Bez kategorii

TERMIN DO ZŁOŻENIA INFORMACJI O CENACH TRANSFEROWYCH TPR-P ORAZ TPR-C ZOSTANIE WYDŁUŻONY

Zgodnie z art. 11k ustawy o CIT i odpowiednio art. 23w ust. 1 ustawy o PIT podmioty powiązane są zobowiązane do sporządzania w postaci elektronicznej lokalnej dokumentacji cen transferowych za rok podatkowy, w terminie do końca dziesiątego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego, w celu wykazania, że ceny transferowe zostały ustalone na warunkach, które ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane.

Lokalna dokumentacja cen transferowych jest sporządzana dla transakcji kontrolowanej o charakterze jednorodnym, której wartość przekracza w roku podatkowym następujące progi dokumentacyjne:

  • 10 000 000 zł – w przypadku transakcji towarowej;
  • 10 000 000 zł – w przypadku transakcji finansowej;
  • 2 000 000 zł – w przypadku transakcji usługowej;
  • 2 000 000 zł – w przypadku innej transakcji niż określona powyżej.

Natomiast w przypadku transakcji kontrolowanych z podmiotem mającym miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową lub zagranicznym zakładem położonym na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, próg dokumentacyjny wynosi:

  • 2 500 000 zł – w przypadku transakcji finansowej;
  • 500 000 zł – w przypadku transakcji innej niż transakcja finansowa.

Formularz TPR  – to informacja o cenach transferowych stanowiąca zbiór informacji o transakcjach zawieranych pomiędzy podmiotami powiązanymi oraz przez podatników z podmiotami mającymi miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową.

W ostatnich dniach października Ministerstwo Finansów poinformowało jednak na swojej stronie w związku ze zgłaszanymi zapytaniami dotyczącymi zbliżającego się terminu do złożenia informacji o cenach transferowych i udostępnieniem formularza elektronicznego umożliwiającego złożenie TPR za pomocą środków komunikacji elektronicznej, że trwają prace nad wydłużeniem terminu do złożenia informacji o cenach transferowych TPR-P i TPR-C o 3 miesiące.

Jak podkreśliło Ministerstwo Finansów projekt rozporządzenia w tej sprawie jest obecnie w uzgodnieniach.