Bez kategorii

Nowa ulga sponsoringowa (CSR)

Ulga sponsoringowa, tzw. ulga na CSR (ang. Corporate Social Responsibility, społeczna odpowiedzialność biznesu) to rozwiązanie przewidziane w ramach Polskiego Ładu. Czym jest CSR? To odpowiedzialność przedsiębiorstwa za jego wpływ na społeczeństwo. Społeczną odpowiedzialnością biznesu określa się koncepcję, dzięki której przedsiębiorca na etapie budowania strategii dobrowolnie uwzględniają interesy społeczne i ochronę środowiska, a także relacje z różnymi grupami interesariuszy. Taką strategię może przyjąć każde przedsiębiorstwo – bez względu na to, czy jest dużą korporacją, czy małym, lokalnym przedsiębiorstwem. Koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu jest pojęciem bardzo szerokim i multidyscyplinarnym. W 2010 r. Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna  (ang. International Organization for Standarization) złożoność i kompleksowość terminu CSR przedstawiła w opublikowanej „Normie ISO 26000” (Guidance on social responsibility). Norma ta jest zbiorem praktyk i standardów dających możliwość dobrowolnego ich stosowania przez organizację. Każda organizacja może posługiwać się tą normą jeżeli postępuje zgodnie z jej zasadami. Można wybrać te obszary, które dotyczą organizacji i dostosować się do nich. Należy również podkreślić, że „ISO Norma PN-ISO 26000” jest przeznaczona dla wszystkich organizacji zarówno publicznych jak i prywatnych.

Zaproponowana w ramach Polskiego Ładu ulga sponsoringowa (CSR) ma przynieść korzyści podmiotom działającym w określonym obszarze CSR. Ustawa przewiduje preferencje dla podatników wspierających działalność sportową,  kulturalną oraz szkolnictwo wyższe i naukę. Ulga sponsoringowa (CSR) ma stać się zachętą dla przedsiębiorców do współpracy z instytucjami kultury, klubami sportowymi czy uczelniami wyższymi, co ma również pozwolić pozyskać tym podmiotom dodatkowe środki na prowadzoną działalność kulturalną, sportową i naukową.

Zgodnie z art. 26ha ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: u.p.d.o.f.) podatnik prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą może odliczyć od podstawy obliczenia podatku, ustalonej zgodnie z art. 26 ust. 1 lub art. 30c ust. 2 u.p.d.o.f., kwotę stanowiącą 50% kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność:

 1. sportową,
 2. kulturalną w rozumieniu ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,
 3. wspierającą szkolnictwo wyższe i naukę

przy czym kwota odliczenia nie może przekroczyć kwoty dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Podobne rozwiązanie znalazło się w art. 18ee ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: u.p.d.o.p.), zgodnie z którym, podatnik uzyskujący przychody inne niż przychody z zysków kapitałowych może odliczyć od podstawy opodatkowania, ustalonej zgodnie z art. 18 u.p.d.o.p., kwotę stanowiącą 50% kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność:

 1. sportową,
 2. kulturalną w rozumieniu ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,
 3. wspierającą szkolnictwo wyższe i naukę

przy czym tutaj również kwota odliczenia nie może w roku podatkowym przekroczyć kwoty dochodu uzyskanego przez podatnika z przychodów innych niż przychody z zysków kapitałowych.

Każda z grup objęta wsparciem w ramach ulgi CSR zawiera katalog kosztów, które mogą być w ramach ulgi sponsoringowej odliczone. I tak:

 • w przypadku ulgi na działalność sportową odliczeniu będą podlegać koszty poniesione na finansowanie klubu sportowego (np. na zakup sprzętu sportowego), stypendium sportowego czy  imprezy sportowej, która nie jest masową imprezą sportową;
 • ulga na działalność kulturalną umożliwia odliczenie kosztów poniesionych na tworzenie, upowszechnianie i ochronę kultury. Odliczeniu będą podlegały koszty poniesione na rzecz instytucji kultury wpisanych do rejestru, a także na finansowanie działalności kulturalnej realizowanej przez uczelnie artystyczne i publiczne szkoły artystyczne;
 • ulga na działalność wspierającą szkolnictwo wyższe i naukę umożliwia odliczenie m.in. kosztów poniesionych na stypendia dla studenta za wyniki w nauce, stypendia naukowe dla doktorantów, koszty opłat związanych z kształceniem zatrudnionego pracownika na studiach podyplomowych i innych formach kształcenia, koszty wynagrodzeń studentów na praktykach w zakładach pracy. Niektóre koszty, np. dotyczące wynagrodzeń studentów na praktykach w zakładach pracy, będą podlegać odliczeniu, jeżeli będą realizowane na podstawie umowy zawartej przez podatnika  z uczelnią.

Możliwość odliczenia  dotyczy wszystkich przedsiębiorców działających w Polsce, czyli zarówno jednoosobowych działalności gospodarczych, jak i spółek.

Koszty, o których mowa w uldze na CSR, podlegają odliczeniu, jeżeli nie zostały podatnikowi zwrócone w jakiejkolwiek formie lub nie odliczono ich od podstawy obliczenia podatku. Podatnik dokonuje odliczenia kosztów w zeznaniu rocznym.  Ulga sponsoringowa CSR będzie odliczana w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono koszty. Przy czym odliczeniu będą podlegały wydatki poniesione dopiero po 31 grudnia 2021 r.

Dzięki uldze sponsoringowej przedsiębiorcy zyskują możliwość dodatkowego odliczenia od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym 50% kosztów poniesionych na wskazane obszary działalności. Podatnik, oprócz zaliczenia poniesionych kosztów w 100% do kosztów uzyskania przychodu, uzyskuje prawo do dodatkowej preferencji w podatku dochodowym przez odliczenie od podstawy opodatkowania 50% poniesionych kosztów. Łącznie w podatku dochodowym przedsiębiorca rozliczy więc 150% poniesionego kosztu.

Zysk, jaki daje ulga sponsoringowa (CSR) najłatwiej dostrzec na konkretnym przykładzie. Ministerstwo Finansów jako przykład korzyści z działalności CSR i ulgi w tym zakresie wskazuje na przedsiębiorstwo,  które współpracuje z muzeum i w zamian za reklamę, przeznacza na działalność muzeum 20 tys. zł, wówczas:

 • opłacając liniowy podatek dochodowy od osób fizycznych według 19% stawki w podatku dochodowym zyskuje 3 800 zł, z uwagi na zaliczenie tego wydatku do kosztów uzyskania przychodów,
 • oraz dodatkowo 1900 zł, z uwagi na proponowaną możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania 50% poniesionego kosztu, tj. 10 tys. zł.

Łącznie przedsiębiorca obniża swój podatek o 5 700 zł.

Inny przykład, który również dobrze obrazuje zastosowanie ulgi CSR to np. sfinansowanie pracownikowi studiów podyplomowych w 2022. Jeżeli koszt takich studiów kształtuje się na poziomie 10 000 zł, to pracodawca może zaliczyć w koszty prowadzonej działalności 10 000 zł i jednocześnie rozliczyć w ramach ulgi CSR 5 000 zł w rozliczeniu rocznym za 2022 r.

Źródło:

art. 26ha ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

art. 18ee ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

https://www.podatki.gov.pl/polski-lad/pakiet-dla-biznesu-polski-lad/