanie szerszego wachlarza możliwości względem pracowników. Pracodawca będzie mógł m.in. polecić wykonywanie pracy zdalnej, jeżeli będą ku temu możliwości. Z przepisów zniknęły zapisy dotyczące odpowiedzialności zatrudniającego za bezpieczeństwo i higienę pracy zdalnej, a także zapis o konieczności wypłaty ekwiwalentu pracownikowi, jeżeli pracuje zdalnie przy pomocy własnych materiałów.
  • Zmiany w urlopach, które pozwolą przedsiębiorcy na udzielenie pracownikowi urlopu, nawet bez jego zgody, w terminie wskazanym przez pracodawcę, jeżeli pracownik nie wykorzystał w poprzednich latach przysługujących mu uprawnień. Powyższe rozwiązanie może być udzielone na okres do 30 dni.
  • Ograniczenie wysokości odpraw, odszkodowań i świadczeń, które przysługują w przypadku ustania stosunku pracy do wysokości nieprzekraczającej 10-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę.
  • Szybka restrukturyzacja, czyli rozwiązanie umożliwiające odbudowę finansów przedsiębiorstwa. Program pozwoli przedsiębiorcy na zawarcie umowy z doradcami restrukturyzacyjnymi i ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym woli otwarcia postępowania w przedmiocie zatwierdzenia zakładu. Warto zaznaczyć, że sam dłużnik, w przypadku zawarcia z wierzycielami układu w czasie 4 miesięcy, będzie chroniony przed możliwością wypowiedzenia umowy dzierżawy, leasingu bądź najmu.
  • Tanie kredyty, czyli dopłaty do oprocentowania w ramach odsetek należnych bankowi, w przypadku małych i średnich przedsiębiorców o 2%, w przypadku pozostałych podmiotów o 1%. Dopłaty otrzymają banki z podpisanymi umowami w przedmiocie współpracy z Funduszem Dopłat do Oprocentowania z Bankiem Gospodarstwa Krajowego.

Podsumowanie

Wedle zapowiedzi ustawodawców Tarcza Antykryzysowa 4.0 jest ostatnim szerokim pakietem zmian ustawowych, które były sukcesywnie nowelizowane w mijającym kwartale. Akt prawny, przygotowany m.in. Ministerstwo Rozwoju, trafi teraz do Senatu, który powinien rozpocząć nad nim prace już na najbliższym posiedzeniu.

Jeżeli są Państwo zainteresowani rozwiązaniami zawartymi w nowelizacjach tarcz antykryzysowych bądź potrzebują pomocy w złożeniu wniosku o pomoc w ramach rządowych programów, zapraszamy do kontaktu z Kancelarią.