Bez kategorii

ULGA NA EKSPANSJĘ (PROWZROSTOWA) NIE DLA DEWELOPERÓW

Ulga na ekspansję zwana również ulgą prowzrostową  została wprowadzona z początkiem 2022 r. przez Polski Ład. Ulga przysługuje przedsiębiorcom rozliczającym podatek dochodowy od osób fizycznych według skali lub liniowo (art.  26gb ustawy o PIT), a także podatnikom podatku dochodowego od osób prawnych (art. 18eb ustawy o CIT). Ulga ta polega na możliwości dodatkowego odliczenia kosztów, które musi ponieść podatnik, aby rozszerzać swoje rynki zbytu, w tym zagraniczne. Wydatki na ekspansję mogą zostać odliczone – raz jako koszty uzyskania przychodów, drugi raz w ramach ulgi jako odliczenie od podstawy opodatkowania – przy czym dla celów  ulgi do wysokości nie większej niż 1 mln zł (limit skorzystania z ulgi).

Podatnik jest uprawniony do skorzystania z odliczenia pod warunkiem, że:

  • w okresie 2 kolejno następujących po sobie lat podatkowych, licząc od roku podatkowego, w którym poniósł koszty zwiększenia przychodów, zwiększył przychody ze sprzedaży produktów w stosunku do przychodów z tego tytułu ustalonych na ostatni dzień roku podatkowego poprzedzającego rok poniesienia tych kosztów lub
  • osiągnął przychody ze sprzedaży produktów dotychczas nieoferowanych, lub
  • osiągnął przychody ze sprzedaży produktów dotychczas nieoferowanych w danym kraju.

Rokiem bazowym, do którego należy odnieść sprzedaż celem porównania, jest ostatni dzień roku podatkowego poprzedzającego rok poniesienia tych kosztów zwiększenia przychodów.

Za koszty uzyskania przychodów poniesione w celu zwiększenia przychodów ze sprzedaży produktów uznaje się koszty m.in.:

  • uczestnictwa w targach poniesione na: organizację miejsca wystawowego, zakup biletów lotniczych dla pracowników, zakwaterowanie i wyżywienie dla pracowników;
  • działań promocyjno-informacyjnych, w tym zakupu przestrzeni reklamowych, przygotowania strony internetowej, publikacji prasowych, broszur, katalogów informacyjnych i ulotek, dotyczących produktów;
  • dostosowania opakowań produktów do wymagań kontrahentów;
  • przygotowania dokumentacji umożliwiającej sprzedaż produktów, w szczególności dotyczącej certyfikacji towarów oraz rejestracji znaków towarowych;
  • przygotowania dokumentacji niezbędnej do przystąpienia do przetargu, a także w celu składania ofert innym podmiotom.

Zainteresowanie ulgą wśród podatników jest bardzo duże, ale  niestety choć warunki skorzystania z ulgi wydają się stosunkowo proste to jednak pojawiają się niekorzystne interpretacje podatkowe.

Przykładem jest interpretacja indywidualna z 16.02.2023 r., gdzie Wnioskodawcą był deweloper, który rozpoczął budowę osiedla mieszkaniowego. Wnioskodawca ponosił wydatki mające na celu reklamę przedsięwzięcia i dotarcie do potencjalnych kupujących, a w konsekwencji zwiększenie przychodów ze sprzedaży lokali mieszkalnych.

We wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji zadano następujące pytania:

 1. Czy Wnioskodawca ma prawo odliczyć od podstawy opodatkowania koszty uzyskania przychodów poniesione w celu zwiększenia przychodów ze sprzedaży lokali mieszkalnych do wysokości dochodu uzyskanego przez Wnioskodawcę w roku podatkowym z przychodów innych niż przychody z zysków kapitałowych, nie więcej jednak niż 1 000 000 zł w roku podatkowym przy spełnieniu przez Wnioskodawcę pozostałych warunków zastosowania ulgi określonej w art. 18eb ustawy CIT?

2. Czy Wydatki na obsługę social media mające na celu zwiększenie przychodów ze sprzedaży lokali mieszkalnych Wnioskodawcy stanowią koszty działań promocyjno-informacyjnych w rozumieniu art. 18eb ust. 7 pkt 2 ustawy CIT?

Zdaniem organu wyrażenie „wytworzyć rzecz” przez podatnika oznacza wyprodukować przedmioty materialne przez tego podatnika. W interpretacji organ stwierdził, że intencją ustawodawcy przy projektowaniu przepisów art. 18eb ustawy o CIT, było objęcie przedmiotową ulgą wyłącznie produktów stanowiących rzeczy (a zatem przedmioty materialne) wytworzone przez podatnika. W związku z powyższym Dyrektor KIS stwierdził, że Wnioskodawca jako podmiot nie wytwarzający faktycznie/fizycznie rzeczy (budynków i znajdujących się w nich lokali mieszkalnych, które są przedmiotem sprzedaży) – nie jest uprawniony do skorzystania z ulgi na ekspansję, gdyż jest jedynie inwestorem a realizację prac budowlanych związanych z budową budynków mieszkalnych w ramach projektu „B” zleca generalnemu wykonawcy.

Interpretacja Dyrektora KIS z 16.02.2023 r. nr 0114-KDIP2-1.4010.191.2022.4.KW, potwierdza, że podstawowym ograniczeniem przy stosowaniu tej ulgi jest konieczność wytwarzania produktów.